รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด มหาสารคาม
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กันทรวิชัย กุดใส้จ่อ ระดับดีเยี่ยม
2 กันทรวิชัย ขามเฒ่าพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
3 กันทรวิชัย ขามเรียง ระดับดีเยี่ยม
4 กันทรวิชัย เขวาใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
5 กันทรวิชัย คันธารราษฎร์ ระดับดีมาก
6 กันทรวิชัย โคกพระ ระดับดีเยี่ยม
7 กันทรวิชัย ท่าขอนยาง ระดับดีเยี่ยม
8 กันทรวิชัย นาสีนวน ระดับดีมาก
9 กันทรวิชัย มะค่า ระดับดีเยี่ยม
10 กันทรวิชัย ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
11 กุดรัง กุดรัง ระดับดีเยี่ยม
12 กุดรัง นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
13 กุดรัง เลิงแฝก ระดับดีเยี่ยม
14 กุดรัง ห้วยเตย ระดับดีมาก
15 แกดำ แกดำ ระดับดีเยี่ยม
16 แกดำ โนนภิบาล ระดับดีเยี่ยม
17 แกดำ มิตรภาพ ระดับดีเยี่ยม
18 แกดำ วังแสง ระดับดีเยี่ยม
19 แกดำ หนองกุง ระดับดีเยี่ยม
20 โกสุมพิสัย แก้งแก ระดับดีเยี่ยม
21 โกสุมพิสัย เขื่อน ระดับดีเยี่ยม
22 โกสุมพิสัย แพง ระดับดีเยี่ยม
23 โกสุมพิสัย ยางท่าแจ้ง ระดับดี
24 โกสุมพิสัย ยางน้อย ระดับดีเยี่ยม
25 โกสุมพิสัย เลิงใต้ ไม่ผ่านเกณฑ์
26 โกสุมพิสัย วังยาว ไม่ผ่านเกณฑ์
27 โกสุมพิสัย หนองกุงสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
28 โกสุมพิสัย หนองบัว ไม่ผ่านเกณฑ์
29 โกสุมพิสัย หัวขวาง ระดับดีเยี่ยม
30 โกสุมพิสัย เหล่า ระดับดีมาก
31 โกสุมพิสัย แห่ใต้ ระดับดีมาก
32 ชื่นชม กุดปลาดุก ระดับดีเยี่ยม
33 ชื่นชม ชื่นชม ระดับดีมาก
34 ชื่นชม หนองกุง ระดับดีเยี่ยม
35 ชื่นชม เหล่าดอกไม้ ระดับดีเยี่ยม
36 เชียงยืน ดอนเงิน ระดับดีเยี่ยม
37 เชียงยืน นาทอง ระดับดีเยี่ยม
38 เชียงยืน โพนทอง ระดับดีเยี่ยม
39 เชียงยืน เสือเฒ่า ระดับดีเยี่ยม
40 นาเชือก เขวาไร่ ระดับดีเยี่ยม
41 นาเชือก นาเชือก ระดับดีเยี่ยม
42 นาเชือก ปอพาน ระดับดีเยี่ยม
43 นาเชือก สันป่าตอง ระดับดีมาก
44 นาเชือก สำโรง ระดับดีเยี่ยม
45 นาเชือก หนองกุง ไม่ผ่านเกณฑ์
46 นาเชือก หนองแดง ระดับดีมาก
47 นาเชือก หนองโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
48 นาเชือก หนองเม็ก ระดับดีเยี่ยม
49 นาเชือก หนองเรือ ระดับดีเยี่ยม
50 นาดูน กู่สันตรัตน์ ระดับดีเยี่ยม
51 นาดูน ดงดวน ไม่ผ่านเกณฑ์
52 นาดูน ดงบัง ระดับดีเยี่ยม
53 นาดูน ดงยาง ระดับดีมาก
54 นาดูน นาดูน ระดับดีเยี่ยม
55 นาดูน พระธาตุ ระดับดีเยี่ยม
56 นาดูน หนองคู ระดับดีเยี่ยม
57 นาดูน หนองไผ่ ระดับดีมาก
58 นาดูน หัวดง ระดับดี
59 บรบือ กำพี้ ระดับดี
60 บรบือ ดอนงัว ระดับดีมาก
61 บรบือ โนนแดง ระดับดีเยี่ยม
62 บรบือ โนนราษี ระดับดีมาก
63 บรบือ บ่อใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
64 บรบือ ยาง ระดับดี
65 บรบือ วังไชย ระดับดีเยี่ยม
66 บรบือ วังใหม่ ระดับดีเยี่ยม
67 บรบือ หนองโก ระดับดีเยี่ยม
68 บรบือ หนองคูขาด ระดับดีเยี่ยม
69 บรบือ หนองจิก ระดับดีเยี่ยม
70 บรบือ หนองม่วง ระดับดีมาก
71 พยัคฆภูมิพิสัย ก้ามปู ระดับดี
72 พยัคฆภูมิพิสัย นาสีนวล ระดับดีมาก
73 พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน ระดับดีเยี่ยม
74 พยัคฆภูมิพิสัย เม็กดำ ระดับดีเยี่ยม
75 พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเตา ระดับดีเยี่ยม
76 พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือ ระดับดีเยี่ยม
77 พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์เจริญ ระดับดีเยี่ยม
78 พยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแก ไม่ผ่านเกณฑ์
79 พยัคฆภูมิพิสัย เวียงชัย ระดับดีเยี่ยม
80 พยัคฆภูมิพิสัย เวียงสะอาด ระดับดีเยี่ยม
81 พยัคฆภูมิพิสัย หนองบัว ไม่ผ่านเกณฑ์
82 เมืองมหาสารคาม เกิ้ง ระดับดีเยี่ยม
83 เมืองมหาสารคาม โคกก่อ ระดับดีเยี่ยม
84 เมืองมหาสารคาม ดอนหว่าน ระดับดีเยี่ยม
85 เมืองมหาสารคาม ท่าตูม ระดับดีเยี่ยม
86 เมืองมหาสารคาม ท่าสองคอน ระดับดี
87 เมืองมหาสารคาม ลาดพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
88 เมืองมหาสารคาม หนองโน ระดับดีมาก
89 เมืองมหาสารคาม หนองปลิง ระดับดีเยี่ยม
90 เมืองมหาสารคาม ห้วยแอ่ง ระดับดีเยี่ยม
91 ยางสีสุราช บ้านกู่ ระดับดีเยี่ยม
92 ยางสีสุราช ยางสีสุราช ระดับดีเยี่ยม
93 ยางสีสุราช แวงดง ระดับดีเยี่ยม
94 ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ระดับดีเยี่ยม
95 วาปีปทุม ขามป้อม ระดับดีเยี่ยม
96 วาปีปทุม แคน ระดับดีมาก
97 วาปีปทุม โคกสีทองหลาง ระดับดีเยี่ยม
98 วาปีปทุม งัวบา ระดับดีเยี่ยม
99 วาปีปทุม ดงใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
100 วาปีปทุม นาข่า ระดับดีเยี่ยม
101 วาปีปทุม ประชาพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
102 วาปีปทุม โพธิ์ชัย ระดับดีเยี่ยม
103 วาปีปทุม เสือโก้ก ระดับดีเยี่ยม
104 วาปีปทุม หนองทุ่ม ระดับดีมาก
105 วาปีปทุม หนองแสง ระดับดีเยี่ยม
106 วาปีปทุม หนองแสน ไม่ผ่านเกณฑ์
107 วาปีปทุม หัวเรือ ระดับดีเยี่ยม