รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด อุดรธานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กุดจับ กุดจับ ระดับดีเยี่ยม
2 กุดจับ ขอนยูง ระดับดีเยี่ยม
3 กุดจับ เชียงเพ็ง ระดับดี
4 กุดจับ เมืองเพีย ระดับดีเยี่ยม
5 กุมภวาปี เชียงแหว ระดับดีเยี่ยม
6 กุมภวาปี ตูมใต้ ระดับดีเยี่ยม
7 กุมภวาปี พันดอน ระดับดีเยี่ยม
8 กุมภวาปี เวียงคำ ระดับดีเยี่ยม
9 กุมภวาปี หนองหว้า ระดับดีเยี่ยม
10 กู่แก้ว ค้อใหญ่ ระดับพื้นฐาน
11 กู่แก้ว โนนทองอินทร์ ระดับดีมาก
12 กู่แก้ว บ้านจีต ระดับดีเยี่ยม
13 ไชยวาน คำเลาะ ระดับดีมาก
14 ไชยวาน โพนสูง ระดับดีเยี่ยม
15 ไชยวาน หนองหลัก ระดับดีมาก
16 ทุ่งฝน ทุ่งใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
17 ทุ่งฝน นาชุมแสง ระดับดีเยี่ยม
18 ทุ่งฝน นาทม ระดับดีเยี่ยม
19 นายูง นาแค ระดับพัฒนา
20 นายูง นายูง ระดับดีเยี่ยม
21 นายูง โนนทอง ระดับดีมาก
22 น้ำโสม นางัว ไม่ผ่านเกณฑ์
23 น้ำโสม ศรีสำราญ ระดับพื้นฐาน
24 น้ำโสม สามัคคี ระดับดีเยี่ยม
25 น้ำโสม โสมเยี่ยม ระดับดีมาก
26 โนนสะอาด โคกกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์
27 โนนสะอาด โนนสะอาด ระดับพัฒนา
28 โนนสะอาด หนองกุงศรี ระดับพื้นฐาน
29 บ้านดุง ดงเย็น ระดับดีเยี่ยม
30 บ้านดุง บ้านชัย ระดับดีเยี่ยม
31 บ้านดุง บ้านตาด ระดับดีมาก
32 บ้านดุง บ้านม่วง ระดับดีมาก
33 บ้านดุง อ้อมกอ ระดับดีเยี่ยม
34 บ้านผือ เขือน้ำ ระดับดีมาก
35 บ้านผือ จำปาโมง ระดับดีเยี่ยม
36 บ้านผือ เมืองพาน ไม่ผ่านเกณฑ์
37 บ้านผือ หนองหัวคู ระดับดีมาก
38 บ้านผือ หายโศก ระดับดีมาก
39 ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง ระดับดีเยี่ยม
40 ประจักษ์ศิลปาคม ห้วยสามพาด ระดับดีเยี่ยม
41 ประจักษ์ศิลปาคม อุ่มจาน ระดับดีเยี่ยม
42 พิบูลย์รักษ์ ดอนกลอย ระดับดี
43 พิบูลย์รักษ์ นาทราย ไม่ผ่านเกณฑ์
44 พิบูลย์รักษ์ บ้านแดง ระดับดีมาก
45 เพ็ญ โคกกลาง ระดับพัฒนา
46 เพ็ญ เชียงหวาง ระดับดีเยี่ยม
47 เพ็ญ นาพู่ ระดับดีเยี่ยม
48 เพ็ญ เพ็ญ ระดับดีเยี่ยม
49 เพ็ญ สุมเส้า ระดับดีเยี่ยม
50 เมืองอุดรธานี กุดสระ ระดับดีเยี่ยม
51 เมืองอุดรธานี นาดี ไม่ผ่านเกณฑ์
52 เมืองอุดรธานี โนนสูง ระดับดีเยี่ยม
53 เมืองอุดรธานี บ้านตาด ระดับดีเยี่ยม
54 เมืองอุดรธานี บ้านเลื่อม ระดับดีเยี่ยม
55 เมืองอุดรธานี สามพร้าว ระดับดีเยี่ยม
56 เมืองอุดรธานี หนองไฮ ระดับดีเยี่ยม
57 วังสามหมอ บะยาว ระดับดีเยี่ยม
58 วังสามหมอ วังสามหมอ ระดับดีเยี่ยม
59 วังสามหมอ หนองหญ้าไซ ระดับดีเยี่ยม
60 ศรีธาตุ จำปี ไม่ผ่านเกณฑ์
61 ศรีธาตุ ตาดทอง ระดับดีเยี่ยม
62 ศรีธาตุ นายูง ระดับพื้นฐาน
63 ศรีธาตุ บ้านโปร่ง ระดับดีเยี่ยม
64 สร้างคอม เชียงดา ระดับดีเยี่ยม
65 สร้างคอม นาสะอาด ระดับดีเยี่ยม
66 สร้างคอม สร้างคอม ระดับดีเยี่ยม
67 หนองวัวซอ กุดหมากไฟ ระดับดีเยี่ยม
68 หนองวัวซอ โนนหวาย ระดับดีเยี่ยม
69 หนองวัวซอ หนองอ้อ ระดับดีเยี่ยม
70 หนองวัวซอ อูบมุง ระดับดีเยี่ยม
71 หนองแสง ทับกุง ระดับดีเยี่ยม
72 หนองแสง แสงสว่าง ระดับดีเยี่ยม
73 หนองแสง หนองแสง ระดับพัฒนา
74 หนองหาน โพนงาม ระดับดีเยี่ยม
75 หนองหาน สะแบง ระดับดี
76 หนองหาน หนองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
77 หนองหาน หนองเม็ก ระดับดีเยี่ยม
78 หนองหาน หนองสระปลา ระดับดี