รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด อุดรธานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กุดจับ กุดจับ ระดับดีเยี่ยม
2 กุดจับ ขอนยูง ระดับดีเยี่ยม
3 กุดจับ เชียงเพ็ง ระดับดี
4 กุดจับ ตาลเลียน ระดับดี
5 กุดจับ ปะโค ระดับดี
6 กุดจับ เมืองเพีย ระดับดีเยี่ยม
7 กุดจับ สร้างก่อ ระดับดี
8 กุมภวาปี กุมภวาปี ระดับดี
9 กุมภวาปี เชียงแหว ระดับดีเยี่ยม
10 กุมภวาปี แชแล ไม่ผ่านเกณฑ์
11 กุมภวาปี ตูมใต้ ระดับดีเยี่ยม
12 กุมภวาปี ท่าลี่ ระดับดีเยี่ยม
13 กุมภวาปี ปะโค ระดับพื้นฐาน
14 กุมภวาปี ผาสุก ระดับดีเยี่ยม
15 กุมภวาปี พันดอน ระดับดีเยี่ยม
16 กุมภวาปี เวียงคำ ระดับดีเยี่ยม
17 กุมภวาปี สีออ ระดับดีเยี่ยม
18 กุมภวาปี เสอเพลอ ระดับดีเยี่ยม
19 กุมภวาปี หนองหว้า ระดับดีเยี่ยม
20 กุมภวาปี ห้วยเกิ้ง ไม่ผ่านเกณฑ์
21 กู่แก้ว คอนสาย ระดับดีเยี่ยม
22 กู่แก้ว ค้อใหญ่ ระดับพื้นฐาน
23 กู่แก้ว โนนทองอินทร์ ระดับดีมาก
24 กู่แก้ว บ้านจีต ระดับดีเยี่ยม
25 ไชยวาน คำเลาะ ระดับดีมาก
26 ไชยวาน ไชยวาน ระดับพื้นฐาน
27 ไชยวาน โพนสูง ระดับดีเยี่ยม
28 ไชยวาน หนองหลัก ระดับดีมาก
29 ทุ่งฝน ทุ่งฝน ระดับดีเยี่ยม
30 ทุ่งฝน ทุ่งใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
31 ทุ่งฝน นาชุมแสง ระดับดีเยี่ยม
32 ทุ่งฝน นาทม ระดับดีเยี่ยม
33 นายูง นาแค ระดับพัฒนา
34 นายูง นายูง ระดับดีเยี่ยม
35 นายูง โนนทอง ระดับดีมาก
36 นายูง บ้านก้อง ระดับดีเยี่ยม
37 น้ำโสม นางัว ไม่ผ่านเกณฑ์
38 น้ำโสม บ้านหยวก ระดับดีเยี่ยม
39 น้ำโสม ศรีสำราญ ระดับพื้นฐาน
40 น้ำโสม สามัคคี ระดับดีเยี่ยม
41 น้ำโสม โสมเยี่ยม ระดับดีมาก
42 น้ำโสม หนองแวง ระดับพัฒนา
43 โนนสะอาด โคกกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์
44 โนนสะอาด ทมนางาม ระดับพัฒนา
45 โนนสะอาด โนนสะอาด ระดับพัฒนา
46 โนนสะอาด บุ่งแก้ว ระดับดีมาก
47 โนนสะอาด โพธิ์ศรีสำราญ ระดับดีเยี่ยม
48 โนนสะอาด หนองกุงศรี ระดับพื้นฐาน
49 บ้านดุง ดงเย็น ระดับดีเยี่ยม
50 บ้านดุง ถ่อนนาลับ ระดับดีเยี่ยม
51 บ้านดุง นาคำ ระดับดีเยี่ยม
52 บ้านดุง นาไหม ระดับดีมาก
53 บ้านดุง บ้านจันทน์ ระดับดีมาก
54 บ้านดุง บ้านชัย ระดับดีเยี่ยม
55 บ้านดุง บ้านดุง ระดับดีเยี่ยม
56 บ้านดุง บ้านตาด ระดับดีมาก
57 บ้านดุง บ้านม่วง ระดับดีมาก
58 บ้านดุง โพนสูง ระดับดีมาก
59 บ้านดุง วังทอง ระดับดีมาก
60 บ้านดุง ศรีสุทโธ ระดับดีเยี่ยม
61 บ้านดุง อ้อมกอ ระดับดีเยี่ยม
62 บ้านผือ กลางใหญ่ ระดับดีมาก
63 บ้านผือ ข้าวสาร ระดับดีมาก
64 บ้านผือ เขือน้ำ ระดับดีมาก
65 บ้านผือ คำด้วง ระดับดีมาก
66 บ้านผือ คำบง ระดับดีมาก
67 บ้านผือ จำปาโมง ระดับดีเยี่ยม
68 บ้านผือ โนนทอง ระดับดีมาก
69 บ้านผือ บ้านค้อ ระดับดีมาก
70 บ้านผือ บ้านผือ ระดับดีมาก
71 บ้านผือ เมืองพาน ไม่ผ่านเกณฑ์
72 บ้านผือ หนองแวง ระดับดีมาก
73 บ้านผือ หนองหัวคู ระดับดีมาก
74 บ้านผือ หายโศก ระดับดีมาก
75 ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง ระดับดีเยี่ยม
76 ประจักษ์ศิลปาคม ห้วยสามพาด ระดับดีเยี่ยม
77 ประจักษ์ศิลปาคม อุ่มจาน ระดับดีเยี่ยม
78 พิบูลย์รักษ์ ดอนกลอย ระดับดี
79 พิบูลย์รักษ์ นาทราย ไม่ผ่านเกณฑ์
80 พิบูลย์รักษ์ บ้านแดง ระดับดีมาก
81 เพ็ญ โคกกลาง ระดับพัฒนา
82 เพ็ญ จอมศรี ระดับดีเยี่ยม
83 เพ็ญ เชียงหวาง ระดับดีเยี่ยม
84 เพ็ญ เตาไห ระดับดีเยี่ยม
85 เพ็ญ นาบัว ระดับดีเยี่ยม
86 เพ็ญ นาพู่ ระดับดีเยี่ยม
87 เพ็ญ บ้านธาตุ ระดับดีเยี่ยม
88 เพ็ญ บ้านเหล่า ระดับดีเยี่ยม
89 เพ็ญ เพ็ญ ระดับดีเยี่ยม
90 เพ็ญ สร้างแป้น ระดับดีเยี่ยม
91 เพ็ญ สุมเส้า ระดับดีเยี่ยม
92 เมืองอุดรธานี กุดสระ ระดับดีเยี่ยม
93 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด ระดับดีเยี่ยม
94 เมืองอุดรธานี เชียงยืน ระดับดีเยี่ยม
95 เมืองอุดรธานี นาข่า ระดับดีเยี่ยม
96 เมืองอุดรธานี นาดี ไม่ผ่านเกณฑ์
97 เมืองอุดรธานี โนนสูง ระดับดีเยี่ยม
98 เมืองอุดรธานี บ้านขาว ไม่ผ่านเกณฑ์
99 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น ระดับดีเยี่ยม
100 เมืองอุดรธานี บ้านตาด ระดับดีเยี่ยม
101 เมืองอุดรธานี บ้านเลื่อม ระดับดีเยี่ยม
102 เมืองอุดรธานี สามพร้าว ระดับดีเยี่ยม
103 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง ระดับดีเยี่ยม
104 เมืองอุดรธานี หนองนาคำ ระดับดีมาก
105 เมืองอุดรธานี หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
106 เมืองอุดรธานี หนองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
107 เมืองอุดรธานี หนองไฮ ระดับดีเยี่ยม
108 เมืองอุดรธานี หมูม่น ระดับดีเยี่ยม
109 วังสามหมอ คำโคกสูง ระดับดี
110 วังสามหมอ บะยาว ระดับดีเยี่ยม
111 วังสามหมอ ผาสุก ระดับดีเยี่ยม
112 วังสามหมอ วังสามหมอ ระดับดีเยี่ยม
113 วังสามหมอ หนองกุงทับม้า ระดับดีเยี่ยม
114 วังสามหมอ หนองหญ้าไซ ระดับดีเยี่ยม
115 ศรีธาตุ จำปี ไม่ผ่านเกณฑ์
116 ศรีธาตุ ตาดทอง ระดับดีเยี่ยม
117 ศรีธาตุ นายูง ระดับพื้นฐาน
118 ศรีธาตุ บ้านโปร่ง ระดับดีเยี่ยม
119 ศรีธาตุ ศรีธาตุ ระดับดีเยี่ยม
120 ศรีธาตุ หนองนกเขียน ระดับดีเยี่ยม
121 ศรีธาตุ หัวนาคำ ระดับดีเยี่ยม
122 สร้างคอม เชียงดา ระดับดีเยี่ยม
123 สร้างคอม นาสะอาด ระดับดีเยี่ยม
124 สร้างคอม บ้านโคก ระดับดีเยี่ยม
125 สร้างคอม บ้านยวด ระดับดีเยี่ยม
126 สร้างคอม บ้านหินโงม ระดับดีเยี่ยม
127 สร้างคอม สร้างคอม ระดับดีเยี่ยม
128 หนองวัวซอ กุดหมากไฟ ระดับดีเยี่ยม
129 หนองวัวซอ น้ำพ่น ไม่ผ่านเกณฑ์
130 หนองวัวซอ โนนหวาย ระดับดีเยี่ยม
131 หนองวัวซอ หนองบัวบาน ไม่ผ่านเกณฑ์
132 หนองวัวซอ หนองวัวซอ ระดับดีมาก
133 หนองวัวซอ หนองอ้อ ระดับดีเยี่ยม
134 หนองวัวซอ หมากหญ้า ระดับดีมาก
135 หนองวัวซอ อูบมุง ระดับดีเยี่ยม
136 หนองแสง ทับกุง ระดับดีเยี่ยม
137 หนองแสง นาดี ไม่ผ่านเกณฑ์
138 หนองแสง แสงสว่าง ระดับดีเยี่ยม
139 หนองแสง หนองแสง ระดับพัฒนา
140 หนองหาน ดอนหายโศก ไม่ผ่านเกณฑ์
141 หนองหาน บ้านเชียง ไม่ผ่านเกณฑ์
142 หนองหาน บ้านยา ไม่ผ่านเกณฑ์
143 หนองหาน ผักตบ ระดับดี
144 หนองหาน พังงู ระดับดีเยี่ยม
145 หนองหาน โพนงาม ระดับดีเยี่ยม
146 หนองหาน สร้อยพร้าว ไม่ผ่านเกณฑ์
147 หนองหาน สะแบง ระดับดี
148 หนองหาน หนองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
149 หนองหาน หนองเม็ก ระดับดีเยี่ยม
150 หนองหาน หนองสระปลา ระดับดี
151 หนองหาน หนองหาน ระดับดีเยี่ยม