รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ขอนแก่น
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กระนวน น้ำอ้อม ระดับดีเยี่ยม
2 กระนวน หนองโน ระดับดีเยี่ยม
3 กระนวน ห้วยโจด ระดับดีเยี่ยม
4 กระนวน ห้วยยาง ระดับดีมาก
5 กระนวน หัวนาคำ ระดับดี
6 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ระดับดีมาก
7 เขาสวนกวาง คำม่วง ระดับดีมาก
8 เขาสวนกวาง ดงเมืองแอม ระดับดีมาก
9 โคกโพธิ์ไชย บ้านโคก ระดับดีเยี่ยม
10 โคกโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย ระดับดีเยี่ยม
11 ชนบท ชนบท ระดับดีมาก
12 ชนบท ปอแดง ระดับดีเยี่ยม
13 ชนบท ศรีบุญเรือง ระดับดีเยี่ยม
14 ชนบท ห้วยแก ระดับดีเยี่ยม
15 ชุมแพ นาหนองทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
16 ชุมแพ โนนสะอาด ระดับดีเยี่ยม
17 ชุมแพ โนนหัน ระดับดีมาก
18 ชุมแพ โนนอุดม ระดับดีเยี่ยม
19 ชุมแพ วังหินลาด ระดับดีเยี่ยม
20 ชุมแพ หนองเขียด ระดับดีมาก
21 ซำสูง คำแมด ระดับดีมาก
22 ซำสูง คูคำ ระดับดีเยี่ยม
23 ซำสูง บ้านโนน ระดับดีมาก
24 น้ำพอง กุดน้ำใส ระดับดีเยี่ยม
25 น้ำพอง ทรายมูล ระดับดีมาก
26 น้ำพอง น้ำพอง ระดับดีเยี่ยม
27 น้ำพอง บัวใหญ่ ระดับดีมาก
28 น้ำพอง บ้านขาม ระดับดีเยี่ยม
29 น้ำพอง ม่วงหวาน ระดับดีมาก
30 โนนศิลา เปือยใหญ่ ระดับดีมาก
31 โนนศิลา หนองปลาหมอ ระดับดีเยี่ยม
32 บ้านไผ่ บ้านลาน ไม่ผ่านเกณฑ์
33 บ้านไผ่ ป่าปอ ระดับดีเยี่ยม
34 บ้านไผ่ ภูเหล็ก ไม่ผ่านเกณฑ์
35 บ้านไผ่ หนองน้ำใส ระดับดีมาก
36 บ้านฝาง โคกงาม ระดับดีเยี่ยม
37 บ้านฝาง บ้านฝาง ระดับดีเยี่ยม
38 บ้านฝาง ป่ามะนาว ระดับดีมาก
39 บ้านฝาง หนองบัว ระดับดี
40 เปือยน้อย วังม่วง ระดับดีเยี่ยม
41 เปือยน้อย สระแก้ว ระดับดีเยี่ยม
42 พระยืน ขามป้อม ระดับดีเยี่ยม
43 พระยืน บ้านโต้น ระดับดี
44 พระยืน หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
45 พล หนองแวงนางเบ้า ไม่ผ่านเกณฑ์
46 ภูผาม่าน โนนคอม ระดับดี
47 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ระดับดีมาก
48 ภูเวียง นาหว้า ระดับดีเยี่ยม
49 ภูเวียง บ้านเรือ ระดับดีเยี่ยม
50 ภูเวียง สงเปือย ระดับดีมาก
51 ภูเวียง หนองกุงเซิน ระดับดี
52 ภูเวียง หนองกุงธนสาร ระดับดีเยี่ยม
53 ภูเวียง หว้าทอง ระดับดีเยี่ยม
54 มัญจาคีรี คำแคน ระดับดีเยี่ยม
55 มัญจาคีรี นาข่า ระดับดีเยี่ยม
56 มัญจาคีรี สวนหม่อน ระดับดีเยี่ยม
57 มัญจาคีรี หนองแปน ระดับดีเยี่ยม
58 เมืองขอนแก่น โคกสี ระดับดีเยี่ยม
59 เมืองขอนแก่น ดอนช้าง ระดับดีเยี่ยม
60 เมืองขอนแก่น ดอนหัน ระดับดีเยี่ยม
61 เมืองขอนแก่น แดงใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
62 เมืองขอนแก่น โนนท่อน ระดับดี
63 เมืองขอนแก่น บ้านค้อ ระดับดีมาก
64 เมืองขอนแก่น บ้านหว้า ระดับดี
65 เมืองขอนแก่น เมืองเก่า ระดับดีเยี่ยม
66 เมืองขอนแก่น หนองตูม ระดับดีมาก
67 เวียงเก่า ในเมือง ระดับดีเยี่ยม
68 เวียงเก่า เมืองเก่าพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
69 แวงน้อย ก้านเหลือง ไม่ผ่านเกณฑ์
70 แวงน้อย ท่าวัด ระดับดีเยี่ยม
71 แวงน้อย แวงน้อย ระดับดีเยี่ยม
72 แวงใหญ่ โนนทอง ระดับดีเยี่ยม
73 แวงใหญ่ ใหม่นาเพียง ระดับดีเยี่ยม
74 สีชมพู นาจาน ระดับดีเยี่ยม
75 สีชมพู ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
76 สีชมพู สีชมพู ระดับดีเยี่ยม
77 หนองนาคำ กุดธาตุ ระดับดีเยี่ยม
78 หนองนาคำ บ้านโคก ระดับดีเยี่ยม
79 หนองเรือ จระเข้ ระดับดีเยี่ยม
80 หนองเรือ โนนทอง ระดับดีเยี่ยม
81 หนองเรือ โนนทัน ระดับดีเยี่ยม
82 หนองเรือ ยางคำ ระดับดีเยี่ยม
83 หนองสองห้อง ดงเค็ง ระดับดีเยี่ยม
84 หนองสองห้อง ตะกั่วป่า ระดับพัฒนา
85 หนองสองห้อง หันโจด ระดับดีมาก
86 อุบลรัตน์ โคกสูง ระดับดีเยี่ยม
87 อุบลรัตน์ นาคำ ระดับดีมาก
88 อุบลรัตน์ บ้านดง ระดับดี