รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด หนองบัวลำภู
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 นากลาง กุดดินจี่ ระดับดีมาก
2 นากลาง เก่ากลอย ระดับดีมาก
3 นากลาง ดงสวรรค์ ระดับดี
4 นากลาง ฝั่งแดง ระดับดีมาก
5 นากลาง อุทัยสวรรค์ ระดับดีมาก
6 นาวัง นาแก ระดับดีมาก
7 นาวัง นาเหล่า ระดับดีมาก
8 นาวัง วังปลาป้อม ระดับดี
9 โนนสัง กุดดู่ ระดับดีมาก
10 โนนสัง โคกม่วง ระดับดี
11 โนนสัง โนนเมือง ระดับดีมาก
12 โนนสัง บ้านค้อ ระดับดีเยี่ยม
13 โนนสัง ปางกู่ ระดับดีมาก
14 โนนสัง หนองเรือ ระดับพัฒนา
15 เมืองหนองบัวลำภู กุดจิก ระดับดีมาก
16 เมืองหนองบัวลำภู นามะเฟือง ระดับดีมาก
17 เมืองหนองบัวลำภู โนนทัน ระดับดีเยี่ยม
18 เมืองหนองบัวลำภู บ้านขาม ระดับดีเยี่ยม
19 เมืองหนองบัวลำภู ป่าไม้งาม ไม่ผ่านเกณฑ์
20 เมืองหนองบัวลำภู โพธิ์ชัย ระดับดีมาก
21 เมืองหนองบัวลำภู หนองสวรรค์ ระดับดี
22 เมืองหนองบัวลำภู หัวนา ระดับดีมาก
23 ศรีบุญเรือง ทรายทอง ระดับดีมาก
24 ศรีบุญเรือง โนนสะอาด ระดับดี
25 ศรีบุญเรือง ยางหล่อ ระดับดีมาก
26 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง ระดับดีเยี่ยม
27 ศรีบุญเรือง หนองแก ไม่ผ่านเกณฑ์
28 ศรีบุญเรือง หนองบัวใต้ ระดับดีมาก
29 สุวรรณคูหา กุดผึ้ง ระดับดีมาก
30 สุวรรณคูหา ดงมะไฟ ระดับดีมาก
31 สุวรรณคูหา นาด่าน ระดับดีมาก
32 สุวรรณคูหา นาดี ระดับดี
33 สุวรรณคูหา บ้านโคก ระดับดีเยี่ยม