รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด อำนาจเจริญ
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ชานุมาน โคกสาร ระดับดีเยี่ยม
2 ชานุมาน ชานุมาน ระดับดีเยี่ยม
3 ชานุมาน ป่าก่อ ระดับดีเยี่ยม
4 ปทุมราชวงศา คำโพน ระดับดีเยี่ยม
5 ปทุมราชวงศา นาป่าแซง ระดับดีเยี่ยม
6 ปทุมราชวงศา โนนงาม ระดับดี
7 ปทุมราชวงศา ลือ ระดับดีเยี่ยม
8 ปทุมราชวงศา ห้วย ระดับดีเยี่ยม
9 พนา จานลาน ระดับดีเยี่ยม
10 พนา พนา ระดับดีเยี่ยม
11 พนา พระเหลา ระดับดีเยี่ยม
12 พนา ไม้กลอน ระดับดีเยี่ยม
13 เมืองอำนาจเจริญ กุดปลาดุก ระดับดีมาก
14 เมืองอำนาจเจริญ ไก่คำ ระดับดีเยี่ยม
15 เมืองอำนาจเจริญ คึมใหญ่ ระดับดีมาก
16 เมืองอำนาจเจริญ นาแต้ ระดับดีเยี่ยม
17 เมืองอำนาจเจริญ นาผือ ระดับดีเยี่ยม
18 เมืองอำนาจเจริญ นายม ระดับดีเยี่ยม
19 เมืองอำนาจเจริญ โนนโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
20 เมืองอำนาจเจริญ ห้วยไร่ ระดับดีเยี่ยม
21 ลืออำนาจ ดงบัง ระดับดีเยี่ยม
22 ลืออำนาจ ดงมะยาง ระดับดีเยี่ยม
23 ลืออำนาจ เปือย ระดับดีเยี่ยม
24 ลืออำนาจ แมด ระดับดีเยี่ยม
25 ลืออำนาจ ไร่ขี ระดับดีเยี่ยม
26 เสนางคนิคม นาเวียง ระดับดีเยี่ยม
27 เสนางคนิคม โพนทอง ระดับดีเยี่ยม
28 เสนางคนิคม ไร่สีสุก ระดับดีเยี่ยม
29 เสนางคนิคม หนองสามสี ระดับดีเยี่ยม
30 เสนางคนิคม หนองไฮ ระดับดีเยี่ยม
31 หัวตะพาน คำพระ ระดับดีเยี่ยม
32 หัวตะพาน โพนเมืองน้อย ระดับดีเยี่ยม
33 หัวตะพาน รัตนวารี ระดับดีเยี่ยม
34 หัวตะพาน สร้างถ่อน้อย ระดับดีเยี่ยม