รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ชัยภูมิ
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกษตรสมบูรณ์ กุดเลาะ ระดับดีเยี่ยม
2 เกษตรสมบูรณ์ โนนกอก ระดับดีมาก
3 เกษตรสมบูรณ์ โนนทอง ระดับดีมาก
4 เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ ระดับดีมาก
5 เกษตรสมบูรณ์ บ้านบัว ระดับดีมาก
6 เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า ระดับดีเยี่ยม
7 เกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง ระดับดีเยี่ยม
8 เกษตรสมบูรณ์ บ้านหัน ระดับดีมาก
9 เกษตรสมบูรณ์ สระโพนทอง ระดับดีมาก
10 เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า ระดับดี
11 เกษตรสมบูรณ์ หนองโพนงาม ระดับดีมาก
12 แก้งคร้อ เก่าย่าดี ระดับดี
13 แก้งคร้อ โคกกุง ระดับดีเยี่ยม
14 แก้งคร้อ ช่องสามหมอ ระดับดี
15 แก้งคร้อ ท่ามะไฟหวาน ระดับดีมาก
16 แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม ระดับดี
17 แก้งคร้อ บ้านแก้ง ระดับดี
18 แก้งคร้อ หนองขาม ระดับดี
19 แก้งคร้อ หนองไผ่ ระดับดี
20 แก้งคร้อ หนองสังข์ ระดับดีมาก
21 แก้งคร้อ หลุบคา ระดับดีเยี่ยม
22 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ระดับดีมาก
23 คอนสวรรค์ โคกมั่งงอย ระดับดีมาก
24 คอนสวรรค์ ช่องสามหมอ ระดับดี
25 คอนสวรรค์ โนนสะอาด ระดับดีมาก
26 คอนสวรรค์ บ้านโสก ระดับดีเยี่ยม
27 คอนสวรรค์ ยางหวาย ระดับดีเยี่ยม
28 คอนสวรรค์ ศรีสำราญ ระดับดีเยี่ยม
29 คอนสวรรค์ หนองขาม ระดับดีเยี่ยม
30 คอนสวรรค์ ห้วยไร่ ระดับดีเยี่ยม
31 คอนสาร คอนสาร ระดับดีมาก
32 คอนสาร ดงกลาง ระดับพื้นฐาน
33 คอนสาร ดงบัง ระดับดี
34 คอนสาร ทุ่งนาเลา ระดับดี
35 คอนสาร ทุ่งพระ ระดับดีมาก
36 คอนสาร ทุ่งลุยลาย ระดับดีเยี่ยม
37 คอนสาร โนนคูณ ระดับดี
38 คอนสาร ห้วยยาง ระดับดีเยี่ยม
39 จัตุรัส กุดน้ำใส ระดับดีมาก
40 จัตุรัส บ้านกอก ระดับดีมาก
41 จัตุรัส บ้านขาม ระดับดีเยี่ยม
42 จัตุรัส ละหาน ระดับดีเยี่ยม
43 จัตุรัส ส้มป่อย ระดับดี
44 จัตุรัส หนองโดน ระดับดีมาก
45 จัตุรัส หนองบัวโคก ระดับดีมาก
46 จัตุรัส หนองบัวบาน ระดับดีมาก
47 จัตุรัส หนองบัวใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
48 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ระดับดี
49 ซับใหญ่ ตะโกทอง ระดับดีมาก
50 ซับใหญ่ ท่ากูบ ระดับดีมาก
51 เทพสถิต นายางกลัก ระดับดี
52 เทพสถิต บ้านไร่ ระดับดี
53 เทพสถิต โป่งนก ระดับดีมาก
54 เทพสถิต วะตะแบก ระดับดี
55 เทพสถิต ห้วยยายจิ๋ว ระดับดีมาก
56 เนินสง่า กะฮาด ระดับดีมาก
57 เนินสง่า ตาเนิน ระดับดีเยี่ยม
58 เนินสง่า รังงาม ระดับดีมาก
59 เนินสง่า หนองฉิม ระดับดีเยี่ยม
60 บ้านเขว้า ชีบน ระดับดีเยี่ยม
61 บ้านเขว้า ตลาดแร้ง ระดับดีมาก
62 บ้านเขว้า โนนแดง ระดับดีเยี่ยม
63 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ระดับดีเยี่ยม
64 บ้านเขว้า ภูแลนคา ระดับดี
65 บ้านเขว้า ลุ่มลำชี ระดับดีเยี่ยม
66 บ้านแท่น บ้านเต่า ระดับดี
67 บ้านแท่น บ้านแท่น ระดับดี
68 บ้านแท่น สระพัง ระดับดี
69 บ้านแท่น สามสวน ระดับดีมาก
70 บ้านแท่น หนองคู ระดับพัฒนา
71 บำเหน็จณรงค์ เกาะมะนาว ระดับดี
72 บำเหน็จณรงค์ โคกเพชรพัฒนา ระดับดี
73 บำเหน็จณรงค์ โคกเริงรมย์ ระดับดี
74 บำเหน็จณรงค์ บ้านชวน ระดับดี
75 บำเหน็จณรงค์ บ้านตาล ระดับดี
76 บำเหน็จณรงค์ บ้านเพชร ระดับดี
77 บำเหน็จณรงค์ หัวทะเล ระดับดี
78 ภักดีชุมพล เจาทอง ระดับดีมาก
79 ภักดีชุมพล บ้านเจียง ระดับดีมาก
80 ภักดีชุมพล วังทอง ระดับดีมาก
81 ภักดีชุมพล แหลมทอง ระดับดี
82 ภูเขียว กวางโจน ระดับดี
83 ภูเขียว กุดยม ระดับดี
84 ภูเขียว โคกสะอาด ระดับดี
85 ภูเขียว ธาตุทอง ระดับดี
86 ภูเขียว บ้านแก้ง ระดับดีเยี่ยม
87 ภูเขียว บ้านดอน ระดับดี
88 ภูเขียว บ้านเพชร ระดับดีมาก
89 ภูเขียว ผักปัง ระดับดีเยี่ยม
90 ภูเขียว หนองคอนไทย ระดับดีเยี่ยม
91 ภูเขียว หนองตูม ระดับดี
92 ภูเขียว โอโล ระดับพัฒนา
93 เมืองชัยภูมิ กุดตุ้ม ระดับดีเยี่ยม
94 เมืองชัยภูมิ โคกสูง ระดับดีเยี่ยม
95 เมืองชัยภูมิ ชีลอง ระดับดีเยี่ยม
96 เมืองชัยภูมิ ซับสีทอง ระดับดี
97 เมืองชัยภูมิ ท่าหินโงม ระดับดีมาก
98 เมืองชัยภูมิ นาฝาย ระดับดีมาก
99 เมืองชัยภูมิ นาเสียว ระดับดีเยี่ยม
100 เมืองชัยภูมิ โนนสำราญ ระดับดีเยี่ยม
101 เมืองชัยภูมิ ในเมือง ไม่ผ่านเกณฑ์
102 เมืองชัยภูมิ บ้านค่าย ระดับดีมาก
103 เมืองชัยภูมิ บ้านเล่า ระดับดี
104 เมืองชัยภูมิ บุ่งคล้า ระดับดี
105 เมืองชัยภูมิ โพนทอง ระดับดีเยี่ยม
106 เมืองชัยภูมิ รอบเมือง ระดับดีเยี่ยม
107 เมืองชัยภูมิ ลาดใหญ่ ระดับพัฒนา
108 เมืองชัยภูมิ หนองนาแซง ระดับดีเยี่ยม
109 เมืองชัยภูมิ หนองไผ่ ระดับพื้นฐาน
110 เมืองชัยภูมิ ห้วยต้อน ระดับดีเยี่ยม
111 เมืองชัยภูมิ ห้วยบง ระดับดี
112 หนองบัวแดง กุดชุมแสง ระดับดีเยี่ยม
113 หนองบัวแดง คูเมือง ระดับดี
114 หนองบัวแดง ถ้ำวัวแดง ระดับดี
115 หนองบัวแดง ท่าใหญ่ ระดับดี
116 หนองบัวแดง นางแดด ระดับดี
117 หนองบัวแดง วังชมภู ระดับดี
118 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ระดับดีมาก
119 หนองบัวแดง หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
120 หนองบัวระเหว โคกสะอาด ระดับดีมาก
121 หนองบัวระเหว วังตะเฆ่ ระดับดีเยี่ยม
122 หนองบัวระเหว โสกปลาดุก ระดับดีเยี่ยม
123 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ระดับพัฒนา
124 หนองบัวระเหว ห้วยแย้ ระดับดีเยี่ยม