รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ยโสธร
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กุดชุม กำแมด ระดับดีเยี่ยม
2 กุดชุม นาโส่ ระดับดีเยี่ยม
3 กุดชุม โพนงาม ระดับดีมาก
4 กุดชุม หนองหมี ระดับดีเยี่ยม
5 กุดชุม ห้วยแก้ง ไม่ผ่านเกณฑ์
6 ค้อวัง ค้อวัง ระดับดีเยี่ยม
7 ทรายมูล ดงมะไฟ ระดับดีเยี่ยม
8 ทรายมูล ดู่ลาด ระดับพื้นฐาน
9 ป่าติ้ว โคกนาโก ระดับดีมาก
10 มหาชนะชัย คูเมือง ระดับพัฒนา
11 มหาชนะชัย โนนทราย ระดับพัฒนา
12 มหาชนะชัย บากเรือ ระดับดี
13 มหาชนะชัย บึงแก ระดับพัฒนา
14 มหาชนะชัย หัวเมือง ระดับดี
15 เมืองยโสธร ขั้นไดใหญ่ ระดับดีมาก
16 เมืองยโสธร ขุมเงิน ไม่ผ่านเกณฑ์
17 เมืองยโสธร ดู่ทุ่ง ไม่ผ่านเกณฑ์
18 เมืองยโสธร เดิด ไม่ผ่านเกณฑ์
19 เมืองยโสธร สำราญ ระดับดีมาก
20 เมืองยโสธร สิงห์ ไม่ผ่านเกณฑ์
21 เมืองยโสธร หนองเรือ ไม่ผ่านเกณฑ์
22 เมืองยโสธร หนองหิน ระดับดีเยี่ยม
23 เลิงนกทา สวาท ระดับดีเยี่ยม