รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด อุบลราชธานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กุดข้าวปุ้น แก่งเค็ง ระดับดี
2 กุดข้าวปุ้น ข้าวปุ้น ระดับดีเยี่ยม
3 กุดข้าวปุ้น หนองทันน้ำ ระดับดีมาก
4 เขมราฐ นาแวง ระดับดีเยี่ยม
5 เขมราฐ หนองนกทา ระดับดีเยี่ยม
6 เขมราฐ หนองผือ ระดับดีเยี่ยม
7 เขมราฐ หนองสิม ระดับดีเยี่ยม
8 เขื่องใน กลางใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
9 เขื่องใน ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
10 โขงเจียม นาโพธิ์กลาง ระดับดีเยี่ยม
11 โขงเจียม หนองแสงใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
12 โขงเจียม ห้วยยาง ระดับดีเยี่ยม
13 ดอนมดแดง คำไฮใหญ่ ระดับดีมาก
14 ดอนมดแดง เหล่าแดง ระดับดีมาก
15 เดชอุดม กุดประทาย ระดับดีมาก
16 เดชอุดม คำครั่ง ระดับดีเยี่ยม
17 เดชอุดม ตบหู ระดับดีเยี่ยม
18 เดชอุดม ท่าโพธิ์ศรี ระดับดีเยี่ยม
19 เดชอุดม ทุ่งเทิง ระดับดีเยี่ยม
20 เดชอุดม นาเจริญ ระดับดีเยี่ยม
21 เดชอุดม โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
22 ตระการพืชผล กุศกร ระดับดี
23 ตระการพืชผล คอนสาย ระดับดีมาก
24 ตระการพืชผล โคกจาน ระดับดีเยี่ยม
25 ตระการพืชผล เซเป็ด ระดับดีเยี่ยม
26 ตระการพืชผล ตากแดด ระดับดีเยี่ยม
27 ตระการพืชผล นาพิน ระดับดีมาก
28 ตระการพืชผล นาสะไม ระดับดีเยี่ยม
29 ตระการพืชผล โนนกุง ระดับดีมาก
30 ตระการพืชผล เป้า ระดับดีเยี่ยม
31 ตระการพืชผล ไหล่ทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
32 ตาลสุม จิกเทิง ระดับดี
33 ตาลสุม ตาลสุม ระดับดี
34 ตาลสุม สำโรง ระดับดี
35 ทุ่งศรีอุดม กุดเรือ ระดับดี
36 ทุ่งศรีอุดม โคกชำแระ ระดับดี
37 ทุ่งศรีอุดม หนองอ้ม ระดับดีมาก
38 นาจะหลวย โนนสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
39 นาจะหลวย บ้านตูม ระดับดีเยี่ยม
40 นาจะหลวย โสกแสง ระดับดีเยี่ยม
41 นาตาล พะลาน ระดับดีเยี่ยม
42 นาตาล พังเคน ระดับพัฒนา
43 นาเยีย นาดี ระดับดีมาก
44 นาเยีย นาเยีย ระดับดีมาก
45 น้ำขุ่น ขี้เหล็ก ระดับดีเยี่ยม
46 น้ำขุ่น ตาเกา ระดับดีเยี่ยม
47 น้ำยืน เก่าขาม ระดับดีเยี่ยม
48 น้ำยืน บุเปือย ระดับดีมาก
49 น้ำยืน ยาง ระดับดีมาก
50 น้ำยืน สีวิเชียร ระดับดีมาก
51 บุณฑริก คอแลน ระดับดีเยี่ยม
52 บุณฑริก นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
53 บุณฑริก บัวงาม ระดับดีเยี่ยม
54 บุณฑริก บ้านแมด ระดับดีเยี่ยม
55 พิบูลมังสาหาร นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
56 พิบูลมังสาหาร โนนกลาง ระดับดีเยี่ยม
57 พิบูลมังสาหาร โนนกาหลง ระดับดีมาก
58 พิบูลมังสาหาร บ้านแขม ระดับดีเยี่ยม
59 พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร ระดับดี
60 พิบูลมังสาหาร ระเว ระดับดีเยี่ยม
61 พิบูลมังสาหาร หนองบัวฮี ระดับดีมาก
62 โพธิ์ไทร สองคอน ระดับดี
63 โพธิ์ไทร สารภี ระดับดี
64 โพธิ์ไทร สำโรง ระดับดี
65 ม่วงสามสิบ ดุมใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
66 ม่วงสามสิบ นาเลิง ระดับดีเยี่ยม
67 ม่วงสามสิบ ยางโยภาพ ระดับดีเยี่ยม
68 ม่วงสามสิบ ยางสักกระโพหลุ่ม ระดับดีมาก
69 ม่วงสามสิบ หนองเมือง ระดับดีมาก
70 ม่วงสามสิบ หนองเหล่า ระดับดีมาก
71 ม่วงสามสิบ หนองฮาง ระดับดีมาก
72 เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
73 เมืองอุบลราชธานี ขี้เหล็ก ระดับดี
74 เมืองอุบลราชธานี ปทุม ระดับดี
75 เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย ระดับดีเยี่ยม
76 เมืองอุบลราชธานี หนองบ่อ ระดับดีมาก
77 เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ ระดับดีเยี่ยม
78 วารินชำราบ คำน้ำแซบ ระดับดีมาก
79 วารินชำราบ คูเมือง ระดับดีเยี่ยม
80 วารินชำราบ ท่าลาด ระดับดีมาก
81 วารินชำราบ โนนผึ้ง ระดับดีมาก
82 วารินชำราบ เมืองศรีไค ระดับดีมาก
83 วารินชำราบ สระสมิง ระดับดีมาก
84 วารินชำราบ แสนสุข ระดับดีมาก
85 วารินชำราบ หนองกินเพล ระดับดีเยี่ยม
86 ศรีเมืองใหม่ คำไหล ระดับดีเยี่ยม
87 ศรีเมืองใหม่ ดอนใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
88 ศรีเมืองใหม่ นาคำ ระดับดีมาก
89 ศรีเมืองใหม่ นาเลิน ระดับดีมาก
90 ศรีเมืองใหม่ วาริน ระดับดีเยี่ยม
91 ศรีเมืองใหม่ สงยาง ระดับดีเยี่ยม
92 สว่างวีระวงศ์ แก่งโดม ระดับดีเยี่ยม
93 สว่างวีระวงศ์ บุ่งมะแลง ระดับดีมาก
94 สำโรง ขามป้อม ระดับดี
95 สำโรง บอน ระดับดีเยี่ยม
96 สิรินธร คำเขื่อนแก้ว ระดับดีเยี่ยม
97 สิรินธร ช่องเม็ก ระดับดีเยี่ยม
98 สิรินธร โนนก่อ ระดับดี
99 เหล่าเสือโก้ก โพนเมือง ระดับดีเยี่ยม
100 เหล่าเสือโก้ก หนองบก ระดับดีเยี่ยม