รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด อุบลราชธานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กุดข้าวปุ้น กาบิน ระดับดีเยี่ยม
2 กุดข้าวปุ้น แก่งเค็ง ระดับดี
3 กุดข้าวปุ้น ข้าวปุ้น ระดับดีเยี่ยม
4 กุดข้าวปุ้น โนนสวาง ระดับดีเยี่ยม
5 กุดข้าวปุ้น หนองทันน้ำ ระดับดีมาก
6 เขมราฐ แก้งเหนือ ระดับดีเยี่ยม
7 เขมราฐ ขามป้อม ระดับดีเยี่ยม
8 เขมราฐ เขมราฐ ระดับดีเยี่ยม
9 เขมราฐ เจียด ระดับดีเยี่ยม
10 เขมราฐ นาแวง ระดับดีเยี่ยม
11 เขมราฐ หนองนกทา ระดับดีเยี่ยม
12 เขมราฐ หนองผือ ระดับดีเยี่ยม
13 เขมราฐ หนองสิม ระดับดีเยี่ยม
14 เขมราฐ หัวนา ระดับดีเยี่ยม
15 เขื่องใน กลางใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
16 เขื่องใน ชีทวน ไม่ผ่านเกณฑ์
17 เขื่องใน แดงหม้อ ระดับดีเยี่ยม
18 เขื่องใน ท่าไห ระดับดีเยี่ยม
19 เขื่องใน ธาตุน้อย ระดับดีเยี่ยม
20 เขื่องใน บ้านกอก ระดับดีเยี่ยม
21 เขื่องใน ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
22 โขงเจียม โขงเจียม ระดับดีเยี่ยม
23 โขงเจียม นาโพธิ์กลาง ระดับดีเยี่ยม
24 โขงเจียม หนองแสงใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
25 โขงเจียม ห้วยไผ่ ระดับดีเยี่ยม
26 โขงเจียม ห้วยยาง ระดับดีเยี่ยม
27 ดอนมดแดง คำไฮใหญ่ ระดับดีมาก
28 ดอนมดแดง ดอนมดแดง ระดับดีมาก
29 ดอนมดแดง ท่าเมือง ระดับดีเยี่ยม
30 ดอนมดแดง เหล่าแดง ระดับดีมาก
31 เดชอุดม กลาง ระดับดีเยี่ยม
32 เดชอุดม กุดประทาย ระดับดีมาก
33 เดชอุดม แก้ง ระดับดีเยี่ยม
34 เดชอุดม คำครั่ง ระดับดีเยี่ยม
35 เดชอุดม ตบหู ระดับดีเยี่ยม
36 เดชอุดม ท่าโพธิ์ศรี ระดับดีเยี่ยม
37 เดชอุดม ทุ่งเทิง ระดับดีเยี่ยม
38 เดชอุดม นากระแซง ระดับดีเยี่ยม
39 เดชอุดม นาเจริญ ระดับดีเยี่ยม
40 เดชอุดม นาส่วง ระดับดี
41 เดชอุดม โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
42 เดชอุดม บัวงาม ระดับดีเยี่ยม
43 เดชอุดม ป่าโมง ระดับดีเยี่ยม
44 เดชอุดม โพนงาม ระดับดีเยี่ยม
45 เดชอุดม เมืองเดช ระดับพัฒนา
46 ตระการพืชผล กระเดียน ระดับดีเยี่ยม
47 ตระการพืชผล กุดยาลวน ระดับดีมาก
48 ตระการพืชผล กุศกร ระดับดี
49 ตระการพืชผล เกษม ระดับดีเยี่ยม
50 ตระการพืชผล ขามเปี้ย ระดับดีเยี่ยม
51 ตระการพืชผล ขุหลุ ระดับดีเยี่ยม
52 ตระการพืชผล คอนสาย ระดับดีมาก
53 ตระการพืชผล คำเจริญ ระดับดีมาก
54 ตระการพืชผล โคกจาน ระดับดีเยี่ยม
55 ตระการพืชผล เซเป็ด ระดับดีเยี่ยม
56 ตระการพืชผล ตระการ ระดับดีเยี่ยม
57 ตระการพืชผล ตากแดด ระดับดีเยี่ยม
58 ตระการพืชผล ถ้ำแข้ ระดับดีมาก
59 ตระการพืชผล ท่าหลวง ระดับดีเยี่ยม
60 ตระการพืชผล นาพิน ระดับดีมาก
61 ตระการพืชผล นาสะไม ระดับดีเยี่ยม
62 ตระการพืชผล โนนกุง ระดับดีมาก
63 ตระการพืชผล บ้านแดง ระดับดีเยี่ยม
64 ตระการพืชผล เป้า ระดับดีเยี่ยม
65 ตระการพืชผล สะพือ ระดับดีเยี่ยม
66 ตระการพืชผล หนองเต่า ระดับดีเยี่ยม
67 ตระการพืชผล ห้วยฝ้ายพัฒนา ระดับดีมาก
68 ตระการพืชผล ไหล่ทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
69 ตาลสุม คำหว้า ระดับดี
70 ตาลสุม จิกเทิง ระดับดี
71 ตาลสุม ตาลสุม ระดับดี
72 ตาลสุม นาคาย ระดับดี
73 ตาลสุม สำโรง ระดับดี
74 ตาลสุม หนองกุง ระดับดี
75 ทุ่งศรีอุดม กุดเรือ ระดับดี
76 ทุ่งศรีอุดม โคกชำแระ ระดับดี
77 ทุ่งศรีอุดม นาเกษม ระดับดี
78 ทุ่งศรีอุดม นาห่อม ระดับดีเยี่ยม
79 ทุ่งศรีอุดม หนองอ้ม ระดับดีมาก
80 นาจะหลวย นาจะหลวย ระดับดีเยี่ยม
81 นาจะหลวย โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
82 นาจะหลวย โนนสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
83 นาจะหลวย บ้านตูม ระดับดีเยี่ยม
84 นาจะหลวย พรสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
85 นาจะหลวย โสกแสง ระดับดีเยี่ยม
86 นาตาล กองโพน ระดับดีเยี่ยม
87 นาตาล นาตาล ระดับดีเยี่ยม
88 นาตาล พะลาน ระดับดีเยี่ยม
89 นาตาล พังเคน ระดับพัฒนา
90 นาเยีย นาดี ระดับดีมาก
91 นาเยีย นาเยีย ระดับดีมาก
92 นาเยีย นาเรือง ระดับดีมาก
93 น้ำขุ่น ขี้เหล็ก ระดับดีเยี่ยม
94 น้ำขุ่น โคกสะอาด ระดับดีเยี่ยม
95 น้ำขุ่น ตาเกา ระดับดีเยี่ยม
96 น้ำขุ่น ไพบูลย์ ระดับดีเยี่ยม
97 น้ำยืน เก่าขาม ระดับดีเยี่ยม
98 น้ำยืน โซง ระดับดีมาก
99 น้ำยืน โดมประดิษฐ์ ระดับดีเยี่ยม
100 น้ำยืน บุเปือย ระดับดีมาก
101 น้ำยืน ยาง ระดับดีมาก
102 น้ำยืน ยางใหญ่ ระดับดี
103 น้ำยืน สีวิเชียร ระดับดีมาก
104 บุณฑริก คอแลน ระดับดีเยี่ยม
105 บุณฑริก นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
106 บุณฑริก โนนค้อ ระดับดีเยี่ยม
107 บุณฑริก บัวงาม ระดับดีเยี่ยม
108 บุณฑริก บ้านแมด ระดับดีเยี่ยม
109 บุณฑริก โพนงาม ระดับดีเยี่ยม
110 บุณฑริก หนองสะโน ระดับดีเยี่ยม
111 บุณฑริก ห้วยข่า ระดับดีเยี่ยม
112 พิบูลมังสาหาร กุดชมภู ระดับดีเยี่ยม
113 พิบูลมังสาหาร ดอนจิก ระดับดีเยี่ยม
114 พิบูลมังสาหาร ทรายมูล ระดับดีเยี่ยม
115 พิบูลมังสาหาร นาโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
116 พิบูลมังสาหาร โนนกลาง ระดับดีเยี่ยม
117 พิบูลมังสาหาร โนนกาหลง ระดับดีมาก
118 พิบูลมังสาหาร บ้านแขม ระดับดีเยี่ยม
119 พิบูลมังสาหาร พิบูล ระดับดี
120 พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร ระดับดี
121 พิบูลมังสาหาร โพธิ์ศรี ระดับดีเยี่ยม
122 พิบูลมังสาหาร ระเว ระดับดีเยี่ยม
123 พิบูลมังสาหาร ไร่ใต้ ระดับดีเยี่ยม
124 พิบูลมังสาหาร หนองบัวฮี ระดับดีมาก
125 พิบูลมังสาหาร อ่างศิลา ระดับดีมาก
126 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร ระดับดี
127 โพธิ์ไทร ม่วงใหญ่ ระดับดี
128 โพธิ์ไทร สองคอน ระดับดี
129 โพธิ์ไทร สารภี ระดับดี
130 โพธิ์ไทร สำโรง ระดับดี
131 โพธิ์ไทร เหล่างาม ระดับดีมาก
132 ม่วงสามสิบ ดุมใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
133 ม่วงสามสิบ นาเลิง ระดับดีเยี่ยม
134 ม่วงสามสิบ โพนแพง ระดับดีเยี่ยม
135 ม่วงสามสิบ ยางโยภาพ ระดับดีเยี่ยม
136 ม่วงสามสิบ ยางสักกระโพหลุ่ม ระดับดีมาก
137 ม่วงสามสิบ หนองเมือง ระดับดีมาก
138 ม่วงสามสิบ หนองเหล่า ระดับดีมาก
139 ม่วงสามสิบ หนองฮาง ระดับดีมาก
140 เมืองอุบลราชธานี กระโสบ ระดับดีเยี่ยม
141 เมืองอุบลราชธานี กุดลาด ระดับดีเยี่ยม
142 เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
143 เมืองอุบลราชธานี ขี้เหล็ก ระดับดี
144 เมืองอุบลราชธานี แจระแม ระดับดีมาก
145 เมืองอุบลราชธานี ปทุม ระดับดี
146 เมืองอุบลราชธานี ปะอาว ระดับดีเยี่ยม
147 เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย ระดับดีเยี่ยม
148 เมืองอุบลราชธานี หนองขอน ระดับดีมาก
149 เมืองอุบลราชธานี หนองบ่อ ระดับดีมาก
150 เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ ระดับดีเยี่ยม
151 วารินชำราบ คำขวาง ระดับดีมาก
152 วารินชำราบ คำน้ำแซบ ระดับดีมาก
153 วารินชำราบ คูเมือง ระดับดีเยี่ยม
154 วารินชำราบ ท่าลาด ระดับดีมาก
155 วารินชำราบ ธาตุ ระดับดีมาก
156 วารินชำราบ โนนผึ้ง ระดับดีมาก
157 วารินชำราบ โนนโหนน ระดับดีมาก
158 วารินชำราบ บุ่งหวาย ระดับดีเยี่ยม
159 วารินชำราบ บุ่งไหม ระดับดีเยี่ยม
160 วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
161 วารินชำราบ เมืองศรีไค ระดับดีมาก
162 วารินชำราบ วารินชำราบ ระดับดีเยี่ยม
163 วารินชำราบ สระสมิง ระดับดีมาก
164 วารินชำราบ แสนสุข ระดับดีมาก
165 วารินชำราบ หนองกินเพล ระดับดีเยี่ยม
166 วารินชำราบ ห้วยขะยูง ระดับดีเยี่ยม
167 ศรีเมืองใหม่ แก้งกอก ระดับดีเยี่ยม
168 ศรีเมืองใหม่ คำไหล ระดับดีเยี่ยม
169 ศรีเมืองใหม่ ดอนใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
170 ศรีเมืองใหม่ นาคำ ระดับดีมาก
171 ศรีเมืองใหม่ นาเลิน ระดับดีมาก
172 ศรีเมืองใหม่ ลาดควาย ระดับดีเยี่ยม
173 ศรีเมืองใหม่ วาริน ระดับดีเยี่ยม
174 ศรีเมืองใหม่ สงยาง ระดับดีเยี่ยม
175 ศรีเมืองใหม่ หนามแท่ง ระดับดีเยี่ยม
176 ศรีเมืองใหม่ เอือดใหญ่ ระดับดีมาก
177 สว่างวีระวงศ์ แก่งโดม ระดับดีเยี่ยม
178 สว่างวีระวงศ์ ท่าช้าง ระดับดีเยี่ยม
179 สว่างวีระวงศ์ บุ่งมะแลง ระดับดีมาก
180 สว่างวีระวงศ์ สว่าง ระดับดีเยี่ยม
181 สำโรง ขามป้อม ระดับดี
182 สำโรง บอน ระดับดีเยี่ยม
183 สำโรง สำโรง ระดับดีเยี่ยม
184 สิรินธร คันไร่ ระดับดีเยี่ยม
185 สิรินธร คำเขื่อนแก้ว ระดับดีเยี่ยม
186 สิรินธร ช่องเม็ก ระดับดีเยี่ยม
187 สิรินธร นิคมลำโดมน้อย ระดับดีเยี่ยม
188 สิรินธร โนนก่อ ระดับดี
189 สิรินธร ฝางคำ ระดับดีเยี่ยม
190 เหล่าเสือโก้ก แพงใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
191 เหล่าเสือโก้ก โพนเมือง ระดับดีเยี่ยม
192 เหล่าเสือโก้ก หนองบก ระดับดีเยี่ยม
193 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก ระดับดีเยี่ยม