รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ศรีสะเกษ
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กันทรลักษ์ กระแชง ระดับดีเยี่ยม
2 กันทรลักษ์ ขนุน ระดับดีเยี่ยม
3 กันทรลักษ์ จานใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
4 กันทรลักษ์ ชำ ระดับดีเยี่ยม
5 กันทรลักษ์ ทุ่งใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
6 กันทรลักษ์ โนนสำราญ ระดับดีเยี่ยม
7 กันทรลักษ์ บึงมะลู ระดับดีเยี่ยม
8 กันทรลักษ์ ภูเงิน ระดับดีเยี่ยม
9 กันทรลักษ์ รุง ระดับดีเยี่ยม
10 กันทรลักษ์ สวนกล้วย ระดับดีเยี่ยม
11 กันทรารมย์ โนนสัง ระดับดีเยี่ยม
12 กันทรารมย์ บัวน้อย ระดับดีเยี่ยม
13 กันทรารมย์ ผักแพว ระดับดีมาก
14 กันทรารมย์ เมืองน้อย ระดับดีเยี่ยม
15 กันทรารมย์ ยาง ระดับดีเยี่ยม
16 กันทรารมย์ ละทาย ระดับดีเยี่ยม
17 กันทรารมย์ หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
18 ขุขันธ์ กันทรารมย์ ระดับดีเยี่ยม
19 ขุขันธ์ ตะเคียน ระดับดีเยี่ยม
20 ขุขันธ์ โสน ระดับดีเยี่ยม
21 ขุขันธ์ หนองฉลอง ระดับดีเยี่ยม
22 ขุขันธ์ ห้วยใต้ ระดับดีเยี่ยม
23 ขุขันธ์ หัวเสือ ระดับดีเยี่ยม
24 ขุนหาญ กันทรอม ระดับดีเยี่ยม
25 น้ำเกลี้ยง คูบ ระดับดีเยี่ยม
26 น้ำเกลี้ยง ตองปิด ระดับดีเยี่ยม
27 น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ระดับดีเยี่ยม
28 น้ำเกลี้ยง รุ่งระวี ระดับดีเยี่ยม
29 น้ำเกลี้ยง ละเอาะ ระดับดีเยี่ยม
30 โนนคูณ โนนค้อ ระดับดีเยี่ยม
31 โนนคูณ บก ระดับดีมาก
32 โนนคูณ หนองกุง ระดับดีเยี่ยม
33 บึงบูรพ์ เป๊าะ ไม่ผ่านเกณฑ์
34 เบญจลักษ์ ท่าคล้อ ระดับดีเยี่ยม
35 เบญจลักษ์ เสียว ระดับดีเยี่ยม
36 เบญจลักษ์ หนองงูเหลือม ระดับดีเยี่ยม
37 เบญจลักษ์ หนองหว้า ระดับดีเยี่ยม
38 เบญจลักษ์ หนองฮาง ระดับดีเยี่ยม
39 ปรางค์กู่ กู่ ระดับดีเยี่ยม
40 ปรางค์กู่ โพธิ์ศรี ระดับดีเยี่ยม
41 ปรางค์กู่ สมอ ระดับดีเยี่ยม
42 ปรางค์กู่ สำโรงปราสาท ระดับดีมาก
43 ปรางค์กู่ หนองเชียงทูน ระดับดีเยี่ยม
44 พยุห์ ตำแย ระดับดีเยี่ยม
45 พยุห์ โนนเพ็ก ระดับดีเยี่ยม
46 พยุห์ พยุห์ ระดับดีเยี่ยม
47 พยุห์ พรหมสวัสดิ์ ระดับดีเยี่ยม
48 พยุห์ หนองค้า ระดับดีเยี่ยม
49 โพธิ์ศรีสุวรรณ ผือใหญ่ ระดับดีมาก
50 โพธิ์ศรีสุวรรณ เสียว ระดับดีเยี่ยม
51 โพธิ์ศรีสุวรรณ หนองม้า ระดับดีเยี่ยม
52 ไพรบึง ดินแดง ระดับดีเยี่ยม
53 ไพรบึง โนนปูน ระดับดีเยี่ยม
54 ไพรบึง ปราสาทเยอ ระดับดีเยี่ยม
55 ไพรบึง ไพรบึง ระดับดีเยี่ยม
56 ไพรบึง สำโรงพลัน ระดับดีเยี่ยม
57 ไพรบึง สุขสวัสดิ์ ระดับดีเยี่ยม
58 ภูสิงห์ ดงรัก ระดับดีเยี่ยม
59 ภูสิงห์ ไพรพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
60 ภูสิงห์ ละลม ไม่ผ่านเกณฑ์
61 ภูสิงห์ ห้วยตามอญ ระดับดีมาก
62 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ไม่ผ่านเกณฑ์
63 เมืองจันทร์ หนองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
64 เมืองศรีสะเกษ ทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
65 เมืองศรีสะเกษ น้ำคำ ระดับดีเยี่ยม
66 เมืองศรีสะเกษ โพนข่า ระดับดีเยี่ยม
67 เมืองศรีสะเกษ โพนค้อ ระดับดีมาก
68 เมืองศรีสะเกษ หนองครก ระดับดีเยี่ยม
69 เมืองศรีสะเกษ หนองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
70 เมืองศรีสะเกษ หมากเขียบ ระดับดีเยี่ยม
71 ยางชุมน้อย กุดเมืองฮาม ระดับดีเยี่ยม
72 ยางชุมน้อย คอนกาม ระดับดีมาก
73 ยางชุมน้อย โนนคูณ ระดับดีมาก
74 ยางชุมน้อย บึงบอน ระดับดีเยี่ยม
75 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ไม่ผ่านเกณฑ์
76 ยางชุมน้อย ยางชุมใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
77 ยางชุมน้อย ลิ้นฟ้า ระดับดีเยี่ยม
78 ราษีไศล ด่าน ระดับดีเยี่ยม
79 ราษีไศล บัวหุ่ง ระดับดีเยี่ยม
80 ราษีไศล ไผ่ ไม่ผ่านเกณฑ์
81 ราษีไศล เมืองแคน ระดับดีเยี่ยม
82 ราษีไศล ส้มป่อย ระดับดีเยี่ยม
83 ราษีไศล สร้างปี่ ระดับดีเยี่ยม
84 ราษีไศล หนองหมี ระดับดีเยี่ยม
85 ราษีไศล หนองอึ่ง ระดับดีเยี่ยม
86 วังหิน ดวนใหญ่ ระดับดี
87 วังหิน ทุ่งสว่าง ระดับดีเยี่ยม
88 วังหิน ธาตุ ระดับดีเยี่ยม
89 วังหิน บุสูง ระดับดี
90 วังหิน โพนยาง ระดับดีเยี่ยม
91 วังหิน วังหิน ระดับดีเยี่ยม
92 วังหิน ศรีสำราญ ไม่ผ่านเกณฑ์
93 ศรีรัตนะ ตูม ระดับดีเยี่ยม
94 ศรีรัตนะ พิงพวย ระดับดีเยี่ยม
95 ศรีรัตนะ ศรีแก้ว ระดับดีมาก
96 ศรีรัตนะ ศรีโนนงาม ไม่ผ่านเกณฑ์
97 ศรีรัตนะ สระเยาว์ ระดับดีเยี่ยม
98 ศรีรัตนะ เสื่องข้าว ระดับดีเยี่ยม
99 ศิลาลาด โจดม่วง ระดับดีเยี่ยม
100 ห้วยทับทัน กล้วยกว้าง ระดับดีเยี่ยม
101 ห้วยทับทัน จานแสนไชย ไม่ผ่านเกณฑ์
102 ห้วยทับทัน ปราสาท ระดับดีเยี่ยม
103 ห้วยทับทัน ผักไหม ระดับดีเยี่ยม
104 ห้วยทับทัน เมืองหลวง ระดับดีเยี่ยม
105 อุทุมพรพิสัย ขะยูง ระดับดีมาก
106 อุทุมพรพิสัย แขม ระดับดีเยี่ยม
107 อุทุมพรพิสัย แข้ ระดับดีเยี่ยม
108 อุทุมพรพิสัย โคกจาน ระดับดีมาก
109 อุทุมพรพิสัย ตาเกษ ระดับดีเยี่ยม
110 อุทุมพรพิสัย แต้ ระดับดีเยี่ยม
111 อุทุมพรพิสัย ทุ่งไชย ระดับดีเยี่ยม
112 อุทุมพรพิสัย โพธิ์ชัย ระดับดีเยี่ยม
113 อุทุมพรพิสัย หนองห้าง ระดับดีมาก
114 อุทุมพรพิสัย หนองไฮ ไม่ผ่านเกณฑ์
115 อุทุมพรพิสัย หัวช้าง ระดับดีเยี่ยม