รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ศรีสะเกษ
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กันทรลักษ์ กระแชง ระดับดีเยี่ยม
2 กันทรลักษ์ ขนุน ระดับดีเยี่ยม
3 กันทรลักษ์ จานใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
4 กันทรลักษ์ ชำ ระดับดีเยี่ยม
5 กันทรลักษ์ ตระกาจ ระดับดีเยี่ยม
6 กันทรลักษ์ ทุ่งใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
7 กันทรลักษ์ โนนสำราญ ระดับดีเยี่ยม
8 กันทรลักษ์ บึงมะลู ระดับดีเยี่ยม
9 กันทรลักษ์ ภูเงิน ระดับดีเยี่ยม
10 กันทรลักษ์ เมือง ระดับดีเยี่ยม
11 กันทรลักษ์ รุง ระดับดีเยี่ยม
12 กันทรลักษ์ เวียงเหนือ ไม่ผ่านเกณฑ์
13 กันทรลักษ์ สวนกล้วย ระดับดีเยี่ยม
14 กันทรารมย์ คำเนียม ระดับดีเยี่ยม
15 กันทรารมย์ โนนสัง ระดับดีเยี่ยม
16 กันทรารมย์ บัวน้อย ระดับดีเยี่ยม
17 กันทรารมย์ ผักแพว ระดับดีมาก
18 กันทรารมย์ เมืองน้อย ระดับดีเยี่ยม
19 กันทรารมย์ ยาง ระดับดีเยี่ยม
20 กันทรารมย์ ละทาย ระดับดีเยี่ยม
21 กันทรารมย์ หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
22 กันทรารมย์ หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
23 กันทรารมย์ อีปาด ระดับดีมาก
24 ขุขันธ์ กันทรารมย์ ระดับดีเยี่ยม
25 ขุขันธ์ ดองกำเม็ด ระดับดีเยี่ยม
26 ขุขันธ์ ตะเคียน ระดับดีเยี่ยม
27 ขุขันธ์ ตาอุด ระดับดี
28 ขุขันธ์ นิคมพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
29 ขุขันธ์ ศรีสะอาด ระดับดีเยี่ยม
30 ขุขันธ์ สะเดาใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
31 ขุขันธ์ โสน ระดับดีเยี่ยม
32 ขุขันธ์ หนองฉลอง ระดับดีเยี่ยม
33 ขุขันธ์ ห้วยใต้ ระดับดีเยี่ยม
34 ขุขันธ์ ห้วยสำราญ ระดับดีเยี่ยม
35 ขุขันธ์ หัวเสือ ระดับดีเยี่ยม
36 ขุนหาญ กันทรอม ระดับดีเยี่ยม
37 ขุนหาญ โนนสูง ระดับดีเยี่ยม
38 ขุนหาญ ไพร ระดับดีมาก
39 น้ำเกลี้ยง เขิน ระดับดีเยี่ยม
40 น้ำเกลี้ยง คูบ ระดับดีเยี่ยม
41 น้ำเกลี้ยง ตองปิด ระดับดีเยี่ยม
42 น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ระดับดีเยี่ยม
43 น้ำเกลี้ยง รุ่งระวี ระดับดีเยี่ยม
44 น้ำเกลี้ยง ละเอาะ ระดับดีเยี่ยม
45 โนนคูณ โนนค้อ ระดับดีเยี่ยม
46 โนนคูณ บก ระดับดีมาก
47 โนนคูณ หนองกุง ระดับดีเยี่ยม
48 บึงบูรพ์ เป๊าะ ไม่ผ่านเกณฑ์
49 เบญจลักษ์ ท่าคล้อ ระดับดีเยี่ยม
50 เบญจลักษ์ เสียว ระดับดีเยี่ยม
51 เบญจลักษ์ หนองงูเหลือม ระดับดีเยี่ยม
52 เบญจลักษ์ หนองหว้า ระดับดีเยี่ยม
53 เบญจลักษ์ หนองฮาง ระดับดีเยี่ยม
54 ปรางค์กู่ กู่ ระดับดีเยี่ยม
55 ปรางค์กู่ ดู่ ระดับดีเยี่ยม
56 ปรางค์กู่ ตูม ระดับดีเยี่ยม
57 ปรางค์กู่ พิมาย ระดับดีเยี่ยม
58 ปรางค์กู่ พิมายเหนือ ระดับดีเยี่ยม
59 ปรางค์กู่ โพธิ์ศรี ระดับดีเยี่ยม
60 ปรางค์กู่ สมอ ระดับดีเยี่ยม
61 ปรางค์กู่ สำโรงปราสาท ระดับดีมาก
62 ปรางค์กู่ หนองเชียงทูน ระดับดีเยี่ยม
63 พยุห์ ตำแย ระดับดีเยี่ยม
64 พยุห์ โนนเพ็ก ระดับดีเยี่ยม
65 พยุห์ พยุห์ ระดับดีเยี่ยม
66 พยุห์ พรหมสวัสดิ์ ระดับดีเยี่ยม
67 พยุห์ หนองค้า ระดับดีเยี่ยม
68 โพธิ์ศรีสุวรรณ ผือใหญ่ ระดับดีมาก
69 โพธิ์ศรีสุวรรณ เสียว ระดับดีเยี่ยม
70 โพธิ์ศรีสุวรรณ หนองม้า ระดับดีเยี่ยม
71 ไพรบึง ดินแดง ระดับดีเยี่ยม
72 ไพรบึง โนนปูน ระดับดีเยี่ยม
73 ไพรบึง ปราสาทเยอ ระดับดีเยี่ยม
74 ไพรบึง ไพรบึง ระดับดีเยี่ยม
75 ไพรบึง สำโรงพลัน ระดับดีเยี่ยม
76 ไพรบึง สุขสวัสดิ์ ระดับดีเยี่ยม
77 ภูสิงห์ ดงรัก ระดับดีเยี่ยม
78 ภูสิงห์ ไพรพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
79 ภูสิงห์ ละลม ไม่ผ่านเกณฑ์
80 ภูสิงห์ ห้วยตามอญ ระดับดีมาก
81 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ไม่ผ่านเกณฑ์
82 เมืองจันทร์ หนองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
83 เมืองศรีสะเกษ ซำ ระดับดีเยี่ยม
84 เมืองศรีสะเกษ ตะดอบ ระดับดีเยี่ยม
85 เมืองศรีสะเกษ ทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
86 เมืองศรีสะเกษ น้ำคำ ระดับดีเยี่ยม
87 เมืองศรีสะเกษ โพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
88 เมืองศรีสะเกษ โพนข่า ระดับดีเยี่ยม
89 เมืองศรีสะเกษ โพนค้อ ระดับดีมาก
90 เมืองศรีสะเกษ หนองครก ระดับดีเยี่ยม
91 เมืองศรีสะเกษ หนองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
92 เมืองศรีสะเกษ หมากเขียบ ระดับดีเยี่ยม
93 ยางชุมน้อย กุดเมืองฮาม ระดับดีเยี่ยม
94 ยางชุมน้อย คอนกาม ระดับดีมาก
95 ยางชุมน้อย โนนคูณ ระดับดีมาก
96 ยางชุมน้อย บึงบอน ระดับดีเยี่ยม
97 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ไม่ผ่านเกณฑ์
98 ยางชุมน้อย ยางชุมใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
99 ยางชุมน้อย ลิ้นฟ้า ระดับดีเยี่ยม
100 ราษีไศล ด่าน ระดับดีเยี่ยม
101 ราษีไศล ดู่ ระดับดีเยี่ยม
102 ราษีไศล บัวหุ่ง ระดับดีเยี่ยม
103 ราษีไศล ไผ่ ไม่ผ่านเกณฑ์
104 ราษีไศล เมืองแคน ระดับดีเยี่ยม
105 ราษีไศล ส้มป่อย ระดับดีเยี่ยม
106 ราษีไศล สร้างปี่ ระดับดีเยี่ยม
107 ราษีไศล หนองแค ระดับดีเยี่ยม
108 ราษีไศล หนองหมี ระดับดีเยี่ยม
109 ราษีไศล หนองอึ่ง ระดับดีเยี่ยม
110 วังหิน ดวนใหญ่ ระดับดี
111 วังหิน ทุ่งสว่าง ระดับดีเยี่ยม
112 วังหิน ธาตุ ระดับดีเยี่ยม
113 วังหิน บุสูง ระดับดี
114 วังหิน โพนยาง ระดับดีเยี่ยม
115 วังหิน วังหิน ระดับดีเยี่ยม
116 วังหิน ศรีสำราญ ไม่ผ่านเกณฑ์
117 ศรีรัตนะ ตูม ระดับดีเยี่ยม
118 ศรีรัตนะ พิงพวย ระดับดีเยี่ยม
119 ศรีรัตนะ ศรีแก้ว ระดับดีมาก
120 ศรีรัตนะ ศรีโนนงาม ไม่ผ่านเกณฑ์
121 ศรีรัตนะ สระเยาว์ ระดับดีเยี่ยม
122 ศรีรัตนะ สะพุง ระดับดี
123 ศรีรัตนะ เสื่องข้าว ระดับดีเยี่ยม
124 ศิลาลาด โจดม่วง ระดับดีเยี่ยม
125 ห้วยทับทัน กล้วยกว้าง ระดับดีเยี่ยม
126 ห้วยทับทัน จานแสนไชย ไม่ผ่านเกณฑ์
127 ห้วยทับทัน ปราสาท ระดับดีเยี่ยม
128 ห้วยทับทัน ผักไหม ระดับดีเยี่ยม
129 ห้วยทับทัน เมืองหลวง ระดับดีเยี่ยม
130 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ระดับดีเยี่ยม
131 อุทุมพรพิสัย ก้านเหลือง ระดับพัฒนา
132 อุทุมพรพิสัย ขะยูง ระดับดีมาก
133 อุทุมพรพิสัย แขม ระดับดีเยี่ยม
134 อุทุมพรพิสัย แข้ ระดับดีเยี่ยม
135 อุทุมพรพิสัย โคกจาน ระดับดีมาก
136 อุทุมพรพิสัย ตาเกษ ระดับดีเยี่ยม
137 อุทุมพรพิสัย แต้ ระดับดีเยี่ยม
138 อุทุมพรพิสัย ทุ่งไชย ระดับดีเยี่ยม
139 อุทุมพรพิสัย โพธิ์ชัย ระดับดีเยี่ยม
140 อุทุมพรพิสัย สำโรง ระดับดีเยี่ยม
141 อุทุมพรพิสัย หนองห้าง ระดับดีมาก
142 อุทุมพรพิสัย หนองไฮ ไม่ผ่านเกณฑ์
143 อุทุมพรพิสัย หัวช้าง ระดับดีเยี่ยม