รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สุรินทร์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กาบเชิง โคกตะเคียน ระดับดีมาก
2 กาบเชิง ด่าน ระดับดีมาก
3 กาบเชิง แนงมุด ระดับดีเยี่ยม
4 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ ระดับดีเยี่ยม
5 เขวาสินรินทร์ บ้านแร่ ระดับดีเยี่ยม
6 เขวาสินรินทร์ ปราสาททอง ระดับดีมาก
7 จอมพระ บุแกรง ระดับดีเยี่ยม
8 จอมพระ เมืองลีง ระดับดีเยี่ยม
9 จอมพระ ลุ่มระวี ระดับดีเยี่ยม
10 จอมพระ หนองสนิท ระดับดีเยี่ยม
11 ชุมพลบุรี นาหนองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
12 ชุมพลบุรี ไพรขลา ระดับดีเยี่ยม
13 ชุมพลบุรี เมืองบัว ระดับดีเยี่ยม
14 ชุมพลบุรี ศรีณรงค์ ระดับดีเยี่ยม
15 ชุมพลบุรี สระขุด ระดับดีมาก
16 ท่าตูม กระโพ ระดับดีเยี่ยม
17 ท่าตูม ท่าตูม ระดับดีเยี่ยม
18 ท่าตูม ทุ่งกุลา ระดับดีเยี่ยม
19 ท่าตูม บัวโคก ระดับดีเยี่ยม
20 ท่าตูม เมืองแก ระดับดีเยี่ยม
21 โนนนารายณ์ คำผง ระดับดีเยี่ยม
22 โนนนารายณ์ โนน ระดับดีเยี่ยม
23 โนนนารายณ์ หนองเทพ ระดับดีเยี่ยม
24 บัวเชด จรัส ระดับดีมาก
25 บัวเชด สะเดา ระดับดีมาก
26 บัวเชด สำเภาลูน ระดับดีเยี่ยม
27 ปราสาท โคกยาง ระดับดีเยี่ยม
28 ปราสาท โคกสะอาด ระดับดีเยี่ยม
29 ปราสาท เชื้อเพลิง ระดับดีเยี่ยม
30 ปราสาท ตานี ระดับดีเยี่ยม
31 ปราสาท ตาเบา ระดับดี
32 ปราสาท หนองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
33 พนมดงรัก โคกกลาง ระดับดีเยี่ยม
34 พนมดงรัก จีกแดก ระดับดีเยี่ยม
35 เมืองสุรินทร์ กาเกาะ ระดับดีเยี่ยม
36 เมืองสุรินทร์ แกใหญ่ ระดับดีมาก
37 เมืองสุรินทร์ คอโค ระดับดีเยี่ยม
38 เมืองสุรินทร์ ตระแสง ระดับดีเยี่ยม
39 เมืองสุรินทร์ ตาอ็อง ระดับดีเยี่ยม
40 เมืองสุรินทร์ ท่าสว่าง ระดับดีเยี่ยม
41 เมืองสุรินทร์ เทนมีย์ ระดับดีเยี่ยม
42 เมืองสุรินทร์ นาบัว ระดับดีมาก
43 เมืองสุรินทร์ บุฤาษี ระดับดีเยี่ยม
44 เมืองสุรินทร์ เมืองที ระดับดี
45 เมืองสุรินทร์ สวาย ระดับดีมาก
46 เมืองสุรินทร์ แสลงพันธ์ ระดับดีเยี่ยม
47 รัตนบุรี แก ระดับดีเยี่ยม
48 รัตนบุรี ไผ่ ระดับดีเยี่ยม
49 รัตนบุรี ยางสว่าง ระดับดีเยี่ยม
50 รัตนบุรี รัตนบุรี ระดับดีเยี่ยม
51 รัตนบุรี หนองบัวทอง ระดับดีเยี่ยม
52 รัตนบุรี หนองบัวบาน ระดับดีเยี่ยม
53 ลำดวน โชคเหนือ ระดับดีเยี่ยม
54 ลำดวน ตระเปียงเตีย ระดับพื้นฐาน
55 ลำดวน อู่โลก ระดับดีเยี่ยม
56 ศรีณรงค์ ณรงค์ ระดับดีเยี่ยม
57 ศรีณรงค์ ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
58 ศรีณรงค์ หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
59 ศีขรภูมิ กุดหวาย ระดับดีเยี่ยม
60 ศีขรภูมิ ขวาวใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
61 ศีขรภูมิ จารพัต ระดับดีเยี่ยม
62 ศีขรภูมิ นารุ่ง ระดับดีเยี่ยม
63 ศีขรภูมิ ผักไหม ระดับดีเยี่ยม
64 ศีขรภูมิ ยาง ระดับดีเยี่ยม
65 ศีขรภูมิ ระแงง ระดับดี
66 ศีขรภูมิ หนองบัว ระดับดีมาก
67 สนม โพนโก ระดับดีมาก
68 สนม หนองระฆัง ระดับดีมาก
69 สนม หนองอียอ ระดับดีมาก
70 สังขะ กระเทียม ระดับดีเยี่ยม
71 สังขะ ดม ระดับดีเยี่ยม
72 สังขะ ตาคง ระดับดีเยี่ยม
73 สังขะ บ้านจารย์ ระดับดีเยี่ยม
74 สังขะ พระแก้ว ระดับดีมาก
75 สังขะ สะกาด ระดับดีเยี่ยม
76 สำโรงทาบ กระออม ระดับดีเยี่ยม
77 สำโรงทาบ เกาะแก้ว ระดับดีเยี่ยม
78 สำโรงทาบ ศรีสุข ระดับพัฒนา
79 สำโรงทาบ สำโรงทาบ ระดับดีมาก
80 สำโรงทาบ เสม็จ ระดับดีมาก