รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สุรินทร์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กาบเชิง กาบเชิง ระดับดีมาก
2 กาบเชิง คูตัน ระดับดีมาก
3 กาบเชิง โคกตะเคียน ระดับดีมาก
4 กาบเชิง ด่าน ระดับดีมาก
5 กาบเชิง ตะเคียน ระดับดีมาก
6 กาบเชิง แนงมุด ระดับดีเยี่ยม
7 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ ระดับดีเยี่ยม
8 เขวาสินรินทร์ ตากูก ระดับดีเยี่ยม
9 เขวาสินรินทร์ บ้านแร่ ระดับดีเยี่ยม
10 เขวาสินรินทร์ บึง ระดับดีเยี่ยม
11 เขวาสินรินทร์ ปราสาททอง ระดับดีมาก
12 จอมพระ กระหาด ระดับพัฒนา
13 จอมพระ จอมพระ ระดับดีมาก
14 จอมพระ ชุมแสง ระดับดีเยี่ยม
15 จอมพระ บ้านผือ ระดับดี
16 จอมพระ บุแกรง ระดับดีเยี่ยม
17 จอมพระ เป็นสุข ระดับดีเยี่ยม
18 จอมพระ เมืองลีง ระดับดีเยี่ยม
19 จอมพระ ลุ่มระวี ระดับดีเยี่ยม
20 จอมพระ หนองสนิท ระดับดีเยี่ยม
21 ชุมพลบุรี กระเบื้อง ระดับดีมาก
22 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ระดับดีเยี่ยม
23 ชุมพลบุรี นาหนองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
24 ชุมพลบุรี ไพรขลา ระดับดีเยี่ยม
25 ชุมพลบุรี เมืองบัว ระดับดีเยี่ยม
26 ชุมพลบุรี ยะวึก ระดับดีเยี่ยม
27 ชุมพลบุรี ศรีณรงค์ ระดับดีเยี่ยม
28 ชุมพลบุรี สระขุด ระดับดีมาก
29 ชุมพลบุรี หนองเรือ ระดับดีเยี่ยม
30 ท่าตูม กระโพ ระดับดีเยี่ยม
31 ท่าตูม ท่าตูม ระดับดีเยี่ยม
32 ท่าตูม ทุ่งกุลา ระดับดีเยี่ยม
33 ท่าตูม บะ ระดับดีเยี่ยม
34 ท่าตูม บัวโคก ระดับดีเยี่ยม
35 ท่าตูม พรมเทพ ระดับดีเยี่ยม
36 ท่าตูม โพนครก ระดับดีเยี่ยม
37 ท่าตูม เมืองแก ระดับดีเยี่ยม
38 ท่าตูม หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
39 ท่าตูม หนองเมธี ระดับดีเยี่ยม
40 โนนนารายณ์ คำผง ระดับดีเยี่ยม
41 โนนนารายณ์ โนน ระดับดีเยี่ยม
42 โนนนารายณ์ ระเวียง ระดับดีเยี่ยม
43 โนนนารายณ์ หนองเทพ ระดับดีเยี่ยม
44 โนนนารายณ์ หนองหลวง ระดับดีเยี่ยม
45 บัวเชด จรัส ระดับดีมาก
46 บัวเชด สะเดา ระดับดีมาก
47 บัวเชด สำเภาลูน ระดับดีเยี่ยม
48 ปราสาท กันตวจระมวล ระดับดีเยี่ยม
49 ปราสาท โคกยาง ระดับดีเยี่ยม
50 ปราสาท โคกสะอาด ระดับดีเยี่ยม
51 ปราสาท เชื้อเพลิง ระดับดีเยี่ยม
52 ปราสาท โชคนาสาม ระดับดี
53 ปราสาท ตานี ระดับดีเยี่ยม
54 ปราสาท ตาเบา ระดับดี
55 ปราสาท ทมอ ระดับดีมาก
56 ปราสาท บ้านไทร ระดับดี
57 ปราสาท ปราสาททนง ระดับดีเยี่ยม
58 ปราสาท ปรือ ระดับดีมาก
59 ปราสาท หนองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
60 พนมดงรัก โคกกลาง ระดับดีเยี่ยม
61 พนมดงรัก จีกแดก ระดับดีเยี่ยม
62 พนมดงรัก ตาเมียง ระดับดีเยี่ยม
63 พนมดงรัก บักได ระดับดีเยี่ยม
64 เมืองสุรินทร์ กาเกาะ ระดับดีเยี่ยม
65 เมืองสุรินทร์ แกใหญ่ ระดับดีมาก
66 เมืองสุรินทร์ คอโค ระดับดีเยี่ยม
67 เมืองสุรินทร์ เฉนียง ระดับดีเยี่ยม
68 เมืองสุรินทร์ ตระแสง ระดับดีเยี่ยม
69 เมืองสุรินทร์ ตั้งใจ ระดับดีเยี่ยม
70 เมืองสุรินทร์ ตาอ็อง ระดับดีเยี่ยม
71 เมืองสุรินทร์ ท่าสว่าง ระดับดีเยี่ยม
72 เมืองสุรินทร์ เทนมีย์ ระดับดีเยี่ยม
73 เมืองสุรินทร์ นอกเมือง ระดับดีเยี่ยม
74 เมืองสุรินทร์ นาดี ระดับดีเยี่ยม
75 เมืองสุรินทร์ นาบัว ระดับดีมาก
76 เมืองสุรินทร์ ในเมือง ไม่ผ่านเกณฑ์
77 เมืองสุรินทร์ บุฤาษี ระดับดีเยี่ยม
78 เมืองสุรินทร์ เพี้ยราม ระดับดีมาก
79 เมืองสุรินทร์ เมืองที ระดับดี
80 เมืองสุรินทร์ ราม ระดับดีเยี่ยม
81 เมืองสุรินทร์ สลักได ระดับดีเยี่ยม
82 เมืองสุรินทร์ สวาย ระดับดีมาก
83 เมืองสุรินทร์ สำโรง ระดับดีเยี่ยม
84 เมืองสุรินทร์ แสลงพันธ์ ระดับดีเยี่ยม
85 รัตนบุรี กุดขาคีม ระดับดีเยี่ยม
86 รัตนบุรี แก ระดับดีเยี่ยม
87 รัตนบุรี ดอนแรด ระดับดีเยี่ยม
88 รัตนบุรี ทับใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
89 รัตนบุรี ธาตุ ระดับดีเยี่ยม
90 รัตนบุรี น้ำเขียว ระดับดีเยี่ยม
91 รัตนบุรี เบิด ระดับดีเยี่ยม
92 รัตนบุรี ไผ่ ระดับดีเยี่ยม
93 รัตนบุรี ยางสว่าง ระดับดีเยี่ยม
94 รัตนบุรี รัตนบุรี ระดับดีเยี่ยม
95 รัตนบุรี หนองบัวทอง ระดับดีเยี่ยม
96 รัตนบุรี หนองบัวบาน ระดับดีเยี่ยม
97 ลำดวน โชคเหนือ ระดับดีเยี่ยม
98 ลำดวน ตระเปียงเตีย ระดับพื้นฐาน
99 ลำดวน ตรำดม ระดับดีเยี่ยม
100 ลำดวน ลำดวน ระดับดีมาก
101 ลำดวน อู่โลก ระดับดีเยี่ยม
102 ศรีณรงค์ แจนแวน ระดับดีมาก
103 ศรีณรงค์ ณรงค์ ระดับดีเยี่ยม
104 ศรีณรงค์ ตรวจ ระดับดีเยี่ยม
105 ศรีณรงค์ ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
106 ศรีณรงค์ หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
107 ศีขรภูมิ กุดหวาย ระดับดีเยี่ยม
108 ศีขรภูมิ ขวาวใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
109 ศีขรภูมิ คาละแมะ ระดับพัฒนา
110 ศีขรภูมิ จารพัต ระดับดีเยี่ยม
111 ศีขรภูมิ ช่างปี่ ไม่ผ่านเกณฑ์
112 ศีขรภูมิ ตรมไพร ระดับดีเยี่ยม
113 ศีขรภูมิ ตรึม ระดับดีเยี่ยม
114 ศีขรภูมิ แตล ระดับดี
115 ศีขรภูมิ นารุ่ง ระดับดีเยี่ยม
116 ศีขรภูมิ ผักไหม ระดับดีเยี่ยม
117 ศีขรภูมิ ยาง ระดับดีเยี่ยม
118 ศีขรภูมิ ระแงง ระดับดี
119 ศีขรภูมิ หนองขวาว ไม่ผ่านเกณฑ์
120 ศีขรภูมิ หนองบัว ระดับดีมาก
121 ศีขรภูมิ หนองเหล็ก ระดับดีเยี่ยม
122 สนม แคน ระดับพัฒนา
123 สนม นานวน ระดับพื้นฐาน
124 สนม โพนโก ระดับดีมาก
125 สนม หนองระฆัง ระดับดีมาก
126 สนม หนองอียอ ระดับดีมาก
127 สนม หัวงัว ระดับดีมาก
128 สังขะ กระเทียม ระดับดีเยี่ยม
129 สังขะ ขอนแตก ไม่ผ่านเกณฑ์
130 สังขะ ดม ระดับดีเยี่ยม
131 สังขะ ตาคง ระดับดีเยี่ยม
132 สังขะ ตาตุม ไม่ผ่านเกณฑ์
133 สังขะ ทับทัน ระดับดีมาก
134 สังขะ เทพรักษา ระดับดีเยี่ยม
135 สังขะ บ้านจารย์ ระดับดีเยี่ยม
136 สังขะ บ้านชบ ระดับดีมาก
137 สังขะ พระแก้ว ระดับดีมาก
138 สังขะ สะกาด ระดับดีเยี่ยม
139 สังขะ สังขะ ไม่ผ่านเกณฑ์
140 สำโรงทาบ กระออม ระดับดีเยี่ยม
141 สำโรงทาบ เกาะแก้ว ระดับดีเยี่ยม
142 สำโรงทาบ ประดู่ ไม่ผ่านเกณฑ์
143 สำโรงทาบ ศรีสุข ระดับพัฒนา
144 สำโรงทาบ สำโรงทาบ ระดับดีมาก
145 สำโรงทาบ เสม็จ ระดับดีมาก
146 สำโรงทาบ หนองไผ่ล้อม ไม่ผ่านเกณฑ์
147 สำโรงทาบ หนองฮะ ระดับดีมาก