รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด บุรีรัมย์
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 กระสัง กระสัง ระดับดีเยี่ยม
2 กระสัง ชุมแสง ระดับดีเยี่ยม
3 กระสัง บ้านปรือ ระดับดีเยี่ยม
4 กระสัง เมืองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
5 กระสัง ลำดวน ระดับดีเยี่ยม
6 กระสัง สองชั้น ระดับดีเยี่ยม
7 กระสัง สูงเนิน ระดับดีเยี่ยม
8 กระสัง หนองเต็ง ระดับดีเยี่ยม
9 คูเมือง คูเมือง ระดับดีเยี่ยม
10 คูเมือง บ้านแพ ระดับดีเยี่ยม
11 คูเมือง ปะเคียบ ระดับดีเยี่ยม
12 คูเมือง พรสำราญ ระดับดีเยี่ยม
13 คูเมือง หนองขมาร ระดับดีเยี่ยม
14 คูเมือง หินเหล็กไฟ ระดับดีเยี่ยม
15 แคนดง แคนดง ระดับดีมาก
16 แคนดง ดงพลอง ระดับดีเยี่ยม
17 แคนดง สระบัว ระดับดีเยี่ยม
18 แคนดง หัวฝาย ระดับดีมาก
19 เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข ระดับดีเยี่ยม
20 เฉลิมพระเกียรติ ตาเป๊ก ระดับดีเยี่ยม
21 เฉลิมพระเกียรติ ถาวร ระดับดีเยี่ยม
22 เฉลิมพระเกียรติ ยายแย้มวัฒนา ระดับดีเยี่ยม
23 เฉลิมพระเกียรติ อีสานเขต ระดับดีเยี่ยม
24 ชำนิ โคกสนวน ระดับดีเยี่ยม
25 ชำนิ ช่อผกา ระดับดีเยี่ยม
26 ชำนิ ชำนิ ระดับดีเยี่ยม
27 ชำนิ เมืองยาง ระดับดีเยี่ยม
28 ชำนิ ละลวด ระดับดีเยี่ยม
29 ชำนิ หนองปล่อง ระดับดีเยี่ยม
30 นางรอง ก้านเหลือง ระดับดีเยี่ยม
31 นางรอง ชุมแสง ระดับดีเยี่ยม
32 นางรอง นางรอง ไม่ผ่านเกณฑ์
33 นางรอง บ้านสิงห์ ระดับดีเยี่ยม
34 นางรอง หนองกง ระดับดีเยี่ยม
35 นางรอง หนองโสน ระดับดีมาก
36 นาโพธิ์ ดอนกอก ระดับดีเยี่ยม
37 นาโพธิ์ นาโพธิ์ ระดับดีมาก
38 นาโพธิ์ บ้านคู ระดับดีมาก
39 นาโพธิ์ บ้านดู่ ระดับดีมาก
40 นาโพธิ์ ศรีสว่าง ระดับดีมาก
41 โนนดินแดง โนนดินแดง ระดับดีเยี่ยม
42 โนนดินแดง ลำนางรอง ระดับดีเยี่ยม
43 โนนดินแดง ส้มป่อย ระดับดีเยี่ยม
44 โนนสุวรรณ โกรกแก้ว ระดับดีเยี่ยม
45 โนนสุวรรณ ดงอีจาน ระดับดีเยี่ยม
46 โนนสุวรรณ ทุ่งจังหัน ระดับดีเยี่ยม
47 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ ระดับดีเยี่ยม
48 บ้านกรวด เขาดินเหนือ ระดับดีมาก
49 บ้านกรวด โนนเจริญ ระดับดีเยี่ยม
50 บ้านกรวด บ้านกรวด ระดับดีเยี่ยม
51 บ้านกรวด ปราสาท ระดับดีเยี่ยม
52 บ้านกรวด สายตะกู ระดับดีเยี่ยม
53 บ้านกรวด หนองไม้งาม ระดับดีเยี่ยม
54 บ้านกรวด หินลาด ระดับดีเยี่ยม
55 บ้านด่าน โนนขวาง ระดับดีเยี่ยม
56 บ้านด่าน บ้านด่าน ระดับดีเยี่ยม
57 บ้านด่าน ปราสาท ระดับดีเยี่ยม
58 บ้านด่าน วังเหนือ ระดับดีมาก
59 บ้านใหม่ไชยพจน์ กู่สวนแตง ระดับดีเยี่ยม
60 บ้านใหม่ไชยพจน์ แดงใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
61 บ้านใหม่ไชยพจน์ ทองหลาง ระดับดีเยี่ยม
62 บ้านใหม่ไชยพจน์ หนองเยือง ระดับดีเยี่ยม
63 บ้านใหม่ไชยพจน์ หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
64 ประโคนชัย เขาคอก ระดับดีเยี่ยม
65 ประโคนชัย โคกมะขาม ระดับดีเยี่ยม
66 ประโคนชัย โคกม้า ระดับดีเยี่ยม
67 ประโคนชัย โคกย่าง ระดับดีเยี่ยม
68 ประโคนชัย จรเข้มาก ระดับดีเยี่ยม
69 ประโคนชัย ตะโกตาพิ ระดับดีเยี่ยม
70 ประโคนชัย บ้านไทร ระดับดีเยี่ยม
71 ประโคนชัย ประโคนชัย ระดับดีเยี่ยม
72 ประโคนชัย ปังกู ระดับดีเยี่ยม
73 ประโคนชัย ไพศาล ระดับดีเยี่ยม
74 ประโคนชัย ละเวี้ย ระดับดีเยี่ยม
75 ประโคนชัย แสลงโทน ระดับดีเยี่ยม
76 ปะคำ โคกมะม่วง ระดับดีเยี่ยม
77 ปะคำ ไทยเจริญ ระดับดีเยี่ยม
78 ปะคำ ปะคำ ระดับดีเยี่ยม
79 ปะคำ หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
80 ปะคำ หูทำนบ ระดับดีเยี่ยม
81 พลับพลาชัย โคกขมิ้น ระดับดีเยี่ยม
82 พลับพลาชัย จันดุม ระดับดีเยี่ยม
83 พลับพลาชัย ป่าชัน ระดับดีเยี่ยม
84 พลับพลาชัย สะเดา ระดับดีเยี่ยม
85 พลับพลาชัย สำโรง ระดับดีเยี่ยม
86 พุทไธสง บ้านจาน ระดับดีเยี่ยม
87 พุทไธสง บ้านเป้า ระดับดีเยี่ยม
88 พุทไธสง บ้านยาง ระดับดีเยี่ยม
89 พุทไธสง บ้านแวง ระดับดีเยี่ยม
90 พุทไธสง พุทไธสง ระดับดีเยี่ยม
91 พุทไธสง มะเฟือง ระดับดีเยี่ยม
92 พุทไธสง หายโศก ระดับดีเยี่ยม
93 เมืองบุรีรัมย์ ชุมเห็ด ระดับดีเยี่ยม
94 เมืองบุรีรัมย์ ถลุงเหล็ก ระดับดีเยี่ยม
95 เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง ระดับดีเยี่ยม
96 เมืองบุรีรัมย์ บัวทอง ระดับดีเยี่ยม
97 เมืองบุรีรัมย์ บ้านบัว ระดับดีเยี่ยม
98 เมืองบุรีรัมย์ บ้านยาง ระดับดีเยี่ยม
99 เมืองบุรีรัมย์ พระครู ระดับดีเยี่ยม
100 เมืองบุรีรัมย์ ลุมปุ๊ก ระดับดีเยี่ยม
101 เมืองบุรีรัมย์ สวายจีก ระดับดีเยี่ยม
102 เมืองบุรีรัมย์ สองห้อง ระดับดีเยี่ยม
103 เมืองบุรีรัมย์ สะแกโพรง ระดับดีเยี่ยม
104 เมืองบุรีรัมย์ เสม็ด ระดับดีเยี่ยม
105 เมืองบุรีรัมย์ หนองตาด ระดับดีเยี่ยม
106 เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ ระดับดีเยี่ยม
107 ละหานทราย โคกว่าน ระดับดีเยี่ยม
108 ละหานทราย ตาจง ระดับดีเยี่ยม
109 ละหานทราย ละหานทราย ระดับดีเยี่ยม
110 ละหานทราย สำโรงใหม่ ระดับดีเยี่ยม
111 ละหานทราย หนองตระครอง ระดับดีเยี่ยม
112 ละหานทราย หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
113 ลำปลายมาศ โคกกลาง ระดับดีเยี่ยม
114 ลำปลายมาศ โคกสะอาด ระดับดีเยี่ยม
115 ลำปลายมาศ ตลาดโพธิ์ ระดับดีมาก
116 ลำปลายมาศ ทะเมนชัย ระดับดีเยี่ยม
117 ลำปลายมาศ บ้านยาง ระดับดีเยี่ยม
118 ลำปลายมาศ เมืองแฝก ระดับดีเยี่ยม
119 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ระดับดีมาก
120 ลำปลายมาศ แสลงพัน ระดับดีเยี่ยม
121 ลำปลายมาศ หนองกะทิง ระดับดีเยี่ยม
122 ลำปลายมาศ หนองคู ระดับดีเยี่ยม
123 ลำปลายมาศ หนองโดน ระดับดีเยี่ยม
124 สตึก ชุมแสง ระดับดีเยี่ยม
125 สตึก ดอนมนต์ ระดับดีเยี่ยม
126 สตึก ท่าม่วง ระดับดีเยี่ยม
127 สตึก ทุ่งวัง ระดับดีเยี่ยม
128 สตึก นิคม ระดับดีเยี่ยม
129 สตึก เมืองแก ระดับดีเยี่ยม
130 สตึก ร่อนทอง ระดับดีเยี่ยม
131 สตึก สตึก ระดับดีเยี่ยม
132 สตึก หนองใหญ่ ระดับดีมาก
133 หนองกี่ โคกสว่าง ระดับดีเยี่ยม
134 หนองกี่ ดอนอะราง ระดับดีเยี่ยม
135 หนองกี่ ท่าโพธิ์ชัย ระดับดีเยี่ยม
136 หนองกี่ ทุ่งกระตาดพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
137 หนองกี่ ทุ่งกระเต็น ระดับดีเยี่ยม
138 หนองกี่ เมืองไผ่ ระดับดีเยี่ยม
139 หนองกี่ เย้ยปราสาท ระดับดีเยี่ยม
140 หนองกี่ หนองกี่ ระดับดีเยี่ยม
141 หนองหงส์ ไทยสามัคคี ระดับดีเยี่ยม
142 หนองหงส์ เมืองฝ้าย ระดับดีมาก
143 หนองหงส์ สระแก้ว ระดับดีเยี่ยม
144 หนองหงส์ สระทอง ระดับดีเยี่ยม
145 หนองหงส์ เสาเดียว ระดับดีเยี่ยม
146 หนองหงส์ หนองชัยศรี ระดับดีเยี่ยม
147 หนองหงส์ ห้วยหิน ระดับดีเยี่ยม
148 ห้วยราช โคกเหล็ก ระดับดีเยี่ยม
149 ห้วยราช ตาเสา ระดับดีมาก
150 ห้วยราช บ้านตะโก ระดับดีเยี่ยม
151 ห้วยราช เมืองโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
152 ห้วยราช สนวน ระดับดีเยี่ยม
153 ห้วยราช สามแวง ระดับดีเยี่ยม
154 ห้วยราช ห้วยราช ระดับดีเยี่ยม