รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สระแก้ว
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เขาฉกรรจ์ เขาสามสิบ ระดับดีเยี่ยม
2 เขาฉกรรจ์ พระเพลิง ระดับดีเยี่ยม
3 เขาฉกรรจ์ หนองหว้า ระดับดี
4 คลองหาด คลองไก่เถื่อน ระดับดีเยี่ยม
5 คลองหาด คลองหาด ระดับดี
6 คลองหาด ไทรเดี่ยว ระดับดี
7 โคกสูง โคกสูง ระดับดีเยี่ยม
8 โคกสูง หนองม่วง ระดับดีเยี่ยม
9 โคกสูง หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
10 ตาพระยา ตาพระยา ระดับดี
11 ตาพระยา ทัพไทย ระดับดี
12 ตาพระยา ทัพราช ระดับดี
13 เมืองสระแก้ว ระดับพัฒนา
14 เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง ระดับดี
15 เมืองสระแก้ว ท่าเกษม ระดับดีเยี่ยม
16 เมืองสระแก้ว ท่าแยก ระดับดีเยี่ยม
17 เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง ระดับพื้นฐาน
18 เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน ระดับดีเยี่ยม
19 เมืองสระแก้ว สระขวัญ ไม่ผ่านเกณฑ์
20 วังน้ำเย็น ตาหลังใน ไม่ผ่านเกณฑ์
21 วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ ระดับดี
22 วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น ไม่ผ่านเกณฑ์
23 วังสมบูรณ์ วังทอง ระดับดีเยี่ยม
24 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
25 วังสมบูรณ์ วังใหม่ ระดับดีเยี่ยม
26 วัฒนานคร ท่าเกวียน ระดับดี
27 วัฒนานคร หนองแวง ระดับพัฒนา
28 วัฒนานคร หนองหมากฝ้าย ระดับดีมาก
29 วัฒนานคร ห้วยโจด ระดับดีเยี่ยม
30 อรัญประเทศ คลองทับจันทร์ ระดับดีเยี่ยม
31 อรัญประเทศ ทับพริก ระดับดีเยี่ยม
32 อรัญประเทศ ท่าข้าม ระดับดี
33 อรัญประเทศ บ้านใหม่หนองไทร ระดับดีเยี่ยม