รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด นครนายก
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 บ้านนา ทองหลาง ระดับดี
2 บ้านนา บ้านนา ระดับพัฒนา
3 บ้านนา บ้านพริก ไม่ผ่านเกณฑ์
4 บ้านนา พิกุลออก ระดับดี
5 บ้านนา อาษา ระดับดี
6 ปากพลี เกาะโพธิ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
7 ปากพลี เกาะหวาย ระดับดีมาก
8 ปากพลี โคกกรวด ไม่ผ่านเกณฑ์
9 ปากพลี ท่าเรือ ไม่ผ่านเกณฑ์
10 ปากพลี นาหินลาด ไม่ผ่านเกณฑ์
11 ปากพลี ปากพลี ไม่ผ่านเกณฑ์
12 ปากพลี หนองแสง ระดับดีเยี่ยม
13 เมืองนครนายก ดงละคร ระดับดีเยี่ยม
14 เมืองนครนายก ดอนยอ ไม่ผ่านเกณฑ์
15 เมืองนครนายก ท่าช้าง ระดับดี
16 เมืองนครนายก บ้านใหญ่ ไม่ผ่านเกณฑ์
17 เมืองนครนายก ศรีจุฬา ระดับดี
18 เมืองนครนายก สาริกา ไม่ผ่านเกณฑ์
19 องครักษ์ คลองใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
20 องครักษ์ ทรายมูล ไม่ผ่านเกณฑ์
21 องครักษ์ บางปลากด ไม่ผ่านเกณฑ์
22 องครักษ์ บางสมบูรณ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
23 องครักษ์ บึงศาล ไม่ผ่านเกณฑ์
24 องครักษ์ องครักษ์ ไม่ผ่านเกณฑ์