รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ตราด
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เกาะกูด เกาะกูด ระดับพัฒนา
2 เกาะกูด เกาะหมาก ระดับพัฒนา
3 เกาะช้าง เกาะช้างใต้ ระดับพัฒนา
4 เกาะช้าง เกาะช้าง ระดับพัฒนา
5 เขาสมิง เขาสมิง ระดับดีเยี่ยม
6 เขาสมิง ท่าโสม ระดับดีมาก
7 เขาสมิง เทพนิมิต ระดับดีมาก
8 เขาสมิง ประณีต ระดับดีเยี่ยม
9 เขาสมิง แสนตุ้ง ระดับดี
10 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ระดับดี
11 คลองใหญ่ ไม้รูด ระดับดี
12 คลองใหญ่ หาดเล็ก ระดับดี
13 บ่อไร่ ช้างทูน ระดับดีมาก
14 บ่อไร่ นนทรีย์ ระดับดี
15 บ่อไร่ หนองบอน ระดับดีเยี่ยม
16 เมืองตราด ตะกาง ระดับดีมาก
17 เมืองตราด ท่ากุ่ม ระดับดี
18 เมืองตราด ท่าพริก ระดับดีมาก
19 เมืองตราด หนองคันทรง ระดับดี
20 เมืองตราด หนองเสม็ด ระดับดีมาก
21 เมืองตราด ห้วงน้ำขาว ระดับดีมาก
22 เมืองตราด ห้วยแร้ง ระดับดีมาก
23 เมืองตราด อ่าวใหญ่ ระดับดี
24 แหลมงอบ คลองใหญ่ ระดับดี
25 แหลมงอบ น้ำเชี่ยว ระดับดี
26 แหลมงอบ บางปิด ระดับดี
27 แหลมงอบ แหลมงอบ ระดับดีเยี่ยม