รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ระยอง
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 แกลง กระแสบน ระดับดีมาก
2 แกลง กร่ำ ระดับดีเยี่ยม
3 แกลง กองดิน ระดับดีมาก
4 แกลง คลองปูน ระดับดีมาก
5 แกลง ชากโดน ระดับดีเยี่ยม
6 แกลง ชากพง ระดับดีเยี่ยม
7 แกลง ทางเกวียน ระดับดีมาก
8 แกลง ทุ่งควายกิน ระดับดีเยี่ยม
9 แกลง เนินฆ้อ ระดับดีเยี่ยม
10 แกลง บ้านนา ระดับดีมาก
11 แกลง ปากน้ำกระแส ระดับดีมาก
12 แกลง พังราด ระดับดีมาก
13 แกลง วังหว้า ระดับดีมาก
14 แกลง สองสลึง ระดับดีมาก
15 แกลง ห้วยยาง ระดับดีมาก
16 เขาชะเมา เขาน้อย ระดับดีเยี่ยม
17 เขาชะเมา ชำฆ้อ ระดับดี
18 เขาชะเมา น้ำเป็น ระดับดี
19 เขาชะเมา ห้วยทับมอญ ระดับดี
20 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระดับดีมาก
21 นิคมพัฒนา พนานิคม ระดับดี
22 นิคมพัฒนา มะขามคู่ ระดับดีมาก
23 นิคมพัฒนา มาบข่า ระดับดีมาก
24 บ้านค่าย ชากบก ระดับดีเยี่ยม
25 บ้านค่าย ตาขัน ระดับดีเยี่ยม
26 บ้านค่าย บางบุตร ระดับดีมาก
27 บ้านค่าย บ้านค่าย ระดับดีเยี่ยม
28 บ้านค่าย หนองตะพาน ระดับดี
29 บ้านค่าย หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
30 บ้านค่าย หนองละลอก ระดับดี
31 บ้านฉาง บ้านฉาง ระดับดีมาก
32 บ้านฉาง พลา ระดับดีมาก
33 บ้านฉาง สำนักท้อน ระดับดีมาก
34 ปลวกแดง ตาสิทธิ์ ระดับดีมาก
35 ปลวกแดง ปลวกแดง ระดับดีเยี่ยม
36 ปลวกแดง มาบยางพร ระดับดีมาก
37 ปลวกแดง แม่น้ำคู้ ระดับดี
38 ปลวกแดง ละหาร ระดับดีมาก
39 ปลวกแดง หนองไร่ ระดับดี
40 เมืองระยอง กะเฉด ระดับดี
41 เมืองระยอง แกลง ระดับดีเยี่ยม
42 เมืองระยอง เชิงเนิน ระดับดี
43 เมืองระยอง ตะพง ระดับดีเยี่ยม
44 เมืองระยอง ทับมา ระดับดี
45 เมืองระยอง ท่าประดู่ ระดับดีเยี่ยม
46 เมืองระยอง นาตาขวัญ ระดับดี
47 เมืองระยอง น้ำคอก ระดับดี
48 เมืองระยอง เนินพระ ระดับดีเยี่ยม
49 เมืองระยอง บ้านแลง ระดับดีเยี่ยม
50 เมืองระยอง ปากน้ำ ระดับดีเยี่ยม
51 เมืองระยอง เพ ระดับดี
52 เมืองระยอง มาบตาพุด ระดับดีเยี่ยม
53 เมืองระยอง สำนักทอง ระดับดี
54 เมืองระยอง ห้วยโป่ง ระดับดีมาก
55 วังจันทร์ ชุมแสง ระดับดีเยี่ยม
56 วังจันทร์ ป่ายุบใน ระดับดี
57 วังจันทร์ พลงตาเอี่ยม ระดับดี
58 วังจันทร์ วังจันทร์ ระดับดี