รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สระบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 แก่งคอย แก่งคอย ระดับดี
2 แก่งคอย ห้วยแห้ง ระดับดีเยี่ยม
3 เฉลิมพระเกียรติ ห้วยบง ระดับดีเยี่ยม
4 ดอนพุด ไผ่หลิ่ว ระดับดีเยี่ยม
5 บ้านหมอ ไผ่ขวาง ระดับดีเยี่ยม
6 พระพุทธบาท ห้วยป่าหวาย ระดับดีเยี่ยม
7 มวกเหล็ก มิตรภาพ ระดับดีเยี่ยม
8 เมืองสระบุรี โคกสว่าง ระดับดีเยี่ยม
9 วังม่วง แสลงพัน ระดับดีเยี่ยม
10 วิหารแดง หนองหมู ระดับดีเยี่ยม
11 เสาไห้ บ้านยาง ระดับดีเยี่ยม
12 หนองแค โคกแย้ ระดับดีเยี่ยม
13 หนองแซง เขาดิน ระดับดีเยี่ยม
14 หนองโดน บ้านโปร่ง ระดับดีเยี่ยม