รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ชัยนาท
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 เนินขาม กะบกเตี้ย ระดับดี
2 เนินขาม เนินขาม ระดับดี
3 เนินขาม สุขเดือนห้า ระดับดี
4 มโนรมย์ คุ้งสำเภา ระดับดีเยี่ยม
5 มโนรมย์ ท่าฉนวน ระดับดี
6 มโนรมย์ วัดโคก ระดับดี
7 มโนรมย์ ศิลาดาน ระดับดี
8 มโนรมย์ อู่ตะเภา ระดับดี
9 เมืองชัยนาท เขาท่าพระ ระดับดีเยี่ยม
10 เมืองชัยนาท ชัยนาท ระดับดีมาก
11 เมืองชัยนาท ธรรมามูล ระดับดี
12 เมืองชัยนาท นางลือ ระดับดี
13 เมืองชัยนาท บ้านกล้วย ระดับดีเยี่ยม
14 เมืองชัยนาท หาดท่าเสา ระดับดี
15 วัดสิงห์ บ่อแร่ ระดับดีมาก
16 วัดสิงห์ มะขามเฒ่า ระดับดีเยี่ยม
17 วัดสิงห์ หนองขุ่น ระดับดีมาก
18 วัดสิงห์ หนองน้อย ระดับดีมาก
19 สรรคบุรี บางขุด ระดับดี
20 สรรคบุรี แพรกศรีราชา ระดับดีเยี่ยม
21 สรรคบุรี โพงาม ระดับดีเยี่ยม
22 สรรคบุรี ห้วยกรดพัฒนา ระดับดีมาก
23 สรรคบุรี ห้วยกรด ระดับดีเยี่ยม
24 สรรพยา ตลุก ระดับดี
25 สรรพยา บางหลวง ระดับดี
26 สรรพยา โพนางดำตก ระดับดี
27 สรรพยา โพนางดำออก ระดับดี
28 สรรพยา สรรพยา ระดับดีมาก
29 สรรพยา หาดอาษา ระดับดี
30 หนองมะโมง กุดจอก ระดับดีเยี่ยม
31 หนองมะโมง วังตะเคียน ระดับดีเยี่ยม
32 หนองมะโมง สะพานหิน ระดับดีเยี่ยม
33 หนองมะโมง หนองมะโมง ระดับดีมาก
34 หันคา บ้านเชี่ยน ระดับดี
35 หันคา วังไก่เถื่อน ระดับดี
36 หันคา ห้วยงู ระดับดีเยี่ยม
37 หันคา หันคา ระดับดีมาก