รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด สิงห์บุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ค่ายบางระจัน บางระจัน ระดับดีมาก
2 ค่ายบางระจัน โพสังโฆ ระดับดีมาก
3 ค่ายบางระจัน หนองกระทุ่ม ระดับดีมาก
4 ท่าช้าง โพประจักษ์ ระดับดีเยี่ยม
5 ท่าช้าง วิหารขาว ระดับดีเยี่ยม
6 บางระจัน เชิงกลัด ระดับดีมาก
7 บางระจัน โพชนไก่ ระดับดีมาก
8 บางระจัน สระแจง ระดับดีเยี่ยม
9 บางระจัน สิงห์ ระดับดีมาก
10 พรหมบุรี บางน้ำเชี่ยว ระดับดีมาก
11 พรหมบุรี พรหมบุรี ระดับดีมาก
12 พรหมบุรี พระงาม ระดับดีเยี่ยม
13 เมืองสิงห์บุรี ต้นโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
14 เมืองสิงห์บุรี บางกระบือ ระดับดีเยี่ยม
15 เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา ระดับดีเยี่ยม
16 เมืองสิงห์บุรี บางมัญ ระดับดีมาก
17 อินทร์บุรี ชีน้ำร้าย ระดับดีเยี่ยม
18 อินทร์บุรี ทองเอน ระดับดีเยี่ยม
19 อินทร์บุรี โพธิ์ชัย ระดับดีมาก
20 อินทร์บุรี ห้วยชัน ระดับดีมาก
21 อินทร์บุรี อินทร์บุรี ระดับดีเยี่ยม