รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ลพบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 โคกเจริญ โคกเจริญ ระดับดี
2 โคกเจริญ โคกแสมสาร ระดับดี
3 โคกเจริญ ยางราก ระดับดีมาก
4 โคกเจริญ วังทอง ระดับดีมาก
5 โคกเจริญ หนองมะค่า ระดับดี
6 โคกสำโรง เกาะแก้ว ระดับดีเยี่ยม
7 โคกสำโรง คลองเกตุ ระดับดีเยี่ยม
8 โคกสำโรง ดงมะรุม ระดับดีเยี่ยม
9 โคกสำโรง ถลุงเหล็ก ระดับดีเยี่ยม
10 โคกสำโรง วังเพลิง ระดับดีเยี่ยม
11 โคกสำโรง หลุมข้าว ระดับดีเยี่ยม
12 โคกสำโรง ห้วยโป่ง ระดับดีเยี่ยม
13 ชัยบาดาล เกาะรัง ระดับดี
14 ชัยบาดาล ชัยนารายณ์ ระดับดี
15 ชัยบาดาล ท่ามะนาว ระดับดีเยี่ยม
16 ชัยบาดาล นิคมลำนารายณ์ ระดับดี
17 ชัยบาดาล ม่วงค่อม ระดับดี
18 ชัยบาดาล มะกอกหวาน ระดับดี
19 ชัยบาดาล ศิลาทิพย์ ระดับดี
20 ชัยบาดาล หนองยายโต๊ะ ระดับดี
21 ชัยบาดาล ห้วยหิน ระดับดี
22 ท่าวุ้ง บางคู้ ระดับดีเยี่ยม
23 ท่าวุ้ง บางลี่ ระดับดี
24 ท่าวุ้ง โพตลาดแก้ว ระดับดีมาก
25 ท่าวุ้ง มุจลินท์ ระดับดี
26 ท่าหลวง แก่งผักกูด ระดับดีมาก
27 ท่าหลวง ซับจำปา ระดับดีมาก
28 ท่าหลวง ท่าหลวง ระดับดี
29 ท่าหลวง หนองผักแว่น ระดับดี
30 ท่าหลวง หัวลำ ระดับดี
31 บ้านหมี่ ชอนม่วง ระดับดีเยี่ยม
32 บ้านหมี่ ดอนดึง ระดับดีเยี่ยม
33 บ้านหมี่ บางขาม ระดับพัฒนา
34 บ้านหมี่ บ้านกล้วย ระดับดีมาก
35 บ้านหมี่ บ้านทราย ระดับดีมาก
36 บ้านหมี่ พุคา ระดับดีเยี่ยม
37 บ้านหมี่ มหาสอน ระดับดีเยี่ยม
38 บ้านหมี่ สนามแจง ระดับดีมาก
39 บ้านหมี่ หนองเมือง ระดับพัฒนา
40 พัฒนานิคม โคกสลุง ระดับดีมาก
41 พัฒนานิคม ช่องสาริกา ระดับดีมาก
42 พัฒนานิคม ดีลัง ระดับดี
43 พัฒนานิคม น้ำสุด ระดับดี
44 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ระดับดีมาก
45 พัฒนานิคม หนองบัว ระดับดี
46 พัฒนานิคม ห้วยขุนราม ระดับดีเยี่ยม
47 เมืองลพบุรี กกโก ระดับดี
48 เมืองลพบุรี โก่งธนู ระดับดีมาก
49 เมืองลพบุรี เขาพระงาม ระดับดีเยี่ยม
50 เมืองลพบุรี โคกกะเทียม ระดับดี
51 เมืองลพบุรี ตะลุง ระดับดีเยี่ยม
52 เมืองลพบุรี ถนนใหญ่ ระดับดีมาก
53 เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร ระดับดีมาก
54 เมืองลพบุรี ท้ายตลาด ระดับดีมาก
55 เมืองลพบุรี ท่าศาลา ระดับดีมาก
56 เมืองลพบุรี บางขันหมาก ระดับดี
57 เมืองลพบุรี ป่าตาล ระดับดีมาก
58 ลำสนธิ กุดตาเพชร ระดับดีเยี่ยม
59 ลำสนธิ เขาน้อย ระดับดีมาก
60 ลำสนธิ เขารวก ระดับดีเยี่ยม
61 ลำสนธิ ซับสมบูรณ์ ระดับดี
62 ลำสนธิ ลำสนธิ ระดับดี
63 สระโบสถ์ ทุ่งท่าช้าง ระดับดีเยี่ยม
64 สระโบสถ์ นิยมชัย ระดับดี
65 สระโบสถ์ มหาโพธิ ระดับดีมาก
66 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ระดับดีเยี่ยม
67 สระโบสถ์ ห้วยใหญ่ ระดับดี
68 หนองม่วง ชอนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
69 หนองม่วง ชอนสารเดช ระดับดี
70 หนองม่วง ดงดินแดง ระดับดีมาก
71 หนองม่วง บ่อทอง ระดับดีเยี่ยม
72 หนองม่วง ยางโทน ระดับดี