รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ท่าเรือ ท่าเจ้าสนุก ระดับดี
2 ท่าเรือ ท่าเรือ ระดับดี
3 ท่าเรือ ปากท่า ระดับดี
4 ท่าเรือ วังแดง ระดับดีมาก
5 ท่าเรือ หนองขนาก ระดับดี
6 นครหลวง คลองสะแก ระดับดี
7 นครหลวง นครหลวง ระดับดี
8 นครหลวง บางพระครู ระดับพื้นฐาน
9 นครหลวง ปากจั่น ระดับดี
10 นครหลวง พระนอน ไม่ผ่านเกณฑ์
11 นครหลวง แม่ลา ระดับพื้นฐาน
12 นครหลวง หนองปลิง ระดับพัฒนา
13 บางซ้าย แก้วฟ้า ระดับพื้นฐาน
14 บางซ้าย เต่าเล่า ระดับพัฒนา
15 บางซ้าย เทพมงคล ระดับดีเยี่ยม
16 บางซ้าย ปลายกลัด ระดับพื้นฐาน
17 บางซ้าย วังพัฒนา ระดับพื้นฐาน
18 บางบาล บางบาล ระดับดี
19 บางบาล บ้านกุ่ม ระดับดี
20 บางบาล วัดยม ระดับดี
21 บางปะหัน ขวัญเมือง ระดับดีมาก
22 บางปะหัน ตาลเอน ระดับดีมาก
23 บางปะหัน ทับน้ำ ไม่ผ่านเกณฑ์
24 บางปะหัน ทางกลาง ระดับดีมาก
25 บางปะหัน บางนางร้า ระดับดี
26 บางปะหัน บางปะหัน ระดับดีมาก
27 บางปะหัน บางเพลิง ระดับดีเยี่ยม
28 บางปะหัน บ้านลี่ ระดับพื้นฐาน
29 บางปะหัน พุทเลา ระดับดี
30 บางปะหัน หันสัง ไม่ผ่านเกณฑ์
31 บางปะอิน ขนอนหลวง ระดับดี
32 บางปะอิน คุ้งลาน ระดับดีเยี่ยม
33 บางปะอิน บ้านโพ ไม่ผ่านเกณฑ์
34 บ้านแพรก บ้านแพรก ระดับพัฒนา
35 บ้านแพรก บ้านใหม่ ระดับพัฒนา
36 บ้านแพรก สำพะเนียง ระดับพัฒนา
37 ผักไห่ กุฎี ระดับพัฒนา
38 ผักไห่ โคกช้าง ระดับดีมาก
39 ผักไห่ จักราช ระดับพัฒนา
40 ผักไห่ ดอนลาน ระดับดีเยี่ยม
41 ผักไห่ ท่าดินแดง ระดับดีเยี่ยม
42 ผักไห่ นาคู ระดับดี
43 ผักไห่ บ้านแค ระดับดีมาก
44 ผักไห่ บ้านใหญ่ ระดับดี
45 ผักไห่ ลาดชิด ระดับดีเยี่ยม
46 ผักไห่ ลาดน้ำเค็ม ระดับพัฒนา
47 ผักไห่ ลำตะเคียน ระดับดีเยี่ยม
48 ผักไห่ หนองน้ำใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
49 ผักไห่ หน้าโคก ระดับดี
50 พระนครศรีอยุธยา สวนพริก ระดับพื้นฐาน
51 ภาชี กระจิว ระดับดีเยี่ยม
52 ภาชี โคกม่วง ระดับดีเยี่ยม
53 ภาชี ดอนหญ้านาง ระดับดีเยี่ยม
54 ภาชี ภาชี ระดับดีเยี่ยม
55 ภาชี ระโสม ไม่ผ่านเกณฑ์
56 ภาชี หนองน้ำใส ระดับดีเยี่ยม
57 มหาราช กะทุ่ม ระดับพื้นฐาน
58 มหาราช เจ้าปลุก ระดับพื้นฐาน
59 มหาราช น้ำเต้า ระดับพื้นฐาน
60 มหาราช บางนา ระดับพัฒนา
61 มหาราช บ้านนา ระดับพื้นฐาน
62 มหาราช บ้านใหม่ ระดับพัฒนา
63 มหาราช พิตเพียน ระดับพื้นฐาน
64 มหาราช โรงช้าง ระดับพื้นฐาน
65 มหาราช หัวไผ่ ระดับพื้นฐาน
66 ลาดบัวหลวง คลองพระยาบันลือ ระดับพื้นฐาน
67 ลาดบัวหลวง คู้สลอด ระดับดี
68 ลาดบัวหลวง พระยาบันลือ ระดับพื้นฐาน
69 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ระดับพื้นฐาน
70 ลาดบัวหลวง สามเมือง ระดับพัฒนา
71 ลาดบัวหลวง สิงหนาท ระดับพื้นฐาน
72 ลาดบัวหลวง หลักชัย ระดับพื้นฐาน
73 วังน้อย บ่อตาโล่ ระดับพื้นฐาน
74 วังน้อย พยอม ระดับพื้นฐาน
75 วังน้อย ลำตาเสา ระดับพื้นฐาน
76 วังน้อย วังจุฬา ระดับพื้นฐาน
77 วังน้อย วังน้อย ระดับพื้นฐาน
78 วังน้อย สนับทึบ ระดับพื้นฐาน
79 วังน้อย หันตะเภา ระดับพื้นฐาน
80 เสนา บ้านหลวง ไม่ผ่านเกณฑ์
81 เสนา มารวิชัย ระดับดี
82 เสนา ลาดงา ไม่ผ่านเกณฑ์
83 อุทัย ข้าวเม่า ระดับพื้นฐาน
84 อุทัย ธนู ระดับพื้นฐาน
85 อุทัย อุทัย ระดับพื้นฐาน