รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด ปทุมธานี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 คลองหลวง คลองสอง ระดับดีมาก
2 คลองหลวง คลองสาม ระดับดีมาก
3 คลองหลวง คลองสี่ ระดับดีมาก
4 คลองหลวง คลองห้า ระดับดีมาก
5 ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์ ระดับดีเยี่ยม
6 ธัญบุรี บึงยี่โถ ระดับดี
7 ธัญบุรี บึงสนั่น ระดับดีมาก
8 ธัญบุรี ลำผักกูด ระดับดีมาก
9 เมืองปทุมธานี บางขะแยง ระดับดีเยี่ยม
10 เมืองปทุมธานี บางเดื่อ ระดับดีมาก
11 เมืองปทุมธานี บางพูด ระดับดี
12 เมืองปทุมธานี บางพูน ระดับดีมาก
13 เมืองปทุมธานี บ้านกระแชง ระดับดีมาก
14 เมืองปทุมธานี บ้านกลาง ระดับดีมาก
15 เมืองปทุมธานี บ้านใหม่ ระดับดีเยี่ยม
16 ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม ระดับดีมาก
17 ลาดหลุมแก้ว คูขวาง ระดับพัฒนา
18 ลาดหลุมแก้ว บ่อเงิน ระดับดีมาก
19 ลาดหลุมแก้ว ระแหง ระดับดีมาก
20 ลำลูกกา บึงคอไห ระดับดีมาก
21 ลำลูกกา บึงทองหลาง ระดับดีมาก
22 ลำลูกกา พืชอุดม ระดับดีมาก
23 ลำลูกกา ลำไทร ระดับดีมาก
24 สามโคก ท้ายเกาะ ระดับดีมาก
25 สามโคก บางกระบือ ระดับดีมาก
26 สามโคก บางโพธิ์เหนือ ระดับดีเยี่ยม
27 สามโคก บ้านงิ้ว ระดับดีมาก
28 สามโคก บ้านปทุม ระดับดีมาก
29 สามโคก สามโคก ระดับดีเยี่ยม
30 หนองเสือ บึงกาสาม ระดับดีมาก
31 หนองเสือ บึงบอน ระดับดีมาก
32 หนองเสือ บึงบา ระดับดีมาก
33 หนองเสือ หนองสามวัง ระดับดีมาก