รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด นนทบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ไทรน้อย ขุนศรี ระดับดีมาก
2 ไทรน้อย ไทรใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
3 ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ระดับดีมาก
4 ไทรน้อย หนองเพรางาย ระดับดีมาก
5 บางบัวทอง บางคูรัด ระดับดีมาก
6 บางบัวทอง บางบัวทอง ระดับดี
7 บางบัวทอง บางรักพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
8 บางบัวทอง พิมลราช ระดับดี
9 บางใหญ่ บางม่วง ระดับดีเยี่ยม
10 บางใหญ่ บางเลน ระดับดี
11 บางใหญ่ บางใหญ่ ระดับดี
12 บางใหญ่ เสาธงหิน ระดับดี
13 ปากเกร็ด คลองเกลือ ระดับดี
14 ปากเกร็ด คลองข่อย ระดับดี
15 ปากเกร็ด บางพลับ ระดับดี
16 ปากเกร็ด บ้านใหม่ ระดับดี
17 เมืองนนทบุรี ไทรม้า ระดับดี
18 เมืองนนทบุรี บางกระสอ ระดับดี
19 เมืองนนทบุรี บางไผ่ ระดับดี
20 เมืองนนทบุรี สวนใหญ่ ระดับดีมาก