รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จังหวัด นนทบุรี
*หมายเหตุ คลิกที่ชื่อตำบล จะแสดงผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพฯในตำบลจัดการสุขภาพ
*หมายเหตุ คลิกที่ระดับการพัฒนา จะแสดงข้อมูลการประเมิน
ลำดับ อำเภอ ตำบล ระดับการพัฒนา
1 ไทรน้อย ขุนศรี ระดับดีมาก
2 ไทรน้อย คลองขวาง ระดับดีเยี่ยม
3 ไทรน้อย ทวีวัฒนา ระดับดี
4 ไทรน้อย ไทรน้อย ระดับดีมาก
5 ไทรน้อย ไทรใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
6 ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ระดับดีมาก
7 ไทรน้อย หนองเพรางาย ระดับดีมาก
8 บางกรวย บางกรวย ระดับดีมาก
9 บางกรวย บางขนุน ระดับดี
10 บางกรวย บางขุนกอง ระดับดี
11 บางกรวย บางคูเวียง ระดับดี
12 บางกรวย มหาสวัสดิ์ ระดับดีมาก
13 บางกรวย วัดชลอ ระดับดี
14 บางกรวย ศาลากลาง ระดับดี
15 บางบัวทอง บางคูรัด ระดับดีมาก
16 บางบัวทอง บางบัวทอง ระดับดี
17 บางบัวทอง บางรักพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
18 บางบัวทอง พิมลราช ระดับดี
19 บางบัวทอง ละหาร ระดับดี
20 บางบัวทอง ลำโพ ระดับดีมาก
21 บางใหญ่ บางม่วง ระดับดีเยี่ยม
22 บางใหญ่ บางแม่นาง ระดับดีเยี่ยม
23 บางใหญ่ บางเลน ระดับดี
24 บางใหญ่ บางใหญ่ ระดับดี
25 บางใหญ่ บ้านใหม่ ระดับดี
26 บางใหญ่ เสาธงหิน ระดับดี
27 ปากเกร็ด เกาะเกร็ด ระดับดี
28 ปากเกร็ด คลองเกลือ ระดับดี
29 ปากเกร็ด คลองข่อย ระดับดี
30 ปากเกร็ด ท่าอิฐ ระดับดี
31 ปากเกร็ด บางตลาด ระดับดี
32 ปากเกร็ด บางตะไนย์ ระดับดี
33 ปากเกร็ด บางพลับ ระดับดี
34 ปากเกร็ด บางพูด ระดับดี
35 ปากเกร็ด บ้านใหม่ ระดับดี
36 ปากเกร็ด ปากเกร็ด ระดับดี
37 ปากเกร็ด อ้อมเกร็ด ระดับดีมาก
38 เมืองนนทบุรี ท่าทราย ระดับดี
39 เมืองนนทบุรี ไทรม้า ระดับดี
40 เมืองนนทบุรี บางกระสอ ระดับดี
41 เมืองนนทบุรี บางกร่าง ระดับดี
42 เมืองนนทบุรี บางเขน ระดับดีมาก
43 เมืองนนทบุรี บางไผ่ ระดับดี
44 เมืองนนทบุรี บางรักน้อย ระดับดีมาก
45 เมืองนนทบุรี บางศรีเมือง ระดับดีมาก
46 เมืองนนทบุรี สวนใหญ่ ระดับดีมาก