รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2557 จำแนกรายเขต
เขต 1
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 นนทบุรี 18 0 18 100.00 0 0.00 4 22.22 9 50.00 4 22.22 1 5.56 14 77.78
3 ปทุมธานี 21 0 21 100.00 3 14.29 1 4.76 12 57.14 1 4.76 2 9.52 15 71.43
4 พระนครศรีอยุธยา 48 0 48 100.00 24 50.00 10 20.83 8 16.67 2 4.17 3 6.25 13 27.08
5 สระบุรี 39 0 39 100.00 2 5.13 6 15.38 4 10.26 3 7.69 24 61.54 31 79.49
รวม 126 0 126 100.00 29 23.02 21 16.67 33 26.19 10 7.94 30 23.81 73 57.94
เขต 2
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ชัยนาท 24 0 24 100.00 1 4.17 4 16.67 6 25.00 7 29.17 5 20.83 18 75.00
2 ลพบุรี 33 0 33 100.00 6 18.18 4 12.12 9 27.27 7 21.21 6 18.18 22 66.67
3 สิงห์บุรี 18 0 18 100.00 1 5.56 6 33.33 3 16.67 4 22.22 4 22.22 11 61.11
4 อ่างทอง 21 0 21 100.00 1 4.76 1 4.76 16 76.19 2 9.52 0 0.00 18 85.71
รวม 96 0 96 100.00 9 9.38 15 15.63 34 35.42 20 20.83 15 15.63 69 71.88
เขต 3
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ฉะเชิงเทรา 33 0 33 100.00 17 51.52 5 15.15 7 21.21 3 9.09 1 3.03 11 33.33
2 นครนายก 12 0 12 100.00 1 8.33 0 0.00 6 50.00 1 8.33 3 25.00 10 83.33
3 ปราจีนบุรี 21 0 21 100.00 0 0.00 0 0.00 12 57.14 9 42.86 0 0.00 21 100.00
4 สมุทรปราการ 19 0 19 100.00 0 0.00 0 0.00 9 47.37 4 21.05 6 31.58 19 100.00
5 สระแก้ว 27 0 27 100.00 2 7.41 4 14.81 6 22.22 4 14.81 9 33.33 19 70.37
รวม 112 0 112 100.00 20 17.86 9 8.04 40 35.71 21 18.75 19 16.96 80 71.43
เขต 4
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาญจนบุรี 39 0 39 100.00 0 0.00 4 10.26 18 46.15 12 30.77 5 12.82 35 89.74
2 นครปฐม 21 0 21 100.00 0 0.00 3 14.29 9 42.86 6 28.57 3 14.29 18 85.71
3 ราชบุรี 30 0 30 100.00 0 0.00 5 16.67 13 43.33 8 26.67 4 13.33 25 83.33
4 สุพรรณบุรี 30 0 30 100.00 0 0.00 3 10.00 9 30.00 15 50.00 3 10.00 27 90.00
รวม 120 0 120 100.00 0 0.00 15 12.50 49 40.83 41 34.17 15 12.50 105 87.50
เขต 5
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ประจวบคีรีขันธ์ 24 0 24 100.00 0 0.00 1 4.17 13 54.17 4 16.67 6 25.00 23 95.83
2 เพชรบุรี 24 0 24 100.00 0 0.00 2 8.33 10 41.67 7 29.17 5 20.83 22 91.67
3 สมุทรสงคราม 9 2 7 77.78 0 0.00 2 22.22 1 11.11 1 11.11 3 33.33 5 55.56
4 สมุทรสาคร 9 0 9 100.00 0 0.00 1 11.11 2 22.22 2 22.22 3 33.33 7 77.78
รวม 66 2 64 96.97 0 0.00 6 9.09 26 39.39 14 21.21 17 25.76 57 86.36
เขต 6
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ชุมพร 24 15 9 37.50 0 0.00 0 0.00 5 20.83 2 8.33 2 8.33 9 37.50
2 นครศรีธรรมราช 75 2 73 97.33 1 1.33 1 1.33 52 69.33 16 21.33 2 2.67 70 93.33
3 พัทลุง 33 0 33 100.00 0 0.00 0 0.00 19 57.58 5 15.15 9 27.27 33 100.00
4 สุราษฎร์ธานี 57 4 53 92.98 0 0.00 6 10.53 15 26.32 12 21.05 20 35.09 47 82.46
รวม 189 21 168 88.89 1 0.53 7 3.70 91 48.15 35 18.52 33 17.46 159 84.13
เขต 7
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 24 1 23 95.83 5 20.83 1 4.17 7 29.17 5 20.83 5 20.83 17 70.83
2 ตรัง 30 0 30 100.00 4 13.33 4 13.33 10 33.33 10 33.33 2 6.67 22 73.33
3 พังงา 24 6 18 75.00 0 0.00 0 0.00 7 29.17 2 8.33 9 37.50 18 75.00
4 ภูเก็ต 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 66.67 3 33.33 9 100.00
5 ระนอง 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 4 26.67 9 60.00 2 13.33 15 100.00
รวม 102 7 95 93.14 9 8.82 5 4.90 28 27.45 32 31.37 21 20.59 81 79.41
เขต 8
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นราธิวาส 39 0 39 100.00 0 0.00 0 0.00 15 38.46 10 25.64 14 35.90 39 100.00
2 ปัตตานี 36 0 36 100.00 1 2.78 2 5.56 9 25.00 21 58.33 3 8.33 33 91.67
3 ยะลา 24 0 24 100.00 1 4.17 4 16.67 13 54.17 5 20.83 1 4.17 19 79.17
4 สงขลา 48 0 48 100.00 4 8.33 1 2.08 16 33.33 18 37.50 9 18.75 43 89.58
5 สตูล 21 0 21 100.00 5 23.81 0 0.00 5 23.81 9 42.86 2 9.52 16 76.19
รวม 168 0 168 100.00 11 6.55 7 4.17 58 34.52 63 37.50 29 17.26 150 89.29
เขต 9
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 จันทบุรี 30 0 30 100.00 0 0.00 20 66.67 8 26.67 1 3.33 1 3.33 10 33.33
2 ชลบุรี 33 0 33 100.00 0 0.00 0 0.00 16 48.48 7 21.21 8 24.24 31 93.94
3 ตราด 21 2 19 90.48 3 14.29 2 9.52 4 19.05 2 9.52 3 14.29 9 42.86
4 ระยอง 24 0 24 100.00 6 25.00 5 20.83 2 8.33 2 8.33 6 25.00 10 41.67
รวม 108 2 106 98.15 9 8.33 27 25.00 30 27.78 12 11.11 18 16.67 60 55.56
เขต 10
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 บึงกาฬ 24 0 24 100.00 0 0.00 0 0.00 11 45.83 7 29.17 6 25.00 24 100.00
2 เลย 42 12 30 71.43 5 11.90 2 4.76 12 28.57 3 7.14 7 16.67 22 52.38
3 หนองคาย 27 0 27 100.00 1 3.70 1 3.70 7 25.93 9 33.33 9 33.33 25 92.59
4 หนองบัวลำภู 18 0 18 100.00 2 11.11 0 0.00 5 27.78 8 44.44 3 16.67 16 88.89
5 อุดรธานี 60 0 60 100.00 5 8.33 0 0.00 18 30.00 21 35.00 14 23.33 53 88.33
รวม 171 12 159 92.98 13 7.60 3 1.75 53 30.99 48 28.07 39 22.81 140 81.87
เขต 11
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นครพนม 36 0 36 100.00 1 2.78 2 5.56 4 11.11 13 36.11 16 44.44 33 91.67
2 มุกดาหาร 21 0 21 100.00 0 0.00 1 4.76 16 76.19 2 9.52 2 9.52 20 95.24
3 สกลนคร 54 5 49 90.74 0 0.00 0 0.00 2 3.70 4 7.41 42 77.78 48 88.89
รวม 111 5 106 95.50 1 0.90 3 2.70 22 19.82 19 17.12 60 54.05 101 90.99
เขต 12
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาฬสินธุ์ 54 3 51 94.44 1 1.85 10 18.52 18 33.33 7 12.96 14 25.93 39 72.22
2 ขอนแก่น 77 7 70 90.91 3 3.90 4 5.19 14 18.18 8 10.39 39 50.65 61 79.22
3 มหาสารคาม 39 4 35 89.74 0 0.00 0 0.00 5 12.82 6 15.38 24 61.54 35 89.74
4 ร้อยเอ็ด 62 6 56 90.32 2 3.23 1 1.61 9 14.52 9 14.52 34 54.84 52 83.87
รวม 232 20 212 91.38 6 2.59 15 6.47 46 19.83 30 12.93 111 47.84 187 80.60
เขต 13
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ยโสธร 27 0 27 100.00 0 0.00 2 7.41 1 3.70 12 44.44 10 37.04 23 85.19
2 ศรีสะเกษ 63 1 62 98.41 0 0.00 1 1.59 3 4.76 14 22.22 43 68.25 60 95.24
3 อำนาจเจริญ 21 0 21 100.00 0 0.00 3 14.29 0 0.00 6 28.57 12 57.14 18 85.71
4 อุบลราชธานี 75 4 71 94.67 3 4.00 3 4.00 14 18.67 12 16.00 38 50.67 64 85.33
รวม 186 5 181 97.31 3 1.61 9 4.84 18 9.68 44 23.66 103 55.38 165 88.71
เขต 14
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ชัยภูมิ 60 0 60 100.00 1 1.67 6 10.00 24 40.00 17 28.33 12 20.00 53 88.33
2 นครราชสีมา 96 0 96 100.00 0 0.00 0 0.00 14 14.58 58 60.42 24 25.00 96 100.00
3 บุรีรัมย์ 66 0 66 100.00 0 0.00 1 1.52 1 1.52 6 9.09 58 87.88 65 98.48
4 สุรินทร์ 51 0 51 100.00 1 1.96 0 0.00 4 7.84 10 19.61 36 70.59 50 98.04
รวม 273 0 273 100.00 2 0.73 7 2.56 43 15.75 91 33.33 130 47.62 264 96.70
เขต 15
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 เชียงใหม่ 72 2 70 97.22 0 0.00 2 2.78 13 18.06 45 62.50 10 13.89 68 94.44
2 แม่ฮ่องสอน 21 0 21 100.00 0 0.00 3 14.29 8 38.10 6 28.57 2 9.52 16 76.19
3 ลำปาง 39 0 39 100.00 1 2.56 2 5.13 14 35.90 20 51.28 2 5.13 36 92.31
4 ลำพูน 21 1 20 95.24 0 0.00 7 33.33 5 23.81 0 0.00 8 38.10 13 61.90
รวม 153 3 150 98.04 1 0.65 14 9.15 40 26.14 71 46.41 22 14.38 133 86.93
เขต 16
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 เชียงราย 54 0 54 100.00 42 77.78 5 9.26 4 7.41 0 0.00 3 5.56 7 12.96
2 น่าน 45 0 45 100.00 3 6.67 8 17.78 19 42.22 9 20.00 6 13.33 34 75.56
3 พะเยา 27 0 27 100.00 0 0.00 2 7.41 15 55.56 8 29.63 2 7.41 25 92.59
4 แพร่ 24 0 24 100.00 0 0.00 0 0.00 19 79.17 4 16.67 1 4.17 24 100.00
รวม 150 0 150 100.00 45 30.00 15 10.00 57 38.00 21 14.00 12 8.00 90 60.00
เขต 17
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ตาก 27 0 27 100.00 3 11.11 8 29.63 7 25.93 6 22.22 3 11.11 16 59.26
2 พิษณุโลก 27 0 27 100.00 0 0.00 0 0.00 22 81.48 2 7.41 3 11.11 27 100.00
3 เพชรบูรณ์ 33 0 33 100.00 1 3.03 4 12.12 19 57.58 3 9.09 6 18.18 28 84.85
4 สุโขทัย 27 0 27 100.00 3 11.11 5 18.52 7 25.93 6 22.22 6 22.22 19 70.37
5 อุตรดิตถ์ 26 -1 27 103.85 0 0.00 0 0.00 18 69.23 6 23.08 3 11.54 27 103.85
รวม 140 -1 141 100.71 7 5.00 17 12.14 73 52.14 23 16.43 21 15.00 117 83.57
เขต 18
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กำแพงเพชร 31 0 31 100.00 2 6.45 4 12.90 10 32.26 5 16.13 10 32.26 25 80.65
2 นครสวรรค์ 39 0 39 100.00 3 7.69 3 7.69 15 38.46 6 15.38 9 23.08 30 76.92
3 พิจิตร 36 0 36 100.00 5 13.89 4 11.11 14 38.89 11 30.56 2 5.56 27 75.00
4 อุทัยธานี 24 1 23 95.83 2 8.33 3 12.50 15 62.50 0 0.00 3 12.50 18 75.00
รวม 130 1 129 99.23 12 9.23 14 10.77 54 41.54 22 16.92 24 18.46 100 76.92
เขต 19
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0