รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2556 จำแนกรายเขต
เขต 1
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 นนทบุรี 12 0 12 100.00 0 0.00 3 25.00 9 75.00 0 0.00 0 0.00 9 75.00
3 ปทุมธานี 14 0 14 100.00 0 0.00 1 7.14 9 64.29 3 21.43 1 7.14 13 92.86
4 พระนครศรีอยุธยา 32 0 32 100.00 0 0.00 9 28.13 19 59.38 3 9.38 1 3.13 23 71.88
5 สระบุรี 28 0 28 100.00 0 0.00 0 0.00 19 67.86 7 25.00 2 7.14 28 100.00
รวม 86 0 86 100.00 0 0.00 13 15.12 56 65.12 13 15.12 4 4.65 73 84.88
เขต 2
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ชัยนาท 17 1 16 94.12 2 11.76 10 58.82 3 17.65 1 5.88 0 0.00 4 23.53
2 ลพบุรี 22 0 22 100.00 1 4.55 2 9.09 2 9.09 8 36.36 9 40.91 19 86.36
3 สิงห์บุรี 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 9 75.00 1 8.33 2 16.67 12 100.00
4 อ่างทอง 14 0 14 100.00 0 0.00 1 7.14 8 57.14 3 21.43 1 7.14 12 85.71
รวม 65 1 64 98.46 3 4.62 13 20.00 22 33.85 13 20.00 12 18.46 47 72.31
เขต 3
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ฉะเชิงเทรา 22 0 22 100.00 3 13.64 7 31.82 8 36.36 2 9.09 2 9.09 12 54.55
2 นครนายก 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 6 75.00 0 0.00 2 25.00 8 100.00
3 ปราจีนบุรี 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 11 78.57 3 21.43 0 0.00 14 100.00
4 สมุทรปราการ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 10 83.33 1 8.33 1 8.33 12 100.00
5 สระแก้ว 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 6 33.33 9 50.00 3 16.67 18 100.00
รวม 74 0 74 100.00 3 4.05 7 9.46 41 55.41 15 20.27 8 10.81 64 86.49
เขต 4
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาญจนบุรี 26 0 26 100.00 0 0.00 3 11.54 8 30.77 11 42.31 4 15.38 23 88.46
2 นครปฐม 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 11 78.57 3 21.43 0 0.00 14 100.00
3 ราชบุรี 20 0 20 100.00 0 0.00 4 20.00 8 40.00 3 15.00 5 25.00 16 80.00
4 สุพรรณบุรี 20 0 20 100.00 0 0.00 5 25.00 12 60.00 1 5.00 2 10.00 15 75.00
รวม 80 0 80 100.00 0 0.00 12 15.00 39 48.75 18 22.50 11 13.75 68 85.00
เขต 5
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ประจวบคีรีขันธ์ 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 6 37.50 4 25.00 6 37.50 16 100.00
2 เพชรบุรี 16 0 16 100.00 0 0.00 4 25.00 4 25.00 3 18.75 5 31.25 12 75.00
3 สมุทรสงคราม 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 2 33.33 2 33.33 2 33.33 6 100.00
4 สมุทรสาคร 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 66.67 2 33.33 6 100.00
รวม 44 0 44 100.00 0 0.00 4 9.09 12 27.27 13 29.55 15 34.09 40 90.91
เขต 6
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ชุมพร 17 5 12 70.59 3 17.65 0 0.00 2 11.76 3 17.65 4 23.53 9 52.94
2 นครศรีธรรมราช 46 4 42 91.30 0 0.00 0 0.00 27 58.70 10 21.74 5 10.87 42 91.30
3 พัทลุง 22 0 22 100.00 0 0.00 0 0.00 15 68.18 4 18.18 3 13.64 22 100.00
4 สุราษฎร์ธานี 39 0 39 100.00 0 0.00 4 10.26 18 46.15 13 33.33 4 10.26 35 89.74
รวม 124 9 115 92.74 3 2.42 4 3.23 62 50.00 30 24.19 16 12.90 108 87.10
เขต 7
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 16 0 16 100.00 3 18.75 2 12.50 5 31.25 3 18.75 2 12.50 10 62.50
2 ตรัง 20 0 20 100.00 0 0.00 0 0.00 10 50.00 10 50.00 0 0.00 20 100.00
3 พังงา 16 0 16 100.00 1 6.25 0 0.00 7 43.75 3 18.75 5 31.25 15 93.75
4 ภูเก็ต 6 2 4 66.67 1 16.67 0 0.00 2 33.33 0 0.00 1 16.67 3 50.00
5 ระนอง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00 4 40.00 4 40.00 10 100.00
รวม 68 2 66 97.06 5 7.35 2 2.94 26 38.24 20 29.41 12 17.65 58 85.29
เขต 8
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นราธิวาส 26 0 26 100.00 0 0.00 0 0.00 8 30.77 3 11.54 15 57.69 26 100.00
2 ปัตตานี 24 0 24 100.00 0 0.00 1 4.17 17 70.83 6 25.00 0 0.00 23 95.83
3 ยะลา 16 0 16 100.00 7 43.75 5 31.25 1 6.25 3 18.75 0 0.00 4 25.00
4 สงขลา 32 0 32 100.00 0 0.00 0 0.00 17 53.13 9 28.13 6 18.75 32 100.00
5 สตูล 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 12 85.71 0 0.00 2 14.29 14 100.00
รวม 112 0 112 100.00 7 6.25 6 5.36 55 49.11 21 18.75 23 20.54 99 88.39
เขต 9
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 จันทบุรี 20 0 20 100.00 1 5.00 0 0.00 2 10.00 14 70.00 3 15.00 19 95.00
2 ชลบุรี 22 0 22 100.00 2 9.09 0 0.00 12 54.55 3 13.64 4 18.18 19 86.36
3 ตราด 14 0 14 100.00 2 14.29 0 0.00 7 50.00 4 28.57 1 7.14 12 85.71
4 ระยอง 16 0 16 100.00 0 0.00 6 37.50 4 25.00 2 12.50 2 12.50 8 50.00
รวม 72 0 72 100.00 5 6.94 6 8.33 25 34.72 23 31.94 10 13.89 58 80.56
เขต 10
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 บึงกาฬ 16 0 16 100.00 2 12.50 2 12.50 5 31.25 6 37.50 1 6.25 12 75.00
2 เลย 28 11 17 60.71 3 10.71 1 3.57 8 28.57 0 0.00 5 17.86 13 46.43
3 หนองคาย 18 9 9 50.00 2 11.11 1 5.56 2 11.11 0 0.00 4 22.22 6 33.33
4 หนองบัวลำภู 12 0 12 100.00 0 0.00 1 8.33 5 41.67 3 25.00 3 25.00 11 91.67
5 อุดรธานี 40 1 39 97.50 0 0.00 0 0.00 11 27.50 9 22.50 18 45.00 38 95.00
รวม 114 21 93 81.58 7 6.14 5 4.39 31 27.19 18 15.79 31 27.19 80 70.18
เขต 11
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นครพนม 24 0 24 100.00 0 0.00 0 0.00 3 12.50 18 75.00 3 12.50 24 100.00
2 มุกดาหาร 14 1 13 92.86 0 0.00 1 7.14 7 50.00 3 21.43 1 7.14 11 78.57
3 สกลนคร 37 4 33 89.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 89.19 33 89.19
รวม 75 5 70 93.33 0 0.00 1 1.33 10 13.33 21 28.00 37 49.33 68 90.67
เขต 12
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาฬสินธุ์ 36 0 36 100.00 2 5.56 0 0.00 8 22.22 16 44.44 9 25.00 33 91.67
2 ขอนแก่น 52 1 51 98.08 1 1.92 0 0.00 16 30.77 18 34.62 15 28.85 49 94.23
3 มหาสารคาม 26 0 26 100.00 0 0.00 1 3.85 6 23.08 4 15.38 15 57.69 25 96.15
4 ร้อยเอ็ด 41 1 40 97.56 0 0.00 2 4.88 4 9.76 5 12.20 27 65.85 36 87.80
รวม 155 2 153 98.71 3 1.94 3 1.94 34 21.94 43 27.74 66 42.58 143 92.26
เขต 13
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ยโสธร 18 1 17 94.44 0 0.00 1 5.56 9 50.00 4 22.22 3 16.67 16 88.89
2 ศรีสะเกษ 43 0 43 100.00 1 2.33 0 0.00 2 4.65 3 6.98 37 86.05 42 97.67
3 อำนาจเจริญ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 2 14.29 7 50.00 5 35.71 14 100.00
4 อุบลราชธานี 52 1 51 98.08 0 0.00 0 0.00 12 23.08 15 28.85 23 44.23 50 96.15
รวม 127 2 125 98.43 1 0.79 1 0.79 25 19.69 29 22.83 68 53.54 122 96.06
เขต 14
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ชัยภูมิ 31 14 17 54.84 1 3.23 1 3.23 6 19.35 4 12.90 2 6.45 12 38.71
2 นครราชสีมา 64 23 41 64.06 1 1.56 1 1.56 9 14.06 12 18.75 17 26.56 38 59.38
3 บุรีรัมย์ 46 21 25 54.35 1 2.17 2 4.35 4 8.70 4 8.70 13 28.26 21 45.65
4 สุรินทร์ 34 0 34 100.00 0 0.00 0 0.00 5 14.71 7 20.59 22 64.71 34 100.00
รวม 175 58 117 66.86 3 1.71 4 2.29 24 13.71 27 15.43 54 30.86 105 60.00
เขต 15
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 เชียงใหม่ 50 44 6 12.00 0 0.00 0 0.00 2 4.00 3 6.00 0 0.00 5 10.00
2 แม่ฮ่องสอน 14 10 4 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 14.29 0 0.00 2 14.29
3 ลำปาง 26 4 22 84.62 1 3.85 0 0.00 4 15.38 10 38.46 7 26.92 21 80.77
4 ลำพูน 15 12 3 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.67 2 13.33 3 20.00
รวม 105 70 35 33.33 1 0.95 0 0.00 6 5.71 16 15.24 9 8.57 31 29.52
เขต 16
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 เชียงราย 37 33 4 10.81 0 0.00 0 0.00 1 2.70 0 0.00 3 8.11 4 10.81
2 น่าน 99 0 99 100.00 21 21.21 19 19.19 25 25.25 17 17.17 9 9.09 51 51.52
3 พะเยา 18 7 11 61.11 0 0.00 0 0.00 6 33.33 5 27.78 0 0.00 11 61.11
4 แพร่ 16 8 8 50.00 1 6.25 0 0.00 2 12.50 2 12.50 1 6.25 5 31.25
รวม 170 48 122 71.76 22 12.94 19 11.18 34 20.00 24 14.12 13 7.65 71 41.76
เขต 17
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ตาก 18 3 15 83.33 0 0.00 1 5.56 10 55.56 1 5.56 3 16.67 14 77.78
2 พิษณุโลก 18 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 เพชรบูรณ์ 22 0 22 100.00 0 0.00 7 31.82 10 45.45 2 9.09 3 13.64 15 68.18
4 สุโขทัย 18 13 5 27.78 1 5.56 1 5.56 0 0.00 0 0.00 2 11.11 2 11.11
5 อุตรดิตถ์ 18 2 16 88.89 0 0.00 1 5.56 10 55.56 1 5.56 4 22.22 15 83.33
รวม 94 36 58 61.70 1 1.06 10 10.64 30 31.91 4 4.26 12 12.77 46 48.94
เขต 18
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กำแพงเพชร 22 0 22 100.00 0 0.00 10 45.45 8 36.36 1 4.55 3 13.64 12 54.55
2 นครสวรรค์ 29 0 29 100.00 2 6.90 2 6.90 9 31.03 5 17.24 2 6.90 16 55.17
3 พิจิตร 24 22 2 8.33 1 4.17 0 0.00 1 4.17 0 0.00 0 0.00 1 4.17
4 อุทัยธานี 16 0 16 100.00 0 0.00 2 12.50 10 62.50 0 0.00 3 18.75 13 81.25
รวม 91 22 69 75.82 3 3.30 14 15.38 28 30.77 6 6.59 8 8.79 42 46.15
เขต 19
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0