รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2556 จำแนกรายเขต
เขต 1
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กรุงเทพมหานคร 211 211 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 นนทบุรี 52 40 12 23.08 0 0.00 3 5.77 9 17.31 0 0.00 0 0.00 9 17.31
3 ปทุมธานี 60 40 20 33.33 0 0.00 1 1.67 9 15.00 3 5.00 1 1.67 13 21.67
4 พระนครศรีอยุธยา 209 176 33 15.79 1 0.48 9 4.31 19 9.09 3 1.44 1 0.48 23 11.00
5 สระบุรี 111 82 29 26.13 0 0.00 0 0.00 19 17.12 8 7.21 2 1.80 29 26.13
รวม 643 549 94 14.62 1 0.16 13 2.02 56 8.71 14 2.18 4 0.62 74 11.51
เขต 2
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ชัยนาท 53 35 18 33.96 3 5.66 11 20.75 3 5.66 1 1.89 0 0.00 4 7.55
2 ลพบุรี 124 99 25 20.16 1 0.81 2 1.61 3 2.42 8 6.45 10 8.06 21 16.94
3 สิงห์บุรี 43 31 12 27.91 0 0.00 0 0.00 9 20.93 1 2.33 2 4.65 12 27.91
4 อ่างทอง 73 53 20 27.40 1 1.37 1 1.37 11 15.07 3 4.11 3 4.11 17 23.29
รวม 293 218 75 25.60 5 1.71 14 4.78 26 8.87 13 4.44 15 5.12 54 18.43
เขต 3
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ฉะเชิงเทรา 93 66 27 29.03 4 4.30 7 7.53 8 8.60 2 2.15 2 2.15 12 12.90
2 นครนายก 41 33 8 19.51 0 0.00 0 0.00 6 14.63 0 0.00 2 4.88 8 19.51
3 ปราจีนบุรี 65 50 15 23.08 0 0.00 0 0.00 11 16.92 3 4.62 0 0.00 14 21.54
4 สมุทรปราการ 50 38 12 24.00 0 0.00 0 0.00 10 20.00 1 2.00 1 2.00 12 24.00
5 สระแก้ว 59 36 23 38.98 0 0.00 0 0.00 7 11.86 11 18.64 3 5.08 21 35.59
รวม 308 223 85 27.60 4 1.30 7 2.27 42 13.64 17 5.52 8 2.60 67 21.75
เขต 4
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาญจนบุรี 98 70 28 28.57 0 0.00 5 5.10 8 8.16 11 11.22 4 4.08 23 23.47
2 นครปฐม 106 92 14 13.21 0 0.00 0 0.00 11 10.38 3 2.83 0 0.00 14 13.21
3 ราชบุรี 104 82 22 21.15 0 0.00 4 3.85 8 7.69 3 2.88 6 5.77 17 16.35
4 สุพรรณบุรี 110 88 22 20.00 0 0.00 5 4.55 12 10.91 1 0.91 2 1.82 15 13.64
รวม 418 332 86 20.57 0 0.00 14 3.35 39 9.33 18 4.31 12 2.87 69 16.51
เขต 5
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ประจวบคีรีขันธ์ 48 30 18 37.50 0 0.00 0 0.00 7 14.58 4 8.33 6 12.50 17 35.42
2 เพชรบุรี 93 76 17 18.28 0 0.00 4 4.30 4 4.30 3 3.23 5 5.38 12 12.90
3 สมุทรสงคราม 36 29 7 19.44 0 0.00 0 0.00 2 5.56 2 5.56 2 5.56 6 16.67
4 สมุทรสาคร 40 34 6 15.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 10.00 2 5.00 6 15.00
รวม 217 169 48 22.12 0 0.00 4 1.84 13 5.99 13 5.99 15 6.91 41 18.89
เขต 6
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ชุมพร 70 50 20 28.57 3 4.29 1 1.43 5 7.14 4 5.71 7 10.00 16 22.86
2 นครศรีธรรมราช 170 119 51 30.00 0 0.00 0 0.00 28 16.47 12 7.06 8 4.71 48 28.24
3 พัทลุง 65 41 24 36.92 0 0.00 0 0.00 17 26.15 4 6.15 3 4.62 24 36.92
4 สุราษฎร์ธานี 131 86 45 34.35 1 0.76 4 3.05 18 13.74 14 10.69 5 3.82 37 28.24
รวม 436 296 140 32.11 4 0.92 5 1.15 68 15.60 34 7.80 23 5.28 125 28.67
เขต 7
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 53 35 18 33.96 3 5.66 2 3.77 6 11.32 3 5.66 2 3.77 11 20.75
2 ตรัง 87 65 22 25.29 0 0.00 0 0.00 10 11.49 11 12.64 1 1.15 22 25.29
3 พังงา 48 30 18 37.50 3 6.25 0 0.00 7 14.58 3 6.25 5 10.42 15 31.25
4 ภูเก็ต 17 12 5 29.41 1 5.88 1 5.88 2 11.76 0 0.00 1 5.88 3 17.65
5 ระนอง 30 19 11 36.67 0 0.00 0 0.00 2 6.67 4 13.33 4 13.33 10 33.33
รวม 235 161 74 31.49 7 2.98 3 1.28 27 11.49 21 8.94 13 5.53 61 25.96
เขต 8
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นราธิวาส 77 51 26 33.77 0 0.00 0 0.00 8 10.39 3 3.90 15 19.48 26 33.77
2 ปัตตานี 115 86 29 25.22 0 0.00 1 0.87 17 14.78 6 5.22 2 1.74 25 21.74
3 ยะลา 58 41 17 29.31 7 12.07 5 8.62 1 1.72 3 5.17 1 1.72 5 8.62
4 สงขลา 127 91 36 28.35 0 0.00 1 0.79 17 13.39 9 7.09 8 6.30 34 26.77
5 สตูล 36 21 15 41.67 1 2.78 0 0.00 12 33.33 0 0.00 2 5.56 14 38.89
รวม 413 290 123 29.78 8 1.94 7 1.69 55 13.32 21 5.08 28 6.78 104 25.18
เขต 9
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 จันทบุรี 76 56 20 26.32 1 1.32 0 0.00 2 2.63 14 18.42 3 3.95 19 25.00
2 ชลบุรี 92 56 36 39.13 4 4.35 1 1.09 17 18.48 3 3.26 6 6.52 26 28.26
3 ตราด 38 24 14 36.84 2 5.26 0 0.00 7 18.42 4 10.53 1 2.63 12 31.58
4 ระยอง 58 42 16 27.59 0 0.00 6 10.34 4 6.90 2 3.45 2 3.45 8 13.79
รวม 264 178 86 32.58 7 2.65 7 2.65 30 11.36 23 8.71 12 4.55 65 24.62
เขต 10
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 บึงกาฬ 53 35 18 33.96 2 3.77 2 3.77 5 9.43 6 11.32 3 5.66 14 26.42
2 เลย 90 70 20 22.22 3 3.33 2 2.22 8 8.89 0 0.00 5 5.56 13 14.44
3 หนองคาย 62 44 18 29.03 3 4.84 2 3.23 6 9.68 0 0.00 7 11.29 13 20.97
4 หนองบัวลำภู 59 45 14 23.73 0 0.00 1 1.69 6 10.17 3 5.08 4 6.78 13 22.03
5 อุดรธานี 156 110 46 29.49 2 1.28 0 0.00 12 7.69 9 5.77 19 12.18 40 25.64
รวม 420 304 116 27.62 10 2.38 7 1.67 37 8.81 18 4.29 38 9.05 93 22.14
เขต 11
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นครพนม 99 69 30 30.30 0 0.00 2 2.02 4 4.04 18 18.18 6 6.06 28 28.28
2 มุกดาหาร 53 37 16 30.19 0 0.00 1 1.89 8 15.09 3 5.66 2 3.77 13 24.53
3 สกลนคร 125 45 80 64.00 1 0.80 0 0.00 10 8.00 6 4.80 63 50.40 79 63.20
รวม 277 151 126 45.49 1 0.36 3 1.08 22 7.94 27 9.75 71 25.63 120 43.32
เขต 12
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาฬสินธุ์ 135 82 53 39.26 2 1.48 0 0.00 8 5.93 16 11.85 26 19.26 50 37.04
2 ขอนแก่น 199 139 60 30.15 1 0.50 1 0.50 17 8.54 21 10.55 18 9.05 56 28.14
3 มหาสารคาม 133 66 67 50.38 1 0.75 2 1.50 13 9.77 16 12.03 31 23.31 60 45.11
4 ร้อยเอ็ด 193 134 59 30.57 0 0.00 3 1.55 5 2.59 11 5.70 38 19.69 54 27.98
รวม 660 421 239 36.21 4 0.61 6 0.91 43 6.52 64 9.70 113 17.12 220 33.33
เขต 13
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ยโสธร 79 52 27 34.18 0 0.00 3 3.80 15 18.99 5 6.33 4 5.06 24 30.38
2 ศรีสะเกษ 206 123 83 40.29 3 1.46 1 0.49 4 1.94 11 5.34 60 29.13 75 36.41
3 อำนาจเจริญ 56 42 14 25.00 0 0.00 0 0.00 2 3.57 7 12.50 5 8.93 14 25.00
4 อุบลราชธานี 219 129 90 41.10 0 0.00 2 0.91 18 8.22 25 11.42 40 18.26 83 37.90
รวม 560 346 214 38.21 3 0.54 6 1.07 39 6.96 48 8.57 109 19.46 196 35.00
เขต 14
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ชัยภูมิ 124 101 23 18.55 2 1.61 1 0.81 7 5.65 4 3.23 4 3.23 15 12.10
2 นครราชสีมา 289 157 132 45.67 6 2.08 8 2.77 31 10.73 20 6.92 56 19.38 107 37.02
3 บุรีรัมย์ 189 122 67 35.45 2 1.06 4 2.12 9 4.76 18 9.52 30 15.87 57 30.16
4 สุรินทร์ 159 7 152 95.60 7 4.40 5 3.14 28 17.61 39 24.53 67 42.14 134 84.28
รวม 761 387 374 49.15 17 2.23 18 2.37 75 9.86 81 10.64 157 20.63 313 41.13
เขต 15
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 เชียงใหม่ 204 189 15 7.35 1 0.49 0 0.00 2 0.98 5 2.45 3 1.47 10 4.90
2 แม่ฮ่องสอน 45 40 5 11.11 0 0.00 1 2.22 0 0.00 2 4.44 0 0.00 2 4.44
3 ลำปาง 100 74 26 26.00 1 1.00 0 0.00 5 5.00 12 12.00 8 8.00 25 25.00
4 ลำพูน 51 47 4 7.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.96 3 5.88 4 7.84
รวม 400 350 50 12.50 2 0.50 1 0.25 7 1.75 20 5.00 14 3.50 41 10.25
เขต 16
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 เชียงราย 124 114 10 8.06 0 0.00 1 0.81 3 2.42 1 0.81 3 2.42 7 5.65
2 น่าน 99 0 99 100.00 21 21.21 19 19.19 25 25.25 17 17.17 9 9.09 51 51.52
3 พะเยา 68 56 12 17.65 0 0.00 0 0.00 6 8.82 5 7.35 0 0.00 11 16.18
4 แพร่ 78 70 8 10.26 1 1.28 0 0.00 2 2.56 2 2.56 1 1.28 5 6.41
รวม 369 240 129 34.96 22 5.96 20 5.42 36 9.76 25 6.78 13 3.52 74 20.05
เขต 17
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ตาก 63 46 17 26.98 1 1.59 1 1.59 10 15.87 1 1.59 3 4.76 14 22.22
2 พิษณุโลก 93 93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 เพชรบูรณ์ 117 94 23 19.66 0 0.00 7 5.98 10 8.55 2 1.71 3 2.56 15 12.82
4 สุโขทัย 86 80 6 6.98 1 1.16 1 1.16 0 0.00 0 0.00 3 3.49 3 3.49
5 อุตรดิตถ์ 67 49 18 26.87 0 0.00 1 1.49 12 17.91 1 1.49 4 5.97 17 25.37
รวม 426 362 64 15.02 2 0.47 10 2.35 32 7.51 4 0.94 13 3.05 49 11.50
เขต 18
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กำแพงเพชร 78 54 24 30.77 0 0.00 10 12.82 8 10.26 1 1.28 5 6.41 14 17.95
2 นครสวรรค์ 130 99 31 23.85 2 1.54 3 2.31 9 6.92 5 3.85 3 2.31 17 13.08
3 พิจิตร 89 85 4 4.49 1 1.12 0 0.00 1 1.12 0 0.00 1 1.12 2 2.25
4 อุทัยธานี 70 54 16 22.86 0 0.00 2 2.86 10 14.29 0 0.00 3 4.29 13 18.57
รวม 367 292 75 20.44 3 0.82 15 4.09 28 7.63 6 1.63 12 3.27 46 12.53
เขต 19
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0