รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2560 จำแนกรายเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 เชียงราย 124 0 124 100.00 6 4.84 19 15.32 42 33.87 19 15.32 17 13.71 78 62.90
2 เชียงใหม่ 204 7 197 96.57 0 0.00 0 0.00 11 5.39 100 49.02 86 42.16 197 96.57
3 น่าน 99 0 99 100.00 1 1.01 3 3.03 60 60.61 4 4.04 12 12.12 76 76.77
4 พะเยา 68 6 62 91.18 1 1.47 1 1.47 11 16.18 12 17.65 35 51.47 58 85.29
5 แพร่ 78 0 78 100.00 0 0.00 3 3.85 48 61.54 14 17.95 10 12.82 72 92.31
6 แม่ฮ่องสอน 45 23 22 48.89 0 0.00 0 0.00 6 13.33 3 6.67 7 15.56 16 35.56
7 ลำปาง 100 47 53 53.00 2 2.00 2 2.00 15 15.00 9 9.00 11 11.00 35 35.00
8 ลำพูน 51 0 51 100.00 0 0.00 14 27.45 10 19.61 7 13.73 20 39.22 37 72.55
รวม 769 83 686 89.21 10 1.30 42 5.46 203 26.40 168 21.85 198 25.75 569 73.99
เขตสุขภาพที่ 2
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ตาก 63 0 63 100.00 0 0.00 1 1.59 41 65.08 9 14.29 3 4.76 53 84.13
2 พิษณุโลก 93 0 93 100.00 2 2.15 2 2.15 50 53.76 9 9.68 28 30.11 87 93.55
3 เพชรบูรณ์ 117 0 117 100.00 0 0.00 0 0.00 85 72.65 4 3.42 28 23.93 117 100.00
4 สุโขทัย 86 0 86 100.00 0 0.00 2 2.33 51 59.30 11 12.79 21 24.42 83 96.51
5 อุตรดิตถ์ 67 0 67 100.00 0 0.00 0 0.00 57 85.07 4 5.97 3 4.48 64 95.52
รวม 426 0 426 100.00 2 0.47 5 1.17 284 66.67 37 8.69 83 19.48 404 94.84
เขตสุขภาพที่ 3
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กำแพงเพชร 78 1 77 98.72 0 0.00 0 0.00 25 32.05 15 19.23 37 47.44 77 98.72
2 ชัยนาท 53 0 53 100.00 0 0.00 0 0.00 50 94.34 2 3.77 1 1.89 53 100.00
3 นครสวรรค์ 130 23 107 82.31 5 3.85 8 6.15 41 31.54 23 17.69 18 13.85 82 63.08
4 พิจิตร 89 4 85 95.51 0 0.00 7 7.87 26 29.21 17 19.10 21 23.60 64 71.91
5 อุทัยธานี 70 0 70 100.00 0 0.00 0 0.00 55 78.57 14 20.00 1 1.43 70 100.00
รวม 420 28 392 93.33 5 1.19 15 3.57 197 46.90 71 16.90 78 18.57 346 82.38
เขตสุขภาพที่ 4
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นครนายก 41 39 2 4.88 0 0.00 1 2.44 0 0.00 0 0.00 1 2.44 1 2.44
2 นนทบุรี 52 0 52 100.00 0 0.00 2 3.85 34 65.38 8 15.38 7 13.46 49 94.23
3 ปทุมธานี 60 0 60 100.00 6 10.00 2 3.33 26 43.33 9 15.00 17 28.33 52 86.67
4 พระนครศรีอยุธยา 209 55 154 73.68 7 3.35 10 4.78 75 35.89 21 10.05 22 10.53 118 56.46
5 ลพบุรี 124 9 115 92.74 0 0.00 8 6.45 41 33.06 34 27.42 31 25.00 106 85.48
6 สระบุรี 111 0 111 100.00 0 0.00 2 1.80 34 30.63 69 62.16 6 5.41 109 98.20
7 สิงห์บุรี 43 0 43 100.00 0 0.00 0 0.00 10 23.26 17 39.53 16 37.21 43 100.00
8 อ่างทอง 73 0 73 100.00 0 0.00 0 0.00 20 27.40 18 24.66 35 47.95 73 100.00
รวม 713 103 610 85.55 13 1.82 25 3.51 240 33.66 176 24.68 135 18.93 551 77.28
เขตสุขภาพที่ 5
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาญจนบุรี 98 0 98 100.00 0 0.00 0 0.00 39 39.80 24 24.49 35 35.71 98 100.00
2 นครปฐม 106 0 106 100.00 5 4.72 5 4.72 69 65.09 8 7.55 8 7.55 85 80.19
3 ประจวบคีรีขันธ์ 48 0 48 100.00 1 2.08 1 2.08 11 22.92 13 27.08 6 12.50 30 62.50
4 เพชรบุรี 93 2 91 97.85 4 4.30 11 11.83 23 24.73 17 18.28 15 16.13 55 59.14
5 ราชบุรี 104 0 104 100.00 3 2.88 3 2.88 18 17.31 23 22.12 50 48.08 91 87.50
6 สมุทรสงคราม 36 1 35 97.22 4 11.11 3 8.33 7 19.44 12 33.33 9 25.00 28 77.78
7 สมุทรสาคร 40 0 40 100.00 2 5.00 3 7.50 22 55.00 8 20.00 5 12.50 35 87.50
8 สุพรรณบุรี 110 51 59 53.64 1 0.91 1 0.91 12 10.91 18 16.36 22 20.00 52 47.27
รวม 635 54 581 91.50 20 3.15 27 4.25 201 31.65 123 19.37 150 23.62 474 74.65
เขตสุขภาพที่ 6
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 จันทบุรี 76 8 68 89.47 0 0.00 1 1.32 16 21.05 36 47.37 15 19.74 67 88.16
2 ฉะเชิงเทรา 93 0 93 100.00 3 3.23 3 3.23 42 45.16 13 13.98 22 23.66 77 82.80
3 ชลบุรี 92 0 92 100.00 0 0.00 0 0.00 44 47.83 24 26.09 24 26.09 92 100.00
4 ตราด 38 0 38 100.00 1 2.63 0 0.00 25 65.79 2 5.26 10 26.32 37 97.37
5 ปราจีนบุรี 65 0 65 100.00 1 1.54 8 12.31 34 52.31 2 3.08 18 27.69 54 83.08
6 ระยอง 58 30 28 48.28 1 1.72 0 0.00 12 20.69 5 8.62 5 8.62 22 37.93
7 สมุทรปราการ 50 0 50 100.00 0 0.00 0 0.00 39 78.00 5 10.00 6 12.00 50 100.00
8 สระแก้ว 59 14 45 76.27 1 1.69 0 0.00 6 10.17 7 11.86 25 42.37 38 64.41
รวม 531 52 479 90.21 7 1.32 12 2.26 218 41.05 94 17.70 125 23.54 437 82.30
เขตสุขภาพที่ 7
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาฬสินธุ์ 135 0 135 100.00 0 0.00 5 3.70 7 5.19 19 14.07 98 72.59 124 91.85
2 ขอนแก่น 199 0 199 100.00 0 0.00 0 0.00 52 26.13 22 11.06 125 62.81 199 100.00
3 มหาสารคาม 133 0 133 100.00 0 0.00 0 0.00 11 8.27 26 19.55 96 72.18 133 100.00
4 ร้อยเอ็ด 193 0 193 100.00 0 0.00 0 0.00 62 32.12 39 20.21 92 47.67 193 100.00
รวม 660 0 660 100.00 0 0.00 5 0.76 132 20.00 106 16.06 411 62.27 649 98.33
เขตสุขภาพที่ 8
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นครพนม 99 2 97 97.98 1 1.01 3 3.03 6 6.06 50 50.51 35 35.35 91 91.92
2 บึงกาฬ 53 6 47 88.68 0 0.00 1 1.89 7 13.21 8 15.09 17 32.08 32 60.38
3 เลย 90 0 90 100.00 4 4.44 3 3.33 19 21.11 10 11.11 52 57.78 81 90.00
4 สกลนคร 125 17 108 86.40 3 2.40 4 3.20 13 10.40 33 26.40 46 36.80 92 73.60
5 หนองคาย 62 0 62 100.00 0 0.00 0 0.00 7 11.29 13 20.97 40 64.52 60 96.77
6 หนองบัวลำภู 59 29 30 50.85 0 0.00 0 0.00 23 38.98 0 0.00 5 8.47 28 47.46
7 อุดรธานี 156 0 156 100.00 0 0.00 0 0.00 76 48.72 27 17.31 52 33.33 155 99.36
รวม 644 54 590 91.61 8 1.24 11 1.71 151 23.45 141 21.89 247 38.35 539 83.70
เขตสุขภาพที่ 9
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ชัยภูมิ 124 1 123 99.19 5 4.03 4 3.23 12 9.68 38 30.65 55 44.35 105 84.68
2 นครราชสีมา 289 9 280 96.89 3 1.04 6 2.08 66 22.84 48 16.61 144 49.83 258 89.27
3 บุรีรัมย์ 189 1 188 99.47 0 0.00 0 0.00 4 2.12 21 11.11 163 86.24 188 99.47
4 สุรินทร์ 159 9 150 94.34 3 1.89 5 3.14 28 17.61 23 14.47 64 40.25 115 72.33
รวม 761 20 741 97.37 11 1.45 15 1.97 110 14.45 130 17.08 426 55.98 666 87.52
เขตสุขภาพที่ 10
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 มุกดาหาร 53 0 53 100.00 0 0.00 1 1.89 4 7.55 26 49.06 20 37.74 50 94.34
2 ยโสธร 79 0 79 100.00 1 1.27 2 2.53 56 70.89 4 5.06 8 10.13 68 86.08
3 ศรีสะเกษ 206 0 206 100.00 2 0.97 6 2.91 99 48.06 12 5.83 65 31.55 176 85.44
4 อำนาจเจริญ 56 23 33 58.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.79 29 51.79 30 53.57
5 อุบลราชธานี 219 5 214 97.72 2 0.91 1 0.46 31 14.16 63 28.77 114 52.05 208 94.98
รวม 613 28 585 95.43 5 0.82 10 1.63 190 31.00 106 17.29 236 38.50 532 86.79
เขตสุขภาพที่ 11
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 53 0 53 100.00 1 1.89 2 3.77 7 13.21 19 35.85 18 33.96 44 83.02
2 ชุมพร 70 27 43 61.43 0 0.00 1 1.43 8 11.43 13 18.57 9 12.86 30 42.86
3 นครศรีธรรมราช 170 5 165 97.06 0 0.00 4 2.35 111 65.29 15 8.82 32 18.82 158 92.94
4 พังงา 48 15 33 68.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 12.50 25 52.08 31 64.58
5 ภูเก็ต 17 10 7 41.18 0 0.00 1 5.88 0 0.00 1 5.88 4 23.53 5 29.41
6 ระนอง 30 0 30 100.00 0 0.00 0 0.00 3 10.00 15 50.00 9 30.00 27 90.00
7 สุราษฎร์ธานี 131 39 92 70.23 4 3.05 3 2.29 14 10.69 14 10.69 24 18.32 52 39.69
รวม 519 96 423 81.50 5 0.96 11 2.12 143 27.55 83 15.99 121 23.31 347 66.86
เขตสุขภาพที่ 12
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ตรัง 87 0 87 100.00 2 2.30 3 3.45 51 58.62 19 21.84 12 13.79 82 94.25
2 นราธิวาส 77 0 77 100.00 0 0.00 0 0.00 38 49.35 19 24.68 19 24.68 76 98.70
3 ปัตตานี 115 38 77 66.96 5 4.35 2 1.74 28 24.35 15 13.04 4 3.48 47 40.87
4 พัทลุง 65 2 63 96.92 0 0.00 0 0.00 20 30.77 23 35.38 18 27.69 61 93.85
5 ยะลา 58 0 58 100.00 0 0.00 1 1.72 30 51.72 18 31.03 9 15.52 57 98.28
6 สงขลา 127 0 127 100.00 2 1.57 7 5.51 41 32.28 28 22.05 31 24.41 100 78.74
7 สตูล 36 0 36 100.00 0 0.00 0 0.00 14 38.89 16 44.44 6 16.67 36 100.00
รวม 565 40 525 92.92 9 1.59 13 2.30 222 39.29 138 24.42 99 17.52 459 81.24
เขตสุขภาพที่ 13
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กรุงเทพมหานคร 211 211 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 211 211 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00