รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จำแนกรายเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 เชียงราย 124 0 124 100.00 23 18.55 10 8.06 44 35.48 13 10.48 25 20.16 82 66.13
2 เชียงใหม่ 204 8 196 96.08 0 0.00 0 0.00 8 3.92 109 53.43 78 38.24 195 95.59
3 น่าน 99 0 99 100.00 0 0.00 12 12.12 33 33.33 19 19.19 32 32.32 84 84.85
4 พะเยา 68 4 64 94.12 1 1.47 1 1.47 17 25.00 12 17.65 28 41.18 57 83.82
5 แพร่ 78 30 48 61.54 1 1.28 2 2.56 9 11.54 15 19.23 15 19.23 39 50.00
6 แม่ฮ่องสอน 45 11 34 75.56 0 0.00 4 8.89 14 31.11 3 6.67 2 4.44 19 42.22
7 ลำปาง 100 13 87 87.00 3 3.00 4 4.00 29 29.00 17 17.00 25 25.00 71 71.00
8 ลำพูน 51 0 51 100.00 0 0.00 7 13.73 35 68.63 2 3.92 7 13.73 44 86.27
รวม 769 66 703 91.42 28 3.64 40 5.20 189 24.58 190 24.71 212 27.57 591 76.85
เขตสุขภาพที่ 2
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ตาก 63 0 63 100.00 1 1.59 2 3.17 50 79.37 3 4.76 6 9.52 59 93.65
2 พิษณุโลก 93 0 93 100.00 2 2.15 7 7.53 40 43.01 17 18.28 26 27.96 83 89.25
3 เพชรบูรณ์ 117 0 117 100.00 6 5.13 10 8.55 54 46.15 23 19.66 24 20.51 101 86.32
4 สุโขทัย 86 0 86 100.00 4 4.65 3 3.49 42 48.84 16 18.60 18 20.93 76 88.37
5 อุตรดิตถ์ 67 0 67 100.00 0 0.00 0 0.00 63 94.03 2 2.99 2 2.99 67 100.00
รวม 426 0 426 100.00 13 3.05 22 5.16 249 58.45 61 14.32 76 17.84 386 90.61
เขตสุขภาพที่ 3
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กำแพงเพชร 78 6 72 92.31 0 0.00 0 0.00 34 43.59 13 16.67 24 30.77 71 91.03
2 ชัยนาท 53 0 53 100.00 0 0.00 0 0.00 33 62.26 6 11.32 14 26.42 53 100.00
3 นครสวรรค์ 130 8 122 93.85 4 3.08 6 4.62 67 51.54 15 11.54 20 15.38 102 78.46
4 พิจิตร 89 1 88 98.88 2 2.25 9 10.11 28 31.46 8 8.99 20 22.47 56 62.92
5 อุทัยธานี 70 0 70 100.00 2 2.86 13 18.57 37 52.86 8 11.43 8 11.43 53 75.71
รวม 420 15 405 96.43 8 1.90 28 6.67 199 47.38 50 11.90 86 20.48 335 79.76
เขตสุขภาพที่ 4
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นครนายก 41 3 38 92.68 1 2.44 6 14.63 23 56.10 0 0.00 2 4.88 25 60.98
2 นนทบุรี 52 0 52 100.00 0 0.00 1 1.92 29 55.77 14 26.92 8 15.38 51 98.08
3 ปทุมธานี 60 0 60 100.00 0 0.00 0 0.00 38 63.33 4 6.67 18 30.00 60 100.00
4 พระนครศรีอยุธยา 209 18 191 91.39 1 0.48 8 3.83 92 44.02 32 15.31 44 21.05 168 80.38
5 ลพบุรี 124 21 103 83.06 0 0.00 7 5.65 63 50.81 12 9.68 17 13.71 92 74.19
6 สระบุรี 111 0 111 100.00 2 1.80 5 4.50 27 24.32 41 36.94 35 31.53 103 92.79
7 สิงห์บุรี 43 0 43 100.00 0 0.00 0 0.00 28 65.12 3 6.98 12 27.91 43 100.00
8 อ่างทอง 73 0 73 100.00 0 0.00 0 0.00 28 38.36 16 21.92 29 39.73 73 100.00
รวม 713 42 671 94.11 4 0.56 27 3.79 328 46.00 122 17.11 165 23.14 615 86.26
เขตสุขภาพที่ 5
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาญจนบุรี 98 0 98 100.00 0 0.00 1 1.02 55 56.12 17 17.35 25 25.51 97 98.98
2 นครปฐม 106 0 106 100.00 1 0.94 8 7.55 87 82.08 3 2.83 7 6.60 97 91.51
3 ประจวบคีรีขันธ์ 48 0 48 100.00 2 4.17 7 14.58 17 35.42 13 27.08 9 18.75 39 81.25
4 เพชรบุรี 93 0 93 100.00 0 0.00 0 0.00 61 65.59 10 10.75 22 23.66 93 100.00
5 ราชบุรี 104 0 104 100.00 0 0.00 0 0.00 41 39.42 27 25.96 36 34.62 104 100.00
6 สมุทรสงคราม 36 0 36 100.00 1 2.78 0 0.00 20 55.56 7 19.44 7 19.44 34 94.44
7 สมุทรสาคร 40 0 40 100.00 1 2.50 4 10.00 23 57.50 6 15.00 5 12.50 34 85.00
8 สุพรรณบุรี 110 0 110 100.00 0 0.00 0 0.00 38 34.55 50 45.45 22 20.00 110 100.00
รวม 635 0 635 100.00 5 0.79 20 3.15 342 53.86 133 20.94 133 20.94 608 95.75
เขตสุขภาพที่ 6
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 จันทบุรี 76 0 76 100.00 0 0.00 0 0.00 51 67.11 15 19.74 10 13.16 76 100.00
2 ฉะเชิงเทรา 93 0 93 100.00 1 1.08 2 2.15 57 61.29 13 13.98 13 13.98 83 89.25
3 ชลบุรี 92 0 92 100.00 0 0.00 8 8.70 65 70.65 5 5.43 14 15.22 84 91.30
4 ตราด 38 0 38 100.00 0 0.00 0 0.00 31 81.58 5 13.16 2 5.26 38 100.00
5 ปราจีนบุรี 65 0 65 100.00 14 21.54 0 0.00 33 50.77 2 3.08 15 23.08 50 76.92
6 ระยอง 58 0 58 100.00 0 0.00 0 0.00 33 56.90 3 5.17 22 37.93 58 100.00
7 สมุทรปราการ 50 0 50 100.00 0 0.00 0 0.00 30 60.00 14 28.00 6 12.00 50 100.00
8 สระแก้ว 59 0 59 100.00 0 0.00 0 0.00 26 44.07 20 33.90 13 22.03 59 100.00
รวม 531 0 531 100.00 15 2.82 10 1.88 326 61.39 77 14.50 95 17.89 498 93.79
เขตสุขภาพที่ 7
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาฬสินธุ์ 135 0 135 100.00 1 0.74 1 0.74 35 25.93 34 25.19 64 47.41 133 98.52
2 ขอนแก่น 199 0 199 100.00 3 1.51 0 0.00 87 43.72 14 7.04 94 47.24 195 97.99
3 มหาสารคาม 133 0 133 100.00 0 0.00 0 0.00 43 32.33 17 12.78 71 53.38 131 98.50
4 ร้อยเอ็ด 193 0 193 100.00 0 0.00 0 0.00 104 53.89 19 9.84 70 36.27 193 100.00
รวม 660 0 660 100.00 4 0.61 1 0.15 269 40.76 84 12.73 299 45.30 652 98.79
เขตสุขภาพที่ 8
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นครพนม 99 1 98 98.99 0 0.00 0 0.00 12 12.12 58 58.59 27 27.27 97 97.98
2 บึงกาฬ 53 0 53 100.00 0 0.00 0 0.00 20 37.74 7 13.21 26 49.06 53 100.00
3 เลย 90 0 90 100.00 2 2.22 6 6.67 22 24.44 19 21.11 39 43.33 80 88.89
4 สกลนคร 125 0 125 100.00 0 0.00 0 0.00 38 30.40 17 13.60 68 54.40 123 98.40
5 หนองคาย 62 0 62 100.00 0 0.00 1 1.61 0 0.00 15 24.19 46 74.19 61 98.39
6 หนองบัวลำภู 59 0 59 100.00 0 0.00 0 0.00 9 15.25 14 23.73 36 61.02 59 100.00
7 อุดรธานี 156 0 156 100.00 2 1.28 8 5.13 46 29.49 41 26.28 57 36.54 144 92.31
รวม 644 1 643 99.84 4 0.62 15 2.33 147 22.83 171 26.55 299 46.43 617 95.81
เขตสุขภาพที่ 9
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ชัยภูมิ 124 0 124 100.00 2 1.61 1 0.81 29 23.39 30 24.19 60 48.39 119 95.97
2 นครราชสีมา 289 4 285 98.62 1 0.35 8 2.77 74 25.61 53 18.34 126 43.60 253 87.54
3 บุรีรัมย์ 189 0 189 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.53 17 8.99 171 90.48 189 100.00
4 สุรินทร์ 159 1 158 99.37 4 2.52 5 3.14 40 25.16 31 19.50 72 45.28 143 89.94
รวม 761 5 756 99.34 7 0.92 14 1.84 144 18.92 131 17.21 429 56.37 704 92.51
เขตสุขภาพที่ 10
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 มุกดาหาร 53 4 49 92.45 0 0.00 0 0.00 6 11.32 30 56.60 12 22.64 48 90.57
2 ยโสธร 79 6 73 92.41 1 1.27 4 5.06 23 29.11 17 21.52 25 31.65 65 82.28
3 ศรีสะเกษ 206 0 206 100.00 0 0.00 0 0.00 36 17.48 16 7.77 154 74.76 206 100.00
4 อำนาจเจริญ 56 13 43 76.79 1 1.79 0 0.00 2 3.57 2 3.57 36 64.29 40 71.43
5 อุบลราชธานี 219 0 219 100.00 0 0.00 0 0.00 21 9.59 55 25.11 143 65.30 219 100.00
รวม 613 23 590 96.25 2 0.33 4 0.65 88 14.36 120 19.58 370 60.36 578 94.29
เขตสุขภาพที่ 11
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 53 2 51 96.23 2 3.77 2 3.77 19 35.85 7 13.21 21 39.62 47 88.68
2 ชุมพร 70 0 70 100.00 1 1.43 2 2.86 26 37.14 13 18.57 20 28.57 59 84.29
3 นครศรีธรรมราช 170 5 165 97.06 0 0.00 0 0.00 144 84.71 7 4.12 14 8.24 165 97.06
4 พังงา 48 0 48 100.00 0 0.00 0 0.00 2 4.17 12 25.00 34 70.83 48 100.00
5 ภูเก็ต 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 8 47.06 2 11.76 7 41.18 17 100.00
6 ระนอง 30 0 30 100.00 0 0.00 0 0.00 11 36.67 10 33.33 9 30.00 30 100.00
7 สุราษฎร์ธานี 131 0 131 100.00 4 3.05 10 7.63 36 27.48 23 17.56 51 38.93 110 83.97
รวม 519 7 512 98.65 7 1.35 14 2.70 246 47.40 74 14.26 156 30.06 476 91.71
เขตสุขภาพที่ 12
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ตรัง 87 0 87 100.00 1 1.15 4 4.60 57 65.52 15 17.24 10 11.49 82 94.25
2 นราธิวาส 77 0 77 100.00 0 0.00 0 0.00 38 49.35 19 24.68 20 25.97 77 100.00
3 ปัตตานี 115 0 115 100.00 0 0.00 4 3.48 80 69.57 20 17.39 10 8.70 110 95.65
4 พัทลุง 65 0 65 100.00 0 0.00 0 0.00 29 44.62 20 30.77 16 24.62 65 100.00
5 ยะลา 58 0 58 100.00 0 0.00 3 5.17 24 41.38 23 39.66 8 13.79 55 94.83
6 สงขลา 127 1 126 99.21 0 0.00 7 5.51 71 55.91 19 14.96 24 18.90 114 89.76
7 สตูล 36 0 36 100.00 0 0.00 0 0.00 20 55.56 2 5.56 10 27.78 32 88.89
รวม 565 1 564 99.82 1 0.18 18 3.19 319 56.46 118 20.88 98 17.35 535 94.69
เขตสุขภาพที่ 13
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กรุงเทพมหานคร 211 211 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 211 211 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00