รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จำแนกรายเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 เชียงราย 124 124 100.00 63 61 49.19 0 0.00 4 3.23 0 0.00 12 9.68 19 15.32 31 25.00
2 เชียงใหม่ 204 204 100.00 8 196 96.08 0 0.00 0 0.00 44 21.57 90 44.12 62 30.39 196 96.08
3 น่าน 99 99 100.00 0 99 100.00 5 5.05 9 9.09 25 25.25 25 25.25 30 30.30 80 80.81
4 พะเยา 68 40 58.82 8 32 80.00 0 0.00 1 2.50 2 5.00 13 32.50 16 40.00 31 77.50
5 แพร่ 78 39 50.00 27 12 30.77 0 0.00 0 0.00 1 2.56 4 10.26 6 15.38 11 28.21
6 แม่ฮ่องสอน 45 24 53.33 19 5 20.83 0 0.00 0 0.00 1 4.17 1 4.17 3 12.50 5 20.83
7 ลำปาง 100 100 100.00 19 81 81.00 1 1.00 4 4.00 10 10.00 22 22.00 34 34.00 66 66.00
8 ลำพูน 51 28 54.90 17 11 39.29 0 0.00 0 0.00 4 14.29 4 14.29 2 7.14 10 35.71
รวมทั้งหมด 769 658 85.57 161 497 75.53 6 0.91 18 2.74 87 13.22 171 25.99 172 26.14 430 65.35
เขตสุขภาพที่ 2
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ตาก 63 31 49.21 0 31 100.00 0 0.00 4 12.90 10 32.26 9 29.03 8 25.81 27 87.10
2 พิษณุโลก 93 49 52.69 5 44 89.80 0 0.00 1 2.04 14 28.57 6 12.24 6 12.24 26 53.06
3 เพชรบูรณ์ 117 65 55.56 0 65 100.00 5 7.69 2 3.08 9 13.85 19 29.23 19 29.23 47 72.31
4 สุโขทัย 86 47 54.65 0 47 100.00 0 0.00 7 14.89 27 57.45 9 19.15 4 8.51 40 85.11
5 อุตรดิตถ์ 67 35 52.24 -1 36 102.86 1 2.86 1 2.86 23 65.71 2 5.71 7 20.00 32 91.43
รวมทั้งหมด 426 227 53.29 4 223 98.24 6 2.64 15 6.61 83 36.56 45 19.82 44 19.38 172 75.77
เขตสุขภาพที่ 3
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กำแพงเพชร 78 50 64.10 3 47 94.00 0 0.00 2 4.00 12 24.00 10 20.00 21 42.00 43 86.00
2 ชัยนาท 53 32 60.38 0 32 100.00 0 0.00 0 0.00 14 43.75 7 21.88 11 34.38 32 100.00
3 นครสวรรค์ 130 90 69.23 1 89 98.89 0 0.00 3 3.33 19 21.11 25 27.78 20 22.22 64 71.11
4 พิจิตร 89 55 61.80 8 47 85.45 0 0.00 7 12.73 4 7.27 14 25.45 11 20.00 29 52.73
5 อุทัยธานี 70 38 54.29 0 38 100.00 0 0.00 8 21.05 26 68.42 1 2.63 3 7.89 30 78.95
รวมทั้งหมด 420 265 63.10 12 253 95.47 0 0.00 20 7.55 75 28.30 57 21.51 66 24.91 198 74.72
เขตสุขภาพที่ 4
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นครนายก 41 21 51.22 0 21 100.00 0 0.00 1 4.76 5 23.81 0 0.00 2 9.52 7 33.33
2 นนทบุรี 52 20 38.46 0 20 100.00 0 0.00 0 0.00 12 60.00 5 25.00 3 15.00 20 100.00
3 ปทุมธานี 60 33 55.00 0 33 100.00 0 0.00 1 3.03 2 6.06 25 75.76 5 15.15 32 96.97
4 พระนครศรีอยุธยา 209 106 50.72 21 85 80.19 29 27.36 11 10.38 18 16.98 7 6.60 13 12.26 38 35.85
5 ลพบุรี 124 73 58.87 1 72 98.63 0 0.00 2 2.74 28 38.36 20 27.40 22 30.14 70 95.89
6 สระบุรี 111 56 50.45 43 13 23.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 23.21 13 23.21
7 สิงห์บุรี 43 21 48.84 0 21 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 52.38 10 47.62 21 100.00
8 อ่างทอง 73 41 56.16 0 41 100.00 0 0.00 0 0.00 17 41.46 15 36.59 9 21.95 41 100.00
รวมทั้งหมด 713 371 52.03 65 306 82.48 29 7.82 15 4.04 82 22.10 83 22.37 77 20.75 242 65.23
เขตสุขภาพที่ 5
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาญจนบุรี 98 53 54.08 0 53 100.00 0 0.00 1 1.89 14 26.42 30 56.60 8 15.09 52 98.11
2 นครปฐม 106 55 51.89 0 55 100.00 0 0.00 0 0.00 43 78.18 8 14.55 4 7.27 55 100.00
3 ประจวบคีรีขันธ์ 48 34 70.83 0 34 100.00 0 0.00 0 0.00 7 20.59 16 47.06 11 32.35 34 100.00
4 เพชรบุรี 93 49 52.69 1 48 97.96 0 0.00 0 0.00 19 38.78 13 26.53 9 18.37 41 83.67
5 ราชบุรี 104 59 56.73 0 59 100.00 0 0.00 1 1.69 4 6.78 25 42.37 29 49.15 58 98.31
6 สมุทรสงคราม 36 18 50.00 0 18 100.00 3 16.67 3 16.67 2 11.11 5 27.78 4 22.22 11 61.11
7 สมุทรสาคร 40 22 55.00 0 22 100.00 2 9.09 0 0.00 10 45.45 4 18.18 6 27.27 20 90.91
8 สุพรรณบุรี 110 54 49.09 0 54 100.00 2 3.70 3 5.56 33 61.11 14 25.93 2 3.70 49 90.74
รวมทั้งหมด 635 344 54.17 1 343 99.71 7 2.03 8 2.33 132 38.37 115 33.43 73 21.22 320 93.02
เขตสุขภาพที่ 6
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 จันทบุรี 76 76 100.00 1 75 98.68 0 0.00 8 10.53 56 73.68 7 9.21 4 5.26 67 88.16
2 ฉะเชิงเทรา 93 55 59.14 0 55 100.00 3 5.45 0 0.00 33 60.00 9 16.36 10 18.18 52 94.55
3 ชลบุรี 92 51 55.43 0 51 100.00 0 0.00 0 0.00 22 43.14 16 31.37 12 23.53 50 98.04
4 ตราด 38 27 71.05 0 27 100.00 0 0.00 4 14.81 11 40.74 8 29.63 4 14.81 23 85.19
5 ปราจีนบุรี 65 34 52.31 0 34 100.00 4 11.76 4 11.76 17 50.00 9 26.47 0 0.00 26 76.47
6 ระยอง 58 58 100.00 0 58 100.00 0 0.00 0 0.00 18 31.03 21 36.21 19 32.76 58 100.00
7 สมุทรปราการ 50 39 78.00 0 39 100.00 0 0.00 1 2.56 20 51.28 8 20.51 8 20.51 36 92.31
8 สระแก้ว 59 30 50.85 0 30 100.00 1 3.33 1 3.33 10 33.33 1 3.33 15 50.00 26 86.67
รวมทั้งหมด 531 370 69.68 1 369 99.73 8 2.16 18 4.86 187 50.54 79 21.35 72 19.46 338 91.35
เขตสุขภาพที่ 7
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาฬสินธุ์ 135 75 55.56 0 75 100.00 1 1.33 0 0.00 3 4.00 12 16.00 45 60.00 60 80.00
2 ขอนแก่น 199 104 52.26 16 88 84.62 0 0.00 1 0.96 8 7.69 21 20.19 54 51.92 83 79.81
3 มหาสารคาม 133 74 55.64 0 74 100.00 0 0.00 0 0.00 2 2.70 10 13.51 59 79.73 71 95.95
4 ร้อยเอ็ด 193 104 53.89 15 89 85.58 2 1.92 0 0.00 15 14.42 8 7.69 64 61.54 87 83.65
รวมทั้งหมด 660 357 54.09 31 326 91.32 3 0.84 1 0.28 28 7.84 51 14.29 222 62.18 301 84.31
เขตสุขภาพที่ 8
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นครพนม 99 50 50.51 0 50 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 88.00 6 12.00 50 100.00
2 บึงกาฬ 53 26 49.06 0 26 100.00 0 0.00 0 0.00 4 15.38 12 46.15 7 26.92 23 88.46
3 เลย 90 45 50.00 8 37 82.22 1 2.22 1 2.22 29 64.44 3 6.67 0 0.00 32 71.11
4 สกลนคร 125 62 49.60 0 62 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.61 5 8.06 56 90.32 62 100.00
5 หนองคาย 62 31 50.00 0 31 100.00 0 0.00 0 0.00 1 3.23 13 41.94 17 54.84 31 100.00
6 หนองบัวลำภู 59 30 50.85 0 30 100.00 0 0.00 0 0.00 6 20.00 19 63.33 4 13.33 29 96.67
7 อุดรธานี 156 78 50.00 0 78 100.00 4 5.13 4 5.13 4 5.13 11 14.10 49 62.82 64 82.05
รวมทั้งหมด 644 322 50.00 8 314 97.52 5 1.55 5 1.55 45 13.98 107 33.23 139 43.17 291 90.37
เขตสุขภาพที่ 9
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ชัยภูมิ 124 124 100.00 0 124 100.00 2 1.61 4 3.23 43 34.68 36 29.03 38 30.65 117 94.35
2 นครราชสีมา 289 289 100.00 39 250 86.51 1 0.35 2 0.69 42 14.53 65 22.49 134 46.37 241 83.39
3 บุรีรัมย์ 189 160 84.66 6 154 96.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 8.75 139 86.88 153 95.63
4 สุรินทร์ 159 80 50.31 0 80 100.00 1 1.25 1 1.25 3 3.75 16 20.00 59 73.75 78 97.50
รวมทั้งหมด 761 653 85.81 45 608 93.11 4 0.61 7 1.07 88 13.48 131 20.06 370 56.66 589 90.20
เขตสุขภาพที่ 10
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 มุกดาหาร 53 28 52.83 0 28 100.00 0 0.00 0 0.00 1 3.57 21 75.00 5 17.86 27 96.43
2 ยโสธร 79 41 51.90 18 23 56.10 1 2.44 3 7.32 2 4.88 4 9.76 7 17.07 13 31.71
3 ศรีสะเกษ 206 136 66.02 21 115 84.56 0 0.00 0 0.00 2 1.47 12 8.82 92 67.65 106 77.94
4 อำนาจเจริญ 56 35 62.50 1 34 97.14 0 0.00 0 0.00 1 2.86 2 5.71 31 88.57 34 97.14
5 อุบลราชธานี 219 111 50.68 11 100 90.09 0 0.00 1 0.90 15 13.51 29 26.13 55 49.55 99 89.19
รวมทั้งหมด 613 351 57.26 51 300 85.47 1 0.28 4 1.14 21 5.98 68 19.37 190 54.13 279 79.49
เขตสุขภาพที่ 11
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 53 53 100.00 4 49 92.45 0 0.00 6 11.32 19 35.85 8 15.09 12 22.64 39 73.58
2 ชุมพร 70 30 42.86 9 21 70.00 1 3.33 0 0.00 5 16.67 6 20.00 2 6.67 13 43.33
3 นครศรีธรรมราช 170 88 51.76 0 88 100.00 0 0.00 2 2.27 65 73.86 12 13.64 9 10.23 86 97.73
4 พังงา 48 48 100.00 0 48 100.00 1 2.08 0 0.00 17 35.42 16 33.33 13 27.08 46 95.83
5 ภูเก็ต 17 11 64.71 3 8 72.73 0 0.00 0 0.00 4 36.36 2 18.18 2 18.18 8 72.73
6 ระนอง 30 14 46.67 8 6 42.86 0 0.00 0 0.00 1 7.14 2 14.29 3 21.43 6 42.86
7 สุราษฎร์ธานี 131 43 32.82 3 40 93.02 1 2.33 5 11.63 13 30.23 3 6.98 18 41.86 34 79.07
รวมทั้งหมด 519 287 55.30 27 260 90.59 3 1.05 13 4.53 124 43.21 49 17.07 59 20.56 232 80.84
เขตสุขภาพที่ 12
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ตรัง 87 87 100.00 0 87 100.00 1 1.15 0 0.00 50 57.47 26 29.89 10 11.49 86 98.85
2 นราธิวาส 77 77 100.00 0 77 100.00 0 0.00 8 10.39 37 48.05 14 18.18 18 23.38 69 89.61
3 ปัตตานี 115 115 100.00 1 114 99.13 2 1.74 3 2.61 39 33.91 41 35.65 26 22.61 106 92.17
4 พัทลุง 65 65 100.00 0 65 100.00 0 0.00 0 0.00 15 23.08 30 46.15 20 30.77 65 100.00
5 ยะลา 58 58 100.00 0 58 100.00 1 1.72 3 5.17 4 6.90 41 70.69 9 15.52 54 93.10
6 สงขลา 127 127 100.00 0 127 100.00 9 7.09 15 11.81 55 43.31 25 19.69 22 17.32 102 80.31
7 สตูล 36 36 100.00 0 36 100.00 0 0.00 2 5.56 1 2.78 21 58.33 11 30.56 33 91.67
รวมทั้งหมด 565 565 100.00 1 564 99.82 13 2.30 31 5.49 201 35.58 198 35.04 116 20.53 515 91.15
เขตสุขภาพที่ 13
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบลเป้าหมาย จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กรุงเทพมหานคร 211 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 211 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0