รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2555 จำแนกรายเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 เชียงราย 124 97 27 21.77 3 2.42 1 0.81 6 4.84 3 2.42 7 5.65 16 12.90
2 เชียงใหม่ 204 175 29 14.22 4 1.96 1 0.49 4 1.96 11 5.39 6 2.94 21 10.29
3 น่าน 99 82 17 17.17 1 1.01 0 0.00 4 4.04 7 7.07 3 3.03 14 14.14
4 พะเยา 68 63 5 7.35 1 1.47 1 1.47 1 1.47 0 0.00 2 2.94 3 4.41
5 แพร่ 78 72 6 7.69 0 0.00 0 0.00 4 5.13 1 1.28 0 0.00 5 6.41
6 แม่ฮ่องสอน 45 40 5 11.11 0 0.00 1 2.22 1 2.22 1 2.22 2 4.44 4 8.89
7 ลำปาง 100 84 16 16.00 1 1.00 1 1.00 6 6.00 4 4.00 3 3.00 13 13.00
8 ลำพูน 51 50 1 1.96 1 1.96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 769 663 106 13.78 11 1.43 5 0.65 26 3.38 27 3.51 23 2.99 76 9.88
เขตสุขภาพที่ 2
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ตาก 63 39 24 38.10 4 6.35 3 4.76 6 9.52 3 4.76 3 4.76 12 19.05
2 พิษณุโลก 93 88 5 5.38 2 2.15 2 2.15 0 0.00 1 1.08 0 0.00 1 1.08
3 เพชรบูรณ์ 117 115 2 1.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.85 1 0.85
4 สุโขทัย 86 81 5 5.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3.49 0 0.00 3 3.49
5 อุตรดิตถ์ 67 41 26 38.81 1 1.49 0 0.00 19 28.36 3 4.48 3 4.48 25 37.31
รวม 426 364 62 14.55 7 1.64 5 1.17 25 5.87 10 2.35 7 1.64 42 9.86
เขตสุขภาพที่ 3
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กำแพงเพชร 78 64 14 17.95 2 2.56 0 0.00 6 7.69 1 1.28 0 0.00 7 8.97
2 ชัยนาท 53 43 10 18.87 0 0.00 2 3.77 3 5.66 3 5.66 1 1.89 7 13.21
3 นครสวรรค์ 130 96 34 26.15 6 4.62 3 2.31 12 9.23 7 5.38 5 3.85 24 18.46
4 พิจิตร 89 89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 อุทัยธานี 70 60 10 14.29 1 1.43 1 1.43 4 5.71 0 0.00 1 1.43 5 7.14
รวม 420 352 68 16.19 9 2.14 6 1.43 25 5.95 11 2.62 7 1.67 43 10.24
เขตสุขภาพที่ 4
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นครนายก 41 33 8 19.51 0 0.00 4 9.76 3 7.32 0 0.00 1 2.44 4 9.76
2 นนทบุรี 52 37 15 28.85 1 1.92 3 5.77 7 13.46 1 1.92 0 0.00 8 15.38
3 ปทุมธานี 60 51 9 15.00 0 0.00 0 0.00 4 6.67 2 3.33 1 1.67 7 11.67
4 พระนครศรีอยุธยา 209 191 18 8.61 3 1.44 3 1.44 10 4.78 2 0.96 0 0.00 12 5.74
5 ลพบุรี 124 113 11 8.87 0 0.00 1 0.81 8 6.45 2 1.61 0 0.00 10 8.06
6 สระบุรี 111 99 12 10.81 0 0.00 1 0.90 9 8.11 0 0.00 0 0.00 9 8.11
7 สิงห์บุรี 43 37 6 13.95 0 0.00 0 0.00 4 9.30 1 2.33 1 2.33 6 13.95
8 อ่างทอง 73 60 13 17.81 0 0.00 0 0.00 11 15.07 1 1.37 1 1.37 13 17.81
รวม 713 621 92 12.90 4 0.56 12 1.68 56 7.85 9 1.26 4 0.56 69 9.68
เขตสุขภาพที่ 5
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาญจนบุรี 98 82 16 16.33 2 2.04 3 3.06 7 7.14 2 2.04 2 2.04 11 11.22
2 นครปฐม 106 98 8 7.55 0 0.00 1 0.94 4 3.77 0 0.00 3 2.83 7 6.60
3 ประจวบคีรีขันธ์ 48 39 9 18.75 5 10.42 1 2.08 1 2.08 2 4.17 0 0.00 3 6.25
4 เพชรบุรี 93 73 20 21.51 1 1.08 3 3.23 4 4.30 8 8.60 2 2.15 14 15.05
5 ราชบุรี 104 83 21 20.19 2 1.92 1 0.96 12 11.54 3 2.88 3 2.88 18 17.31
6 สมุทรสงคราม 36 33 3 8.33 0 0.00 1 2.78 0 0.00 1 2.78 0 0.00 1 2.78
7 สมุทรสาคร 40 34 6 15.00 0 0.00 1 2.50 0 0.00 3 7.50 1 2.50 4 10.00
8 สุพรรณบุรี 110 98 12 10.91 0 0.00 0 0.00 7 6.36 2 1.82 2 1.82 11 10.00
รวม 635 540 95 14.96 10 1.57 11 1.73 35 5.51 21 3.31 13 2.05 69 10.87
เขตสุขภาพที่ 6
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 จันทบุรี 76 62 14 18.42 0 0.00 0 0.00 4 5.26 10 13.16 0 0.00 14 18.42
2 ฉะเชิงเทรา 93 82 11 11.83 0 0.00 4 4.30 5 5.38 0 0.00 2 2.15 7 7.53
3 ชลบุรี 92 78 14 15.22 0 0.00 0 0.00 3 3.26 5 5.43 6 6.52 14 15.22
4 ตราด 38 34 4 10.53 2 5.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 ปราจีนบุรี 65 57 8 12.31 0 0.00 0 0.00 2 3.08 3 4.62 2 3.08 7 10.77
6 ระยอง 58 54 4 6.90 0 0.00 0 0.00 1 1.72 0 0.00 1 1.72 2 3.45
7 สมุทรปราการ 50 41 9 18.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 18.00 9 18.00
8 สระแก้ว 59 43 16 27.12 1 1.69 5 8.47 5 8.47 3 5.08 0 0.00 8 13.56
รวม 531 451 80 15.07 3 0.56 9 1.69 20 3.77 21 3.95 20 3.77 61 11.49
เขตสุขภาพที่ 7
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กาฬสินธุ์ 135 124 11 8.15 1 0.74 0 0.00 1 0.74 6 4.44 1 0.74 8 5.93
2 ขอนแก่น 199 195 4 2.01 1 0.50 0 0.00 1 0.50 0 0.00 0 0.00 1 0.50
3 มหาสารคาม 133 114 19 14.29 3 2.26 6 4.51 3 2.26 1 0.75 3 2.26 7 5.26
4 ร้อยเอ็ด 193 174 19 9.84 3 1.55 0 0.00 0 0.00 2 1.04 13 6.74 15 7.77
รวม 660 607 53 8.03 8 1.21 6 0.91 5 0.76 9 1.36 17 2.58 31 4.70
เขตสุขภาพที่ 8
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 นครพนม 99 86 13 13.13 1 1.01 0 0.00 1 1.01 5 5.05 4 4.04 10 10.10
2 บึงกาฬ 53 42 11 20.75 1 1.89 2 3.77 2 3.77 1 1.89 5 9.43 8 15.09
3 เลย 90 82 8 8.89 2 2.22 0 0.00 2 2.22 1 1.11 3 3.33 6 6.67
4 สกลนคร 125 105 20 16.00 0 0.00 1 0.80 1 0.80 2 1.60 15 12.00 18 14.40
5 หนองคาย 62 46 16 25.81 0 0.00 5 8.06 0 0.00 4 6.45 7 11.29 11 17.74
6 หนองบัวลำภู 59 52 7 11.86 1 1.69 0 0.00 1 1.69 3 5.08 2 3.39 6 10.17
7 อุดรธานี 156 137 19 12.18 1 0.64 4 2.56 3 1.92 4 2.56 6 3.85 13 8.33
รวม 644 550 94 14.60 6 0.93 12 1.86 10 1.55 20 3.11 42 6.52 72 11.18
เขตสุขภาพที่ 9
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ชัยภูมิ 124 122 2 1.61 0 0.00 0 0.00 1 0.81 0 0.00 1 0.81 2 1.61
2 นครราชสีมา 289 281 8 2.77 0 0.00 0 0.00 2 0.69 0 0.00 3 1.04 5 1.73
3 บุรีรัมย์ 189 184 5 2.65 3 1.59 0 0.00 1 0.53 0 0.00 0 0.00 1 0.53
4 สุรินทร์ 159 133 26 16.35 5 3.14 0 0.00 4 2.52 3 1.89 10 6.29 17 10.69
รวม 761 720 41 5.39 8 1.05 0 0.00 8 1.05 3 0.39 14 1.84 25 3.29
เขตสุขภาพที่ 10
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 มุกดาหาร 53 43 10 18.87 0 0.00 0 0.00 6 11.32 2 3.77 1 1.89 9 16.98
2 ยโสธร 79 52 27 34.18 6 7.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.27 1 1.27
3 ศรีสะเกษ 206 203 3 1.46 1 0.49 0 0.00 0 0.00 1 0.49 1 0.49 2 0.97
4 อำนาจเจริญ 56 56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
5 อุบลราชธานี 219 124 95 43.38 64 29.22 3 1.37 4 1.83 8 3.65 12 5.48 24 10.96
รวม 613 478 135 22.02 71 11.58 3 0.49 10 1.63 11 1.79 15 2.45 36 5.87
เขตสุขภาพที่ 11
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กระบี่ 53 49 4 7.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3.77 2 3.77
2 ชุมพร 70 70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 นครศรีธรรมราช 170 160 10 5.88 3 1.76 1 0.59 0 0.00 1 0.59 4 2.35 5 2.94
4 พังงา 48 32 16 33.33 2 4.17 1 2.08 6 12.50 3 6.25 3 6.25 12 25.00
5 ภูเก็ต 17 15 2 11.76 0 0.00 0 0.00 1 5.88 0 0.00 1 5.88 2 11.76
6 ระนอง 30 29 1 3.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 สุราษฎร์ธานี 131 120 11 8.40 3 2.29 2 1.53 2 1.53 1 0.76 0 0.00 3 2.29
รวม 519 475 44 8.48 8 1.54 4 0.77 9 1.73 5 0.96 10 1.93 24 4.62
เขตสุขภาพที่ 12
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 ตรัง 87 85 2 2.30 1 1.15 0 0.00 0 0.00 1 1.15 0 0.00 1 1.15
2 นราธิวาส 77 51 26 33.77 0 0.00 0 0.00 8 10.39 3 3.90 15 19.48 26 33.77
3 ปัตตานี 115 108 7 6.09 1 0.87 1 0.87 3 2.61 1 0.87 1 0.87 5 4.35
4 พัทลุง 65 60 5 7.69 1 1.54 0 0.00 1 1.54 1 1.54 0 0.00 2 3.08
5 ยะลา 58 40 18 31.03 0 0.00 3 5.17 8 13.79 5 8.62 2 3.45 15 25.86
6 สงขลา 127 102 25 19.69 3 2.36 0 0.00 7 5.51 1 0.79 12 9.45 20 15.75
7 สตูล 36 29 7 19.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.78 5 13.89 6 16.67
รวม 565 475 90 15.93 6 1.06 4 0.71 27 4.78 13 2.30 35 6.19 75 13.27
เขตสุขภาพที่ 13
ลำดับ จังหวัด จำนวนตำบลทั้งหมด จำนวนตำบล
ที่ยังไม่ประเมิน
จำนวนตำบลที่ประเมิน ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1 กรุงเทพมหานคร 211 211 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 211 211 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00