แบบรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล
ไฟล์แนบ:
๑ การพัฒนาทีมสุขภาพตำบล (ระดับพื้นฐาน)
เกณฑ์การประเมินผล ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน
มี ไม่มี
    ๑.๑ มีองค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมทีมสุขภาพตำบลจากหลายภาคส่วน
        - ภาครัฐ (ระบุ ชื่อ / ตำแหน่ง) ได้แก่
        - ภาคท้องถิ่น(ระบุ ชื่อ / ตำแหน่ง) ได้แก่
        - ภาคประชาชน (ระบุ ชื่อ / ตำแหน่ง) ได้แก่
        - หน่วยงาน หรือองค์กร อื่นๆ ระบุ
    ๑.๒ มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพตำบล โดยกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาร่วมกัน และบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน
        - มีการพูดคุยประสานงาน /ประชาสัมพันธ์
        - มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ /ระดมความคิดเห็น
        - มีการคัดเลือกทีมงาน /กำหนดบทบาทหน้าที่
        - มีการอบรม /สัมมนา เรื่อง
        - มีการศึกษาดูงาน เรื่อง
    ๑.๓ มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพตำบล ในเรื่องการจัดทำแผน สุขภาพตำบล โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หรืออื่นๆ โดยกระบวนการจัดทำแผนอย่างมีส่วนร่วม และใช้เกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพประกอบการพัฒนา
    ๑.๔ มีการพัฒนาความรู้ อสม. ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ในด้านพัฒนาการเด็ก อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
    ๑.๕ มีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนของวิสาหกิจชุมชน ( เงิน/ ทรัพยากร/ ผลผลิต/ ความรู้ / ภูมิปัญญา / ทุนทางวัฒนธรรม / ทุนทางสังคม)

๒. การพัฒนากระบวนการจัดทำตามแผนสุขภาพตำบล (ระดับพัฒนา )
เกณฑ์การประเมินผล ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน
มี ไม่มี
    ๒.๑ มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพของชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพตำบล
    ๒.๒ มีการจัดทำแผนสุขภาพตำบล โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชน และร่วมจัดทำแผนสุขภาพตำบล โครงการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เพื่อการแก้ปัญหาด้วยกระบวนของชุมชน
    ๒.๓ มีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนมาใช้สนับสนุนโครงการ และกิจกรรมที่กำหนดไว้
    ๒.๔ มีการสื่อสารแผนงาน / โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
    ๒.๕ มีการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน (เงิน /ทรัพยากร/ ผลผลิต/ความรู้ /ภูมิปัญญา /ทุนทางวัฒนธรรม / ทุนทางสังคม)

๓. การขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ (ระดับดี )
เกณฑ์การประเมินผล ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน
มี ไม่มี
    ๓.๑ มีชุมชน/ท้องถิ่น/อสม.เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบล/โครงการ/กิจกรรมเชิงรุกในหมู่บ้าน/ชุมชน ในด้านพัฒนาการเด็ก อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่อย่างมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจโดยมี อสม. แกนนำชุมชน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
    ๓.๒ มี อสม.นักจัดการสุขภาพ ที่ได้รับการอบรม และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของผู้ได้รับการอบรม
    ๓.๓ มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ ๗๐
    ๓.๔มีมาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างน้อย 1 เรื่อง
    ๓.๕ มีการรวมตัวของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป เพื่อดำเนินการวิสาหกิจชุมชน(ผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่นๆ)

๔. ตำบลมีระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง (ระดับดีมาก)
เกณฑ์การประเมินผล ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน
มี ไม่มี
    ๔.๑ มีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าให้ชุมชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง
    ๔.๒ มีกระบวนการติดตามและควบคุมกำกับ การบริหารจัดการ การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ
    ๔.๓ มีการสรุปประเมินผล เพื่อปรับกระบวนการ / กิจกรรม / โครงการ
    ๔.๔ มีผลลัพธ์ของการพัฒนา ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70 และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70
    ๔.๔.๑ ร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพอใช้ขึ้นไป
    ๔.๔.๑.๑ ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มเด็กวัยเรียนอายุ 7-14 ปี ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
    ๔.๔.๑.๒ ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3อ 2ส กลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ในหมู่บ้าน/ชุมชน
    ๔.๔.๒ ร้อยละ 70 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในระดับพอใช้ขึ้นไป
    ๔.๔.๒.๑ ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติกลุ่มเด็กวัยเรียนอายุ 7-14 ปี ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
    ๔.๔.๒.๒ ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส กลุ่มวัย ทำงานอายุ 15-59 ปี ในหมู่บ้าน/ชุมชน
    ๔.๕ มีวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน ( การดำเนินการเพื่อกิน เพื่อใช้ในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวพึงตนเองได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายรับ) อย่างน้อย ๒ แห่ง / ตำบล

๕. ตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ (ระดับดีเยี่ยม)
เกณฑ์การประเมินผล ผลการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน
มี ไม่มี
    ๕.๑ มีวิทยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู หรือวิทยากรกระบวนการ วิทยากรต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนโรงเรียน อสม. ที่มีหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน
    ๕.๒ มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู้ และนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ที่นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ
    ๕.๓ มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาระหว่างชุมชนหรือตำบลอื่นๆ อย่างกว้างขวาง
    ๕.๔ มีผลกระทบของการพัฒนาเชิงประจักษ์ที่ทำให้ปัญหาสุขภาพในด้านพัฒนาการเด็ก อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ลดลง
    ๕.๕ มีวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า ( การนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ผลผลิตที่เหลือกินเหลือใช้ในชุมชน เข้าสู่ตลาดบริโภคโดยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต หีบห่อ การจัดการด้านการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้) อย่างน้อย ตำบลละ ๑ แห่ง
dialog content here