รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,827 228 12.48 9 0.49 3 0.16 28 1.53 132 7.22 6 0.33 50 2.74 188 10.29
เชียงใหม่ 2,164 261 12.06 2 0.09 9 0.42 25 1.16 117 5.41 19 0.88 89 4.11 225 10.40
น่าน 921 4 0.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.22 0 0.00 2 0.22 4 0.43
พะเยา 821 409 49.82 2 0.24 1 0.12 22 2.68 130 15.83 53 6.46 201 24.48 384 46.77
แพร่ 726 111 15.29 0 0.00 6 0.83 38 5.23 35 4.82 4 0.55 28 3.86 67 9.23
แม่ฮ่องสอน 421 28 6.65 5 1.19 0 0.00 8 1.90 6 1.43 0 0.00 9 2.14 15 3.56
ลำปาง 1,018 270 26.52 6 0.59 4 0.39 60 5.89 121 11.89 20 1.96 59 5.80 200 19.65
ลำพูน 601 8 1.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1.33 8 1.33
รวม 8,499 1,319 15.52 24 0.28 23 0.27 181 2.13 543 6.39 102 1.20 446 12.84 1,091 12.84


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 606 63 10.40 0 0.00 2 0.33 9 1.49 11 1.82 12 1.98 29 4.79 52 8.58
พิษณุโลก 1,050 15 1.43 3 0.29 0 0.00 2 0.19 3 0.29 0 0.00 7 0.67 10 0.95
เพชรบูรณ์ 1,500 64 4.27 3 0.20 5 0.33 24 1.60 26 1.73 1 0.07 5 0.33 32 2.13
สุโขทัย 869 128 14.73 0 0.00 2 0.23 24 2.76 63 7.25 2 0.23 37 4.26 102 11.74
อุตรดิตถ์ 646 87 13.47 0 0.00 2 0.31 3 0.46 46 7.12 20 3.10 16 2.48 82 12.69
รวม 4,671 357 7.64 6 0.13 11 0.24 62 1.33 149 3.19 35 0.75 94 2.01 278 5.95


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,002 11 1.10 0 0.00 0 0.00 2 0.20 1 0.10 0 0.00 8 0.80 9 0.90
ชัยนาท 541 82 15.16 0 0.00 0 0.00 17 3.14 37 6.84 9 1.66 19 3.51 65 12.01
นครสวรรค์ 1,590 210 13.21 2 0.13 2 0.13 45 2.83 101 6.35 10 0.63 50 3.14 161 10.13
พิจิตร 948 257 27.11 0 0.00 14 1.48 71 7.49 120 12.66 21 2.22 31 3.27 172 18.14
อุทัยธานี 657 3 0.46 0 0.00 1 0.15 1 0.15 1 0.15 0 0.00 0 0.00 1 0.15
รวม 4,738 563 11.88 2 0.04 17 0.36 136 2.87 260 5.49 40 0.84 108 2.28 408 8.61


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 1 0.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.23 0 0.00 1 0.23
นนทบุรี 779 44 5.65 1 0.13 1 0.13 14 1.80 15 1.93 5 0.64 8 1.03 28 3.59
ปทุมธานี 523 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1,558 627 40.24 9 0.58 10 0.64 112 7.19 328 21.05 52 3.34 116 7.45 496 31.84
ลพบุรี 1,192 149 12.50 5 0.42 1 0.08 61 5.12 67 5.62 3 0.25 12 1.01 82 6.88
สระบุรี 1,057 10 0.95 1 0.09 8 0.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.09 1 0.09
สิงห์บุรี 391 44 11.25 1 0.26 4 1.02 10 2.56 28 7.16 0 0.00 1 0.26 29 7.42
อ่างทอง 547 22 4.02 0 0.00 0 0.00 3 0.55 10 1.83 0 0.00 9 1.65 19 3.47
รวม 6,491 897 13.82 17 0.26 24 0.37 200 3.08 448 6.90 61 0.94 147 2.26 656 10.11


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,067 127 11.90 2 0.19 6 0.56 11 1.03 70 6.56 6 0.56 32 3.00 108 10.12
นครปฐม 941 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 486 16 3.29 3 0.62 0 0.00 6 1.23 3 0.62 0 0.00 4 0.82 7 1.44
เพชรบุรี 745 141 18.93 0 0.00 3 0.40 34 4.56 76 10.20 3 0.40 25 3.36 104 13.96
ราชบุรี 1,056 670 63.45 0 0.00 6 0.57 70 6.63 314 29.73 73 6.91 207 19.60 594 56.25
สมุทรสงคราม 309 42 13.59 3 0.97 0 0.00 15 4.85 6 1.94 0 0.00 18 5.83 24 7.77
สมุทรสาคร 360 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,055 379 35.92 1 0.09 9 0.85 9 0.85 55 5.21 45 4.27 260 24.64 360 34.12
รวม 6,019 1,375 22.84 9 0.15 24 0.40 145 2.41 524 8.71 127 2.11 546 19.89 1,197 19.89


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 765 60 7.84 0 0.00 8 1.05 6 0.78 26 3.40 13 1.70 7 0.92 46 6.01
ฉะเชิงเทรา 943 78 8.27 0 0.00 1 0.11 9 0.95 41 4.35 13 1.38 14 1.48 68 7.21
ชลบุรี 781 104 13.32 2 0.26 5 0.64 9 1.15 32 4.10 15 1.92 41 5.25 88 11.27
ตราด 272 20 7.35 0 0.00 0 0.00 11 4.04 8 2.94 1 0.37 0 0.00 9 3.31
ปราจีนบุรี 749 42 5.61 2 0.27 1 0.13 3 0.40 7 0.93 1 0.13 28 3.74 36 4.81
ระยอง 546 12 2.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 2.01 0 0.00 1 0.18 12 2.20
สมุทรปราการ 504 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 775 240 30.97 0 0.00 4 0.52 12 1.55 115 14.84 25 3.23 84 10.84 224 28.90
รวม 5,335 556 10.42 4 0.07 19 0.36 50 0.94 240 4.50 68 1.27 175 9.05 483 9.05


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 442 27.90 7 0.44 4 0.25 17 1.07 74 4.67 43 2.71 297 18.75 414 26.14
ขอนแก่น 2,555 1,225 47.95 41 1.60 22 0.86 144 5.64 335 13.11 108 4.23 575 22.50 1,018 39.84
มหาสารคาม 1,980 361 18.23 4 0.20 10 0.51 40 2.02 110 5.56 56 2.83 141 7.12 307 15.51
ร้อยเอ็ด 2,467 1,030 41.75 2 0.08 9 0.36 72 2.92 155 6.28 134 5.43 658 26.67 947 38.39
รวม 8,586 3,058 35.62 54 0.63 45 0.52 273 3.18 674 7.85 341 3.97 1,671 31.28 2,686 31.28


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,153 977 84.74 3 0.26 11 0.95 33 2.86 182 15.78 201 17.43 547 47.44 930 80.66
บึงกาฬ 650 134 20.62 2 0.31 2 0.31 12 1.85 50 7.69 12 1.85 56 8.62 118 18.15
เลย 964 280 29.05 5 0.52 3 0.31 32 3.32 80 8.30 19 1.97 141 14.63 240 24.90
สกลนคร 1,599 145 9.07 1 0.06 2 0.13 37 2.31 44 2.75 28 1.75 33 2.06 105 6.57
หนองคาย 753 47 6.24 0 0.00 1 0.13 8 1.06 14 1.86 3 0.40 21 2.79 38 5.05
หนองบัวลำภู 717 182 25.38 0 0.00 2 0.28 19 2.65 55 7.67 15 2.09 91 12.69 161 22.45
อุดรธานี 2,007 144 7.17 7 0.35 2 0.10 18 0.90 61 3.04 11 0.55 45 2.24 117 5.83
รวม 7,843 1,909 24.34 18 0.23 23 0.29 159 2.03 486 6.20 289 3.68 934 21.79 1,709 21.79


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 280 16.97 1 0.06 4 0.24 30 1.82 116 7.03 41 2.48 88 5.33 245 14.85
นครราชสีมา 4,026 549 13.64 4 0.10 6 0.15 41 1.02 199 4.94 44 1.09 255 6.33 498 12.37
บุรีรัมย์ 2,586 2,265 87.59 8 0.31 10 0.39 108 4.18 246 9.51 275 10.63 1,618 62.57 2,139 82.71
สุรินทร์ 2,238 402 17.96 9 0.40 2 0.09 11 0.49 128 5.72 36 1.61 216 9.65 380 16.98
รวม 10,500 3,496 33.30 22 0.21 22 0.21 190 1.81 689 6.56 396 3.77 2,177 31.07 3,262 31.07


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 242 43.21 2 0.36 9 1.61 15 2.68 91 16.25 18 3.21 107 19.11 216 38.57
ยโสธร 908 199 21.92 1 0.11 4 0.44 12 1.32 80 8.81 37 4.07 65 7.16 182 20.04
ศรีสะเกษ 2,682 373 13.91 16 0.60 8 0.30 46 1.72 133 4.96 48 1.79 122 4.55 303 11.30
อำนาจเจริญ 634 118 18.61 0 0.00 8 1.26 8 1.26 30 4.73 3 0.47 69 10.88 102 16.09
อุบลราชธานี 2,864 673 23.50 4 0.14 4 0.14 16 0.56 237 8.28 88 3.07 324 11.31 649 22.66
รวม 7,648 1,605 20.99 23 0.30 33 0.43 97 1.27 571 7.47 194 2.54 687 18.99 1,452 18.99


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 445 132 29.66 0 0.00 4 0.90 13 2.92 21 4.72 27 6.07 67 15.06 115 25.84
ชุมพร 826 68 8.23 12 1.45 1 0.12 17 2.06 15 1.82 1 0.12 22 2.66 38 4.60
นครศรีธรรมราช 1,630 137 8.40 2 0.12 1 0.06 33 2.02 47 2.88 6 0.37 48 2.94 101 6.20
พังงา 337 44 13.06 3 0.89 0 0.00 7 2.08 21 6.23 6 1.78 7 2.08 34 10.09
ภูเก็ต 127 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 196 77 39.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 23.47 13 6.63 18 9.18 77 39.29
สุราษฎร์ธานี 1,241 305 24.58 4 0.32 5 0.40 70 5.64 126 10.15 17 1.37 83 6.69 226 18.21
รวม 4,802 763 15.89 21 0.44 11 0.23 140 2.92 276 5.75 70 1.46 245 12.31 591 12.31


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 802 136 16.96 0 0.00 3 0.37 19 2.37 49 6.11 8 1.00 57 7.11 114 14.21
นราธิวาส 718 2 0.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.14 1 0.14 0 0.00 2 0.28
ปัตตานี 737 135 18.32 10 1.36 4 0.54 42 5.70 58 7.87 5 0.68 16 2.17 79 10.72
พัทลุง 720 104 14.44 2 0.28 8 1.11 4 0.56 54 7.50 16 2.22 20 2.78 90 12.50
ยะลา 464 80 17.24 4 0.86 4 0.86 9 1.94 15 3.23 5 1.08 43 9.27 63 13.58
สงขลา 1,053 178 16.90 8 0.76 2 0.19 36 3.42 81 7.69 11 1.04 40 3.80 132 12.54
สตูล 337 56 16.62 0 0.00 1 0.30 13 3.86 23 6.82 8 2.37 11 3.26 42 12.46
รวม 4,831 691 14.30 24 0.50 22 0.46 123 2.55 281 5.82 54 1.12 187 10.81 522 10.81