รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,816 205 11.29 9 0.50 3 0.17 27 1.49 116 6.39 6 0.33 44 2.42 166 9.14
เชียงใหม่ 2,164 260 12.01 2 0.09 11 0.51 28 1.29 116 5.36 19 0.88 84 3.88 219 10.12
น่าน 921 4 0.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.22 0 0.00 2 0.22 4 0.43
พะเยา 820 409 49.88 3 0.37 2 0.24 25 3.05 128 15.61 53 6.46 198 24.15 379 46.22
แพร่ 726 107 14.74 0 0.00 6 0.83 38 5.23 31 4.27 4 0.55 28 3.86 63 8.68
แม่ฮ่องสอน 421 28 6.65 5 1.19 0 0.00 8 1.90 6 1.43 0 0.00 9 2.14 15 3.56
ลำปาง 1,016 268 26.38 5 0.49 4 0.39 60 5.91 121 11.91 20 1.97 58 5.71 199 19.59
ลำพูน 601 8 1.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1.33 8 1.33
รวม 8,485 1,289 15.19 24 0.28 26 0.31 186 2.19 520 6.13 102 1.20 431 12.41 1,053 12.41


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 606 31 5.12 1 0.17 2 0.33 5 0.83 11 1.82 1 0.17 11 1.82 23 3.80
พิษณุโลก 1,049 15 1.43 3 0.29 0 0.00 2 0.19 3 0.29 0 0.00 7 0.67 10 0.95
เพชรบูรณ์ 1,498 47 3.14 3 0.20 4 0.27 8 0.53 26 1.74 1 0.07 5 0.33 32 2.14
สุโขทัย 869 128 14.73 2 0.23 3 0.35 23 2.65 63 7.25 2 0.23 35 4.03 100 11.51
อุตรดิตถ์ 646 79 12.23 0 0.00 2 0.31 3 0.46 38 5.88 20 3.10 16 2.48 74 11.46
รวม 4,668 300 6.43 9 0.19 11 0.24 41 0.88 141 3.02 24 0.51 74 1.59 239 5.12


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,002 11 1.10 0 0.00 0 0.00 2 0.20 1 0.10 0 0.00 8 0.80 9 0.90
ชัยนาท 536 78 14.55 0 0.00 0 0.00 17 3.17 33 6.16 9 1.68 19 3.54 61 11.38
นครสวรรค์ 1,586 210 13.24 2 0.13 2 0.13 45 2.84 101 6.37 10 0.63 50 3.15 161 10.15
พิจิตร 948 257 27.11 0 0.00 14 1.48 71 7.49 120 12.66 21 2.22 31 3.27 172 18.14
อุทัยธานี 657 3 0.46 0 0.00 1 0.15 1 0.15 1 0.15 0 0.00 0 0.00 1 0.15
รวม 4,729 559 11.82 2 0.04 17 0.36 136 2.88 256 5.41 40 0.85 108 2.28 404 8.54


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 1 0.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.23 0 0.00 1 0.23
นนทบุรี 779 43 5.52 1 0.13 1 0.13 13 1.67 16 2.05 5 0.64 7 0.90 28 3.59
ปทุมธานี 523 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1,516 602 39.71 8 0.53 10 0.66 106 6.99 310 20.45 52 3.43 116 7.65 478 31.53
ลพบุรี 1,192 149 12.50 5 0.42 1 0.08 61 5.12 67 5.62 3 0.25 12 1.01 82 6.88
สระบุรี 1,057 10 0.95 1 0.09 8 0.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.09 1 0.09
สิงห์บุรี 391 44 11.25 1 0.26 4 1.02 10 2.56 28 7.16 0 0.00 1 0.26 29 7.42
อ่างทอง 547 22 4.02 0 0.00 0 0.00 3 0.55 10 1.83 0 0.00 9 1.65 19 3.47
รวม 6,449 871 13.51 16 0.25 24 0.37 193 2.99 431 6.68 61 0.95 146 2.26 638 9.89


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,067 124 11.62 0 0.00 6 0.56 10 0.94 70 6.56 6 0.56 32 3.00 108 10.12
นครปฐม 941 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 485 16 3.30 3 0.62 0 0.00 6 1.24 3 0.62 0 0.00 4 0.82 7 1.44
เพชรบุรี 745 141 18.93 0 0.00 3 0.40 35 4.70 75 10.07 3 0.40 25 3.36 103 13.83
ราชบุรี 1,056 668 63.26 0 0.00 6 0.57 70 6.63 312 29.55 73 6.91 207 19.60 592 56.06
สมุทรสงคราม 309 42 13.59 3 0.97 0 0.00 15 4.85 6 1.94 0 0.00 18 5.83 24 7.77
สมุทรสาคร 358 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,055 379 35.92 1 0.09 9 0.85 9 0.85 55 5.21 45 4.27 260 24.64 360 34.12
รวม 6,016 1,370 22.77 7 0.12 24 0.40 145 2.41 521 8.66 127 2.11 546 19.85 1,194 19.85


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 762 48 6.30 0 0.00 8 1.05 0 0.00 20 2.62 13 1.71 7 0.92 40 5.25
ฉะเชิงเทรา 942 78 8.28 0 0.00 1 0.11 9 0.96 41 4.35 13 1.38 14 1.49 68 7.22
ชลบุรี 781 100 12.80 2 0.26 5 0.64 9 1.15 32 4.10 15 1.92 37 4.74 84 10.76
ตราด 272 20 7.35 0 0.00 0 0.00 11 4.04 8 2.94 1 0.37 0 0.00 9 3.31
ปราจีนบุรี 749 41 5.47 1 0.13 1 0.13 3 0.40 7 0.93 1 0.13 28 3.74 36 4.81
ระยอง 510 7 1.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1.18 0 0.00 1 0.20 7 1.37
สมุทรปราการ 504 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 775 204 26.32 1 0.13 4 0.52 10 1.29 109 14.06 25 3.23 55 7.10 189 24.39
รวม 5,295 498 9.41 4 0.08 19 0.36 42 0.79 223 4.21 68 1.28 142 8.18 433 8.18


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 429 27.08 6 0.38 4 0.25 17 1.07 74 4.67 43 2.71 285 17.99 402 25.38
ขอนแก่น 2,552 1,222 47.88 38 1.49 22 0.86 144 5.64 335 13.13 108 4.23 575 22.53 1,018 39.89
มหาสารคาม 1,980 360 18.18 4 0.20 10 0.51 40 2.02 110 5.56 56 2.83 140 7.07 306 15.45
ร้อยเอ็ด 2,466 949 38.48 2 0.08 7 0.28 99 4.01 146 5.92 108 4.38 587 23.80 841 34.10
รวม 8,582 2,960 34.49 50 0.58 43 0.50 300 3.50 665 7.75 315 3.67 1,587 29.91 2,567 29.91


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,153 971 84.22 3 0.26 11 0.95 33 2.86 182 15.78 200 17.35 542 47.01 924 80.14
บึงกาฬ 650 134 20.62 2 0.31 2 0.31 12 1.85 50 7.69 12 1.85 56 8.62 118 18.15
เลย 958 279 29.12 4 0.42 3 0.31 32 3.34 80 8.35 19 1.98 141 14.72 240 25.05
สกลนคร 1,599 143 8.94 0 0.00 1 0.06 37 2.31 44 2.75 28 1.75 33 2.06 105 6.57
หนองคาย 753 47 6.24 1 0.13 1 0.13 8 1.06 13 1.73 3 0.40 21 2.79 37 4.91
หนองบัวลำภู 717 146 20.36 0 0.00 1 0.14 11 1.53 49 6.83 14 1.95 71 9.90 134 18.69
อุดรธานี 2,003 144 7.19 7 0.35 2 0.10 18 0.90 61 3.05 11 0.55 45 2.25 117 5.84
รวม 7,833 1,864 23.80 17 0.22 21 0.27 151 1.93 479 6.12 287 3.66 909 21.38 1,675 21.38


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 280 16.97 1 0.06 4 0.24 30 1.82 116 7.03 41 2.48 88 5.33 245 14.85
นครราชสีมา 4,026 538 13.36 3 0.07 6 0.15 32 0.79 199 4.94 44 1.09 254 6.31 497 12.34
บุรีรัมย์ 2,584 2,261 87.50 8 0.31 8 0.31 108 4.18 247 9.56 275 10.64 1,615 62.50 2,137 82.70
สุรินทร์ 2,239 322 14.38 9 0.40 2 0.09 6 0.27 82 3.66 33 1.47 190 8.49 305 13.62
รวม 10,499 3,401 32.39 21 0.20 20 0.19 176 1.68 644 6.13 393 3.74 2,147 30.33 3,184 30.33


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 208 37.14 2 0.36 7 1.25 8 1.43 86 15.36 18 3.21 87 15.54 191 34.11
ยโสธร 908 197 21.70 1 0.11 4 0.44 11 1.21 80 8.81 37 4.07 64 7.05 181 19.93
ศรีสะเกษ 2,671 369 13.82 16 0.60 7 0.26 46 1.72 133 4.98 48 1.80 119 4.46 300 11.23
อำนาจเจริญ 637 118 18.52 0 0.00 8 1.26 8 1.26 30 4.71 3 0.47 69 10.83 102 16.01
อุบลราชธานี 2,862 663 23.17 5 0.17 4 0.14 16 0.56 236 8.25 88 3.07 314 10.97 638 22.29
รวม 7,638 1,555 20.36 24 0.31 30 0.39 89 1.17 565 7.40 194 2.54 653 18.49 1,412 18.49


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 444 132 29.73 0 0.00 4 0.90 13 2.93 21 4.73 27 6.08 67 15.09 115 25.90
ชุมพร 826 68 8.23 12 1.45 1 0.12 17 2.06 15 1.82 1 0.12 22 2.66 38 4.60
นครศรีธรรมราช 1,632 136 8.33 1 0.06 1 0.06 33 2.02 47 2.88 6 0.37 48 2.94 101 6.19
พังงา 340 38 11.18 3 0.88 0 0.00 5 1.47 14 4.12 9 2.65 7 2.06 30 8.82
ภูเก็ต 103 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 196 72 36.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 23.47 13 6.63 13 6.63 72 36.73
สุราษฎร์ธานี 1,220 298 24.43 3 0.25 5 0.41 70 5.74 126 10.33 17 1.39 77 6.31 220 18.03
รวม 4,761 744 15.63 19 0.40 11 0.23 138 2.90 269 5.65 73 1.53 234 12.10 576 12.10


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 799 136 17.02 0 0.00 3 0.38 19 2.38 49 6.13 8 1.00 57 7.13 114 14.27
นราธิวาส 718 2 0.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.14 1 0.14 0 0.00 2 0.28
ปัตตานี 723 120 16.60 8 1.11 4 0.55 40 5.53 55 7.61 3 0.41 10 1.38 68 9.41
พัทลุง 720 99 13.75 2 0.28 8 1.11 4 0.56 50 6.94 16 2.22 19 2.64 85 11.81
ยะลา 460 80 17.39 4 0.87 4 0.87 9 1.96 15 3.26 5 1.09 43 9.35 63 13.70
สงขลา 1,050 178 16.95 8 0.76 2 0.19 36 3.43 81 7.71 11 1.05 40 3.81 132 12.57
สตูล 337 56 16.62 0 0.00 1 0.30 13 3.86 23 6.82 8 2.37 11 3.26 42 12.46
รวม 4,807 671 13.96 22 0.46 22 0.46 121 2.52 274 5.70 52 1.08 180 10.53 506 10.53