รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,827 228 12.48 9 0.49 3 0.16 28 1.53 132 7.22 6 0.33 50 2.74 188 10.29
เชียงใหม่ 2,164 261 12.06 2 0.09 9 0.42 25 1.16 117 5.41 19 0.88 89 4.11 225 10.40
น่าน 921 4 0.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.22 0 0.00 2 0.22 4 0.43
พะเยา 821 409 49.82 2 0.24 1 0.12 22 2.68 130 15.83 53 6.46 201 24.48 384 46.77
แพร่ 726 111 15.29 0 0.00 6 0.83 38 5.23 35 4.82 4 0.55 28 3.86 67 9.23
แม่ฮ่องสอน 421 28 6.65 5 1.19 0 0.00 8 1.90 6 1.43 0 0.00 9 2.14 15 3.56
ลำปาง 1,018 269 26.42 6 0.59 4 0.39 60 5.89 121 11.89 20 1.96 58 5.70 199 19.55
ลำพูน 601 8 1.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1.33 8 1.33
รวม 8,499 1,318 15.51 24 0.28 23 0.27 181 2.13 543 6.39 102 1.20 445 12.83 1,090 12.83


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 606 63 10.40 0 0.00 2 0.33 9 1.49 11 1.82 12 1.98 29 4.79 52 8.58
พิษณุโลก 1,049 15 1.43 3 0.29 0 0.00 2 0.19 3 0.29 0 0.00 7 0.67 10 0.95
เพชรบูรณ์ 1,498 64 4.27 3 0.20 5 0.33 24 1.60 26 1.74 1 0.07 5 0.33 32 2.14
สุโขทัย 869 128 14.73 1 0.12 3 0.35 23 2.65 63 7.25 2 0.23 36 4.14 101 11.62
อุตรดิตถ์ 646 87 13.47 0 0.00 2 0.31 3 0.46 46 7.12 20 3.10 16 2.48 82 12.69
รวม 4,668 357 7.65 7 0.15 12 0.26 61 1.31 149 3.19 35 0.75 93 1.99 277 5.93


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,002 11 1.10 0 0.00 0 0.00 2 0.20 1 0.10 0 0.00 8 0.80 9 0.90
ชัยนาท 536 82 15.30 0 0.00 0 0.00 17 3.17 37 6.90 9 1.68 19 3.54 65 12.13
นครสวรรค์ 1,590 210 13.21 2 0.13 2 0.13 45 2.83 101 6.35 10 0.63 50 3.14 161 10.13
พิจิตร 948 257 27.11 0 0.00 14 1.48 71 7.49 120 12.66 21 2.22 31 3.27 172 18.14
อุทัยธานี 657 3 0.46 0 0.00 1 0.15 1 0.15 1 0.15 0 0.00 0 0.00 1 0.15
รวม 4,733 563 11.90 2 0.04 17 0.36 136 2.87 260 5.49 40 0.85 108 2.28 408 8.62


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 1 0.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.23 0 0.00 1 0.23
นนทบุรี 779 44 5.65 1 0.13 1 0.13 14 1.80 15 1.93 5 0.64 8 1.03 28 3.59
ปทุมธานี 523 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1,542 608 39.43 8 0.52 10 0.65 106 6.87 316 20.49 52 3.37 116 7.52 484 31.39
ลพบุรี 1,192 149 12.50 5 0.42 1 0.08 61 5.12 67 5.62 3 0.25 12 1.01 82 6.88
สระบุรี 1,057 10 0.95 1 0.09 8 0.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.09 1 0.09
สิงห์บุรี 391 44 11.25 1 0.26 4 1.02 10 2.56 28 7.16 0 0.00 1 0.26 29 7.42
อ่างทอง 547 22 4.02 0 0.00 0 0.00 3 0.55 10 1.83 0 0.00 9 1.65 19 3.47
รวม 6,475 878 13.56 16 0.25 24 0.37 194 3.00 436 6.73 61 0.94 147 2.27 644 9.95


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,067 126 11.81 2 0.19 6 0.56 10 0.94 70 6.56 6 0.56 32 3.00 108 10.12
นครปฐม 941 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 485 16 3.30 3 0.62 0 0.00 6 1.24 3 0.62 0 0.00 4 0.82 7 1.44
เพชรบุรี 745 141 18.93 0 0.00 3 0.40 35 4.70 75 10.07 3 0.40 25 3.36 103 13.83
ราชบุรี 1,056 670 63.45 0 0.00 6 0.57 70 6.63 314 29.73 73 6.91 207 19.60 594 56.25
สมุทรสงคราม 309 42 13.59 3 0.97 0 0.00 15 4.85 6 1.94 0 0.00 18 5.83 24 7.77
สมุทรสาคร 358 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,055 379 35.92 1 0.09 9 0.85 9 0.85 55 5.21 45 4.27 260 24.64 360 34.12
รวม 6,016 1,374 22.84 9 0.15 24 0.40 145 2.41 523 8.69 127 2.11 546 19.88 1,196 19.88


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 765 60 7.84 0 0.00 8 1.05 6 0.78 26 3.40 13 1.70 7 0.92 46 6.01
ฉะเชิงเทรา 942 78 8.28 0 0.00 1 0.11 9 0.96 41 4.35 13 1.38 14 1.49 68 7.22
ชลบุรี 781 103 13.19 2 0.26 5 0.64 9 1.15 32 4.10 16 2.05 39 4.99 87 11.14
ตราด 272 20 7.35 0 0.00 0 0.00 11 4.04 8 2.94 1 0.37 0 0.00 9 3.31
ปราจีนบุรี 749 42 5.61 2 0.27 1 0.13 3 0.40 7 0.93 1 0.13 28 3.74 36 4.81
ระยอง 510 12 2.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 2.16 0 0.00 1 0.20 12 2.35
สมุทรปราการ 504 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 775 228 29.42 1 0.13 4 0.52 13 1.68 115 14.84 25 3.23 70 9.03 210 27.10
รวม 5,298 543 10.25 5 0.09 19 0.36 51 0.96 240 4.53 69 1.30 159 8.83 468 8.83


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 442 27.90 7 0.44 4 0.25 17 1.07 74 4.67 43 2.71 297 18.75 414 26.14
ขอนแก่น 2,552 1,222 47.88 38 1.49 22 0.86 144 5.64 335 13.13 108 4.23 575 22.53 1,018 39.89
มหาสารคาม 1,980 361 18.23 4 0.20 10 0.51 40 2.02 110 5.56 56 2.83 141 7.12 307 15.51
ร้อยเอ็ด 2,466 1,008 40.88 2 0.08 8 0.32 101 4.10 169 6.85 124 5.03 604 24.49 897 36.37
รวม 8,582 3,033 35.34 51 0.59 44 0.51 302 3.52 688 8.02 331 3.86 1,617 30.72 2,636 30.72


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,153 971 84.22 3 0.26 11 0.95 33 2.86 181 15.70 200 17.35 543 47.09 924 80.14
บึงกาฬ 650 134 20.62 2 0.31 2 0.31 12 1.85 50 7.69 12 1.85 56 8.62 118 18.15
เลย 958 280 29.23 5 0.52 3 0.31 32 3.34 80 8.35 19 1.98 141 14.72 240 25.05
สกลนคร 1,597 143 8.95 0 0.00 1 0.06 37 2.32 44 2.76 28 1.75 33 2.07 105 6.57
หนองคาย 753 47 6.24 0 0.00 1 0.13 8 1.06 14 1.86 3 0.40 21 2.79 38 5.05
หนองบัวลำภู 717 182 25.38 0 0.00 2 0.28 19 2.65 55 7.67 15 2.09 91 12.69 161 22.45
อุดรธานี 2,007 144 7.17 7 0.35 2 0.10 18 0.90 61 3.04 11 0.55 45 2.24 117 5.83
รวม 7,835 1,901 24.26 17 0.22 22 0.28 159 2.03 485 6.19 288 3.68 930 21.74 1,703 21.74


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,649 280 16.98 1 0.06 4 0.24 30 1.82 116 7.03 41 2.49 88 5.34 245 14.86
นครราชสีมา 4,027 549 13.63 4 0.10 6 0.15 41 1.02 199 4.94 44 1.09 255 6.33 498 12.37
บุรีรัมย์ 2,584 2,261 87.50 8 0.31 10 0.39 108 4.18 246 9.52 275 10.64 1,614 62.46 2,135 82.62
สุรินทร์ 2,238 401 17.92 9 0.40 2 0.09 11 0.49 128 5.72 36 1.61 215 9.61 379 16.93
รวม 10,498 3,491 33.25 22 0.21 22 0.21 190 1.81 689 6.56 396 3.77 2,172 31.02 3,257 31.02


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 242 43.21 2 0.36 9 1.61 15 2.68 91 16.25 18 3.21 107 19.11 216 38.57
ยโสธร 908 198 21.81 1 0.11 4 0.44 12 1.32 80 8.81 37 4.07 64 7.05 181 19.93
ศรีสะเกษ 2,682 373 13.91 16 0.60 8 0.30 46 1.72 133 4.96 48 1.79 122 4.55 303 11.30
อำนาจเจริญ 634 118 18.61 0 0.00 8 1.26 8 1.26 30 4.73 3 0.47 69 10.88 102 16.09
อุบลราชธานี 2,864 673 23.50 4 0.14 4 0.14 16 0.56 237 8.28 88 3.07 324 11.31 649 22.66
รวม 7,648 1,604 20.97 23 0.30 33 0.43 97 1.27 571 7.47 194 2.54 686 18.97 1,451 18.97


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 444 132 29.73 0 0.00 4 0.90 13 2.93 21 4.73 27 6.08 67 15.09 115 25.90
ชุมพร 826 68 8.23 12 1.45 1 0.12 17 2.06 15 1.82 1 0.12 22 2.66 38 4.60
นครศรีธรรมราช 1,632 137 8.39 2 0.12 1 0.06 33 2.02 47 2.88 6 0.37 48 2.94 101 6.19
พังงา 340 44 12.94 3 0.88 0 0.00 7 2.06 21 6.18 6 1.76 7 2.06 34 10.00
ภูเก็ต 127 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 196 77 39.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 23.47 13 6.63 18 9.18 77 39.29
สุราษฎร์ธานี 1,220 305 25.00 4 0.33 5 0.41 70 5.74 126 10.33 17 1.39 83 6.80 226 18.52
รวม 4,785 763 15.95 21 0.44 11 0.23 140 2.93 276 5.77 70 1.46 245 12.35 591 12.35


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 799 136 17.02 0 0.00 3 0.38 19 2.38 49 6.13 8 1.00 57 7.13 114 14.27
นราธิวาส 718 2 0.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.14 1 0.14 0 0.00 2 0.28
ปัตตานี 723 135 18.67 10 1.38 4 0.55 42 5.81 58 8.02 5 0.69 16 2.21 79 10.93
พัทลุง 720 104 14.44 2 0.28 8 1.11 4 0.56 54 7.50 16 2.22 20 2.78 90 12.50
ยะลา 460 80 17.39 4 0.87 4 0.87 9 1.96 15 3.26 5 1.09 43 9.35 63 13.70
สงขลา 1,050 178 16.95 8 0.76 2 0.19 36 3.43 81 7.71 11 1.05 40 3.81 132 12.57
สตูล 336 56 16.67 0 0.00 1 0.30 13 3.87 23 6.85 8 2.38 11 3.27 42 12.50
รวม 4,806 691 14.38 24 0.50 22 0.46 123 2.56 281 5.85 54 1.12 187 10.86 522 10.86