รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,816 27 1.49 4 0.22 0 0.00 5 0.28 2 0.11 2 0.11 14 0.77 18 0.99
เชียงใหม่ 2,164 9 0.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.23 0 0.00 4 0.18 9 0.42
น่าน 921 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พะเยา 820 139 16.95 5 0.61 2 0.24 20 2.44 61 7.44 18 2.20 33 4.02 112 13.66
แพร่ 726 17 2.34 0 0.00 6 0.83 5 0.69 4 0.55 1 0.14 1 0.14 6 0.83
แม่ฮ่องสอน 421 2 0.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.48 2 0.48
ลำปาง 1,016 129 12.70 5 0.49 2 0.20 37 3.64 64 6.30 1 0.10 20 1.97 85 8.37
ลำพูน 601 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 8,485 323 3.81 14 0.16 10 0.12 67 0.79 136 1.60 22 0.26 74 2.73 232 2.73


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 606 7 1.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.33 1 0.17 4 0.66 7 1.16
พิษณุโลก 1,049 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เพชรบูรณ์ 1,498 2 0.13 1 0.07 0 0.00 1 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุโขทัย 869 102 11.74 2 0.23 3 0.35 21 2.42 45 5.18 1 0.12 30 3.45 76 8.75
อุตรดิตถ์ 647 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 4,669 111 2.38 3 0.06 3 0.06 22 0.47 47 1.01 2 0.04 34 0.73 83 1.78


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,002 8 0.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.80 8 0.80
ชัยนาท 536 62 11.57 0 0.00 0 0.00 16 2.99 22 4.10 7 1.31 17 3.17 46 8.58
นครสวรรค์ 1,587 49 3.09 1 0.06 1 0.06 18 1.13 5 0.32 3 0.19 21 1.32 29 1.83
พิจิตร 948 180 18.99 0 0.00 11 1.16 58 6.12 83 8.76 12 1.27 16 1.69 111 11.71
อุทัยธานี 657 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 4,730 299 6.32 1 0.02 12 0.25 92 1.95 110 2.33 22 0.47 62 1.31 194 4.10


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นนทบุรี 779 10 1.28 0 0.00 1 0.13 1 0.13 4 0.51 0 0.00 4 0.51 8 1.03
ปทุมธานี 523 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1,516 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลพบุรี 1,192 27 2.27 2 0.17 0 0.00 7 0.59 16 1.34 0 0.00 2 0.17 18 1.51
สระบุรี 1,057 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สิงห์บุรี 391 17 4.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 4.35 0 0.00 0 0.00 17 4.35
อ่างทอง 547 6 1.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.73 0 0.00 2 0.37 6 1.10
รวม 6,449 60 0.93 2 0.03 1 0.02 8 0.12 41 0.64 0 0.00 8 0.12 49 0.76


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,067 1 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.09 0 0.00 0 0.00 1 0.09
นครปฐม 941 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 485 13 2.68 3 0.62 0 0.00 3 0.62 3 0.62 0 0.00 4 0.82 7 1.44
เพชรบุรี 745 12 1.61 0 0.00 0 0.00 12 1.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ราชบุรี 1,056 43 4.07 0 0.00 1 0.09 10 0.95 10 0.95 4 0.38 18 1.70 32 3.03
สมุทรสงคราม 309 39 12.62 3 0.97 1 0.32 15 4.85 6 1.94 1 0.32 13 4.21 20 6.47
สมุทรสาคร 358 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,055 7 0.66 0 0.00 0 0.00 1 0.09 6 0.57 0 0.00 0 0.00 6 0.57
รวม 6,016 115 1.91 6 0.10 2 0.03 41 0.68 26 0.43 5 0.08 35 1.10 66 1.10


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 762 14 1.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1.44 3 0.39 14 1.84
ฉะเชิงเทรา 933 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ชลบุรี 781 18 2.30 1 0.13 2 0.26 0 0.00 0 0.00 6 0.77 9 1.15 15 1.92
ตราด 272 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปราจีนบุรี 749 8 1.07 1 0.13 1 0.13 2 0.27 1 0.13 0 0.00 3 0.40 4 0.53
ระยอง 510 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สมุทรปราการ 504 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 775 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 5,286 40 0.76 2 0.04 3 0.06 2 0.04 1 0.02 17 0.32 15 0.62 33 0.62


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 239 15.09 13 0.82 0 0.00 14 0.88 24 1.52 32 2.02 156 9.85 212 13.38
ขอนแก่น 2,552 690 27.04 12 0.47 14 0.55 96 3.76 182 7.13 54 2.12 332 13.01 568 22.26
มหาสารคาม 1,980 12 0.61 1 0.05 0 0.00 8 0.40 3 0.15 0 0.00 0 0.00 3 0.15
ร้อยเอ็ด 2,466 579 23.48 12 0.49 4 0.16 49 1.99 73 2.96 89 3.61 352 14.27 514 20.84
รวม 8,582 1,520 17.71 38 0.44 18 0.21 167 1.95 282 3.29 175 2.04 840 15.11 1,297 15.11


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,153 470 40.76 6 0.52 6 0.52 22 1.91 79 6.85 132 11.45 225 19.51 436 37.81
บึงกาฬ 650 36 5.54 1 0.15 0 0.00 3 0.46 27 4.15 2 0.31 3 0.46 32 4.92
เลย 958 143 14.93 3 0.31 2 0.21 26 2.71 49 5.11 7 0.73 56 5.85 112 11.69
สกลนคร 1,599 29 1.81 0 0.00 0 0.00 3 0.19 2 0.13 20 1.25 4 0.25 26 1.63
หนองคาย 753 11 1.46 1 0.13 0 0.00 0 0.00 5 0.66 0 0.00 5 0.66 10 1.33
หนองบัวลำภู 717 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อุดรธานี 2,003 117 5.84 7 0.35 2 0.10 16 0.80 46 2.30 10 0.50 36 1.80 92 4.59
รวม 7,833 806 10.29 18 0.23 10 0.13 70 0.89 208 2.66 171 2.18 329 9.04 708 9.04


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 47 2.85 0 0.00 1 0.06 3 0.18 3 0.18 3 0.18 37 2.24 43 2.61
นครราชสีมา 4,026 65 1.61 5 0.12 0 0.00 0 0.00 8 0.20 2 0.05 50 1.24 60 1.49
บุรีรัมย์ 2,584 2,198 85.06 14 0.54 7 0.27 109 4.22 254 9.83 263 10.18 1,551 60.02 2,068 80.03
สุรินทร์ 2,239 124 5.54 1 0.04 1 0.04 0 0.00 16 0.71 18 0.80 88 3.93 122 5.45
รวม 10,499 2,434 23.18 20 0.19 9 0.09 112 1.07 281 2.68 286 2.72 1,726 21.84 2,293 21.84


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 28 5.00 2 0.36 1 0.18 1 0.18 1 0.18 2 0.36 21 3.75 24 4.29
ยโสธร 908 112 12.33 0 0.00 3 0.33 8 0.88 56 6.17 31 3.41 14 1.54 101 11.12
ศรีสะเกษ 2,671 211 7.90 16 0.60 6 0.22 27 1.01 42 1.57 37 1.39 83 3.11 162 6.07
อำนาจเจริญ 637 37 5.81 1 0.16 1 0.16 3 0.47 13 2.04 2 0.31 17 2.67 32 5.02
อุบลราชธานี 2,862 57 1.99 3 0.10 0 0.00 1 0.03 48 1.68 3 0.10 2 0.07 53 1.85
รวม 7,638 445 5.83 22 0.29 11 0.14 40 0.52 160 2.09 75 0.98 137 4.87 372 4.87


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 444 72 16.22 2 0.45 4 0.90 8 1.80 10 2.25 16 3.60 32 7.21 58 13.06
ชุมพร 827 3 0.36 1 0.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.24 2 0.24
นครศรีธรรมราช 1,632 23 1.41 1 0.06 0 0.00 1 0.06 8 0.49 1 0.06 12 0.74 21 1.29
พังงา 340 8 2.35 0 0.00 0 0.00 2 0.59 2 0.59 4 1.18 0 0.00 6 1.76
ภูเก็ต 103 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 196 2 1.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.51 1 0.51 0 0.00 2 1.02
สุราษฎร์ธานี 1,218 118 9.69 6 0.49 2 0.16 10 0.82 60 4.93 11 0.90 29 2.38 100 8.21
รวม 4,760 226 4.75 10 0.21 6 0.13 21 0.44 81 1.70 33 0.69 75 3.97 189 3.97


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 799 13 1.63 0 0.00 0 0.00 1 0.13 0 0.00 5 0.63 7 0.88 12 1.50
นราธิวาส 718 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปัตตานี 723 2 0.28 0 0.00 0 0.00 2 0.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พัทลุง 720 29 4.03 1 0.14 6 0.83 2 0.28 14 1.94 0 0.00 6 0.83 20 2.78
ยะลา 460 53 11.52 3 0.65 4 0.87 8 1.74 1 0.22 4 0.87 33 7.17 38 8.26
สงขลา 1,050 68 6.48 7 0.67 2 0.19 11 1.05 32 3.05 1 0.10 15 1.43 48 4.57
สตูล 332 1 0.30 0 0.00 1 0.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 4,802 166 3.46 11 0.23 13 0.27 24 0.50 47 0.98 10 0.21 61 2.46 118 2.46