รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,816 109 6.00 5 0.28 2 0.11 32 1.76 53 2.92 2 0.11 15 0.83 70 3.85
เชียงใหม่ 2,164 77 3.56 0 0.00 6 0.28 15 0.69 37 1.71 5 0.23 14 0.65 56 2.59
น่าน 921 4 0.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.22 0 0.00 2 0.22 4 0.43
พะเยา 820 181 22.07 4 0.49 1 0.12 20 2.44 64 7.80 20 2.44 72 8.78 156 19.02
แพร่ 726 17 2.34 0 0.00 6 0.83 5 0.69 4 0.55 1 0.14 1 0.14 6 0.83
แม่ฮ่องสอน 421 5 1.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.48 0 0.00 3 0.71 5 1.19
ลำปาง 1,016 207 20.37 5 0.49 4 0.39 48 4.72 92 9.06 11 1.08 47 4.63 150 14.76
ลำพูน 601 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 8,485 600 7.07 14 0.16 19 0.22 120 1.41 254 2.99 39 0.46 154 5.27 447 5.27


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 606 15 2.48 0 0.00 0 0.00 5 0.83 4 0.66 1 0.17 5 0.83 10 1.65
พิษณุโลก 1,049 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เพชรบูรณ์ 1,498 29 1.94 1 0.07 4 0.27 7 0.47 13 0.87 1 0.07 3 0.20 17 1.13
สุโขทัย 869 102 11.74 2 0.23 3 0.35 21 2.42 45 5.18 1 0.12 30 3.45 76 8.75
อุตรดิตถ์ 646 31 4.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 2.63 11 1.70 3 0.46 31 4.80
รวม 4,668 177 3.79 3 0.06 7 0.15 33 0.71 79 1.69 14 0.30 41 0.88 134 2.87


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,002 11 1.10 0 0.00 0 0.00 2 0.20 1 0.10 0 0.00 8 0.80 9 0.90
ชัยนาท 536 73 13.62 0 0.00 0 0.00 16 2.99 33 6.16 7 1.31 17 3.17 57 10.63
นครสวรรค์ 1,587 56 3.53 1 0.06 1 0.06 19 1.20 9 0.57 5 0.32 21 1.32 35 2.21
พิจิตร 948 225 23.73 0 0.00 13 1.37 60 6.33 119 12.55 13 1.37 20 2.11 152 16.03
อุทัยธานี 657 3 0.46 0 0.00 1 0.15 1 0.15 1 0.15 0 0.00 0 0.00 1 0.15
รวม 4,730 368 7.78 1 0.02 15 0.32 98 2.07 163 3.45 25 0.53 66 1.40 254 5.37


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 1 0.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.23 0 0.00 1 0.23
นนทบุรี 779 16 2.05 0 0.00 1 0.13 2 0.26 7 0.90 1 0.13 5 0.64 13 1.67
ปทุมธานี 523 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1,516 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลพบุรี 1,192 59 4.95 3 0.25 0 0.00 14 1.17 35 2.94 0 0.00 7 0.59 42 3.52
สระบุรี 1,057 10 0.95 1 0.09 8 0.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.09 1 0.09
สิงห์บุรี 391 43 11.00 1 0.26 3 0.77 10 2.56 28 7.16 0 0.00 1 0.26 29 7.42
อ่างทอง 547 16 2.93 0 0.00 0 0.00 3 0.55 10 1.83 0 0.00 3 0.55 13 2.38
รวม 6,449 145 2.25 5 0.08 12 0.19 29 0.45 80 1.24 2 0.03 17 0.26 99 1.54


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,067 91 8.53 4 0.37 5 0.47 7 0.66 48 4.50 2 0.19 25 2.34 75 7.03
นครปฐม 941 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 485 13 2.68 3 0.62 0 0.00 3 0.62 3 0.62 0 0.00 4 0.82 7 1.44
เพชรบุรี 745 141 18.93 0 0.00 3 0.40 35 4.70 75 10.07 3 0.40 25 3.36 103 13.83
ราชบุรี 1,056 329 31.16 0 0.00 4 0.38 25 2.37 147 13.92 35 3.31 118 11.17 300 28.41
สมุทรสงคราม 309 39 12.62 3 0.97 1 0.32 15 4.85 6 1.94 1 0.32 13 4.21 20 6.47
สมุทรสาคร 358 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,055 293 27.77 1 0.09 5 0.47 3 0.28 36 3.41 37 3.51 211 20.00 284 26.92
รวม 6,016 906 15.06 11 0.18 18 0.30 88 1.46 315 5.24 78 1.30 396 13.12 789 13.12


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 762 14 1.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1.44 3 0.39 14 1.84
ฉะเชิงเทรา 933 58 6.22 0 0.00 0 0.00 7 0.75 37 3.97 11 1.18 3 0.32 51 5.47
ชลบุรี 781 85 10.88 1 0.13 5 0.64 9 1.15 27 3.46 15 1.92 28 3.59 70 8.96
ตราด 272 1 0.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.37 0 0.00 0 0.00 1 0.37
ปราจีนบุรี 749 8 1.07 1 0.13 1 0.13 2 0.27 1 0.13 0 0.00 3 0.40 4 0.53
ระยอง 510 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สมุทรปราการ 504 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 775 5 0.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.65 5 0.65
รวม 5,286 171 3.23 2 0.04 6 0.11 18 0.34 66 1.25 37 0.70 42 2.74 145 2.74


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 372 23.48 8 0.51 4 0.25 14 0.88 49 3.09 40 2.53 257 16.22 346 21.84
ขอนแก่น 2,552 1,017 39.85 42 1.65 21 0.82 134 5.25 271 10.62 78 3.06 471 18.46 820 32.13
มหาสารคาม 1,980 226 11.41 4 0.20 7 0.35 32 1.62 75 3.79 24 1.21 84 4.24 183 9.24
ร้อยเอ็ด 2,466 586 23.76 8 0.32 4 0.16 51 2.07 78 3.16 90 3.65 355 14.40 523 21.21
รวม 8,582 2,201 25.65 62 0.72 36 0.42 231 2.69 473 5.51 232 2.70 1,167 21.81 1,872 21.81


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,153 543 47.09 4 0.35 6 0.52 21 1.82 120 10.41 134 11.62 258 22.38 512 44.41
บึงกาฬ 650 125 19.23 2 0.31 2 0.31 12 1.85 50 7.69 12 1.85 47 7.23 109 16.77
เลย 958 279 29.12 4 0.42 3 0.31 32 3.34 80 8.35 19 1.98 141 14.72 240 25.05
สกลนคร 1,599 135 8.44 0 0.00 1 0.06 29 1.81 44 2.75 28 1.75 33 2.06 105 6.57
หนองคาย 753 29 3.85 1 0.13 1 0.13 8 1.06 11 1.46 2 0.27 6 0.80 19 2.52
หนองบัวลำภู 717 14 1.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 1.95 14 1.95
อุดรธานี 2,003 143 7.14 7 0.35 2 0.10 17 0.85 61 3.05 11 0.55 45 2.25 117 5.84
รวม 7,833 1,268 16.19 18 0.23 15 0.19 119 1.52 366 4.67 206 2.63 544 14.25 1,116 14.25


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 188 11.39 0 0.00 1 0.06 10 0.61 99 6.00 24 1.45 54 3.27 177 10.73
นครราชสีมา 4,026 197 4.89 2 0.05 0 0.00 11 0.27 84 2.09 25 0.62 75 1.86 184 4.57
บุรีรัมย์ 2,584 2,201 85.18 13 0.50 7 0.27 109 4.22 254 9.83 263 10.18 1,555 60.18 2,072 80.19
สุรินทร์ 2,239 183 8.17 9 0.40 1 0.04 5 0.22 17 0.76 28 1.25 123 5.49 168 7.50
รวม 10,499 2,769 26.37 24 0.23 9 0.09 135 1.29 454 4.32 340 3.24 1,807 24.77 2,601 24.77


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 178 31.79 2 0.36 7 1.25 3 0.54 82 14.64 16 2.86 68 12.14 166 29.64
ยโสธร 908 169 18.61 1 0.11 4 0.44 11 1.21 69 7.60 37 4.07 47 5.18 153 16.85
ศรีสะเกษ 2,671 325 12.17 16 0.60 6 0.22 43 1.61 113 4.23 45 1.68 102 3.82 260 9.73
อำนาจเจริญ 637 82 12.87 1 0.16 8 1.26 8 1.26 23 3.61 3 0.47 39 6.12 65 10.20
อุบลราชธานี 2,862 253 8.84 4 0.14 3 0.10 3 0.10 94 3.28 16 0.56 133 4.65 243 8.49
รวม 7,638 1,007 13.18 24 0.31 28 0.37 68 0.89 381 4.99 117 1.53 389 11.61 887 11.61


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 444 108 24.32 0 0.00 4 0.90 13 2.93 19 4.28 17 3.83 55 12.39 91 20.50
ชุมพร 826 14 1.69 12 1.45 1 0.12 0 0.00 1 0.12 0 0.00 0 0.00 1 0.12
นครศรีธรรมราช 1,632 52 3.19 0 0.00 0 0.00 9 0.55 22 1.35 1 0.06 20 1.23 43 2.63
พังงา 340 26 7.65 3 0.88 0 0.00 4 1.18 10 2.94 7 2.06 2 0.59 19 5.59
ภูเก็ต 103 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 196 63 32.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 19.39 13 6.63 12 6.12 63 32.14
สุราษฎร์ธานี 1,220 237 19.43 2 0.16 4 0.33 60 4.92 88 7.21 14 1.15 69 5.66 171 14.02
รวม 4,761 500 10.50 17 0.36 9 0.19 86 1.81 178 3.74 52 1.09 158 8.15 388 8.15


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 799 129 16.15 0 0.00 3 0.38 19 2.38 42 5.26 8 1.00 57 7.13 107 13.39
นราธิวาส 718 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปัตตานี 723 22 3.04 1 0.14 0 0.00 7 0.97 10 1.38 2 0.28 2 0.28 14 1.94
พัทลุง 720 55 7.64 1 0.14 6 0.83 3 0.42 26 3.61 8 1.11 11 1.53 45 6.25
ยะลา 460 66 14.35 4 0.87 4 0.87 9 1.96 11 2.39 5 1.09 33 7.17 49 10.65
สงขลา 1,050 178 16.95 8 0.76 2 0.19 36 3.43 81 7.71 11 1.05 40 3.81 132 12.57
สตูล 336 38 11.31 0 0.00 1 0.30 7 2.08 18 5.36 1 0.30 11 3.27 30 8.93
รวม 4,806 488 10.15 14 0.29 16 0.33 81 1.69 188 3.91 35 0.73 154 7.84 377 7.84