รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,816 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เชียงใหม่ 2,164 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
น่าน 921 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พะเยา 820 125 15.24 3 0.37 2 0.24 20 2.44 60 7.32 17 2.07 23 2.80 100 12.20
แพร่ 726 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่ฮ่องสอน 421 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลำปาง 1,016 1 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.10 0 0.00 0 0.00 1 0.10
ลำพูน 601 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 8,485 126 1.48 3 0.04 2 0.02 20 0.24 61 0.72 17 0.20 23 1.19 101 1.19


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 606 7 1.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.33 1 0.17 4 0.66 7 1.16
พิษณุโลก 1,049 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เพชรบูรณ์ 1,498 2 0.13 1 0.07 0 0.00 1 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุโขทัย 869 17 1.96 0 0.00 0 0.00 5 0.58 8 0.92 0 0.00 4 0.46 12 1.38
อุตรดิตถ์ 647 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 4,669 26 0.56 1 0.02 0 0.00 6 0.13 10 0.21 1 0.02 8 0.17 19 0.41


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,002 8 0.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.80 8 0.80
ชัยนาท 536 2 0.37 1 0.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.19 0 0.00 1 0.19
นครสวรรค์ 1,587 49 3.09 1 0.06 1 0.06 18 1.13 5 0.32 3 0.19 21 1.32 29 1.83
พิจิตร 948 10 1.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.84 0 0.00 2 0.21 10 1.05
อุทัยธานี 657 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 4,730 69 1.46 2 0.04 1 0.02 18 0.38 13 0.27 4 0.08 31 0.66 48 1.01


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นนทบุรี 779 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปทุมธานี 523 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1,516 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลพบุรี 1,192 1 0.08 1 0.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระบุรี 1,057 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สิงห์บุรี 391 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่างทอง 547 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 6,449 1 0.02 1 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,067 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นครปฐม 941 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 485 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เพชรบุรี 745 12 1.61 0 0.00 0 0.00 12 1.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ราชบุรี 1,055 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สมุทรสงคราม 309 22 7.12 1 0.32 0 0.00 7 2.27 4 1.29 0 0.00 10 3.24 14 4.53
สมุทรสาคร 358 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,055 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 6,015 34 0.57 1 0.02 0 0.00 19 0.32 4 0.07 0 0.00 10 0.23 14 0.23


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 762 14 1.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1.44 3 0.39 14 1.84
ฉะเชิงเทรา 933 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ชลบุรี 781 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตราด 272 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปราจีนบุรี 749 8 1.07 1 0.13 1 0.13 2 0.27 1 0.13 0 0.00 3 0.40 4 0.53
ระยอง 510 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สมุทรปราการ 504 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 775 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 5,286 22 0.42 1 0.02 1 0.02 2 0.04 1 0.02 11 0.21 6 0.34 18 0.34


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 167 10.54 5 0.32 0 0.00 7 0.44 20 1.26 29 1.83 106 6.69 155 9.79
ขอนแก่น 2,552 169 6.62 4 0.16 2 0.08 30 1.18 55 2.16 16 0.63 62 2.43 133 5.21
มหาสารคาม 1,980 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ร้อยเอ็ด 2,466 220 8.92 7 0.28 1 0.04 14 0.57 16 0.65 21 0.85 161 6.53 198 8.03
รวม 8,582 556 6.48 16 0.19 3 0.03 51 0.59 91 1.06 66 0.77 329 5.66 486 5.66


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,153 459 39.81 6 0.52 6 0.52 18 1.56 75 6.50 130 11.27 224 19.43 429 37.21
บึงกาฬ 639 1 0.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.16 0 0.00 1 0.16
เลย 958 3 0.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.21 0 0.00 1 0.10 3 0.31
สกลนคร 1,599 5 0.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.13 3 0.19 5 0.31
หนองคาย 753 10 1.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.66 0 0.00 5 0.66 10 1.33
หนองบัวลำภู 717 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อุดรธานี 2,003 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 7,822 478 6.11 6 0.08 6 0.08 18 0.23 82 1.05 133 1.70 233 5.73 448 5.73


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นครราชสีมา 4,026 18 0.45 5 0.12 0 0.00 0 0.00 7 0.17 2 0.05 4 0.10 13 0.32
บุรีรัมย์ 2,584 2,198 85.06 14 0.54 7 0.27 110 4.26 254 9.83 263 10.18 1,550 59.98 2,067 79.99
สุรินทร์ 2,239 8 0.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.04 7 0.31 8 0.36
รวม 10,499 2,224 21.18 19 0.18 7 0.07 110 1.05 261 2.49 266 2.53 1,561 19.89 2,088 19.89


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ยโสธร 908 57 6.28 1 0.11 3 0.33 3 0.33 23 2.53 16 1.76 11 1.21 50 5.51
ศรีสะเกษ 2,671 2 0.07 1 0.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.04 1 0.04
อำนาจเจริญ 637 27 4.24 1 0.16 1 0.16 2 0.31 7 1.10 1 0.16 15 2.35 23 3.61
อุบลราชธานี 2,862 21 0.73 2 0.07 0 0.00 1 0.03 16 0.56 0 0.00 2 0.07 18 0.63
รวม 7,638 107 1.40 5 0.07 4 0.05 6 0.08 46 0.60 17 0.22 29 1.20 92 1.20


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 444 14 3.15 0 0.00 1 0.23 0 0.00 2 0.45 4 0.90 7 1.58 13 2.93
ชุมพร 827 1 0.12 1 0.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นครศรีธรรมราช 1,632 18 1.10 0 0.00 0 0.00 1 0.06 8 0.49 1 0.06 8 0.49 17 1.04
พังงา 340 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ภูเก็ต 103 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 196 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุราษฎร์ธานี 1,218 2 0.16 1 0.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.08 1 0.08
รวม 4,760 35 0.74 2 0.04 1 0.02 1 0.02 10 0.21 5 0.11 16 0.65 31 0.65


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 799 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นราธิวาส 718 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปัตตานี 723 2 0.28 0 0.00 0 0.00 2 0.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พัทลุง 720 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ยะลา 459 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สงขลา 1,050 21 2.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1.05 1 0.10 9 0.86 21 2.00
สตูล 331 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 4,800 23 0.48 0 0.00 0 0.00 2 0.04 11 0.23 1 0.02 9 0.44 21 0.44