รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,816 542 29.85 8 0.44 5 0.28 151 8.31 248 13.66 26 1.43 104 5.73 378 20.81
เชียงใหม่ 2,164 1,484 68.58 32 1.48 28 1.29 212 9.80 574 26.52 148 6.84 490 22.64 1,212 56.01
น่าน 921 230 24.97 3 0.33 6 0.65 31 3.37 112 12.16 37 4.02 41 4.45 190 20.63
พะเยา 820 802 97.80 1 0.12 9 1.10 73 8.90 296 36.10 75 9.15 348 42.44 719 87.68
แพร่ 726 194 26.72 0 0.00 3 0.41 29 3.99 94 12.95 10 1.38 58 7.99 162 22.31
แม่ฮ่องสอน 421 253 60.10 3 0.71 4 0.95 43 10.21 123 29.22 31 7.36 49 11.64 203 48.22
ลำปาง 1,016 495 48.72 10 0.98 9 0.89 61 6.00 264 25.98 43 4.23 108 10.63 415 40.85
ลำพูน 601 58 9.65 0 0.00 6 1.00 14 2.33 20 3.33 13 2.16 5 0.83 38 6.32
รวม 8,485 4,058 47.83 57 0.67 70 0.82 614 7.24 1,731 20.40 383 4.51 1,203 39.09 3,317 39.09


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 606 131 21.62 17 2.81 9 1.49 21 3.47 42 6.93 19 3.14 23 3.80 84 13.86
พิษณุโลก 1,049 353 33.65 11 1.05 16 1.53 89 8.48 162 15.44 30 2.86 45 4.29 237 22.59
เพชรบูรณ์ 1,498 219 14.62 9 0.60 9 0.60 49 3.27 78 5.21 22 1.47 52 3.47 152 10.15
สุโขทัย 869 362 41.66 0 0.00 2 0.23 53 6.10 213 24.51 22 2.53 72 8.29 307 35.33
อุตรดิตถ์ 647 151 23.34 0 0.00 1 0.15 12 1.85 79 12.21 35 5.41 24 3.71 138 21.33
รวม 4,669 1,216 26.04 37 0.79 37 0.79 224 4.80 574 12.29 128 2.74 216 4.63 918 19.66


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,002 214 21.36 1 0.10 2 0.20 29 2.89 56 5.59 26 2.59 100 9.98 182 18.16
ชัยนาท 536 120 22.39 10 1.87 2 0.37 26 4.85 39 7.28 10 1.87 33 6.16 82 15.30
นครสวรรค์ 1,587 630 39.70 4 0.25 23 1.45 213 13.42 301 18.97 23 1.45 66 4.16 390 24.57
พิจิตร 948 883 93.14 21 2.22 31 3.27 224 23.63 372 39.24 99 10.44 136 14.35 607 64.03
อุทัยธานี 657 122 18.57 4 0.61 0 0.00 22 3.35 54 8.22 5 0.76 37 5.63 96 14.61
รวม 4,730 1,969 41.63 40 0.85 58 1.23 514 10.87 822 17.38 163 3.45 372 7.86 1,357 28.69


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 40 9.01 1 0.23 5 1.13 17 3.83 16 3.60 0 0.00 1 0.23 17 3.83
นนทบุรี 779 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปทุมธานี 523 130 24.86 1 0.19 2 0.38 19 3.63 77 14.72 6 1.15 25 4.78 108 20.65
พระนครศรีอยุธยา 1,516 1,220 80.47 8 0.53 45 2.97 203 13.39 720 47.49 57 3.76 187 12.34 964 63.59
ลพบุรี 1,192 300 25.17 27 2.27 15 1.26 74 6.21 142 11.91 10 0.84 32 2.68 184 15.44
สระบุรี 1,057 1 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.09 1 0.09
สิงห์บุรี 391 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่างทอง 547 113 20.66 0 0.00 6 1.10 14 2.56 19 3.47 19 3.47 55 10.05 93 17.00
รวม 6,449 1,804 27.97 37 0.57 73 1.13 327 5.07 974 15.10 92 1.43 301 4.67 1,367 21.20


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,067 896 83.97 333 31.21 9 0.84 69 6.47 239 22.40 29 2.72 217 20.34 485 45.45
นครปฐม 941 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 485 135 27.84 5 1.03 4 0.82 19 3.92 56 11.55 12 2.47 39 8.04 107 22.06
เพชรบุรี 745 496 66.58 3 0.40 7 0.94 165 22.15 277 37.18 22 2.95 22 2.95 321 43.09
ราชบุรี 1,055 914 86.64 35 3.32 18 1.71 83 7.87 383 36.30 98 9.29 297 28.15 778 73.74
สมุทรสงคราม 309 104 33.66 4 1.29 3 0.97 7 2.27 30 9.71 12 3.88 48 15.53 90 29.13
สมุทรสาคร 358 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,055 433 41.04 0 0.00 2 0.19 33 3.13 82 7.77 33 3.13 283 26.82 398 37.73
รวม 6,015 2,978 49.51 380 6.32 43 0.71 376 6.25 1,067 17.74 206 3.42 906 36.23 2,179 36.23


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 762 108 14.17 1 0.13 2 0.26 10 1.31 58 7.61 15 1.97 22 2.89 95 12.47
ฉะเชิงเทรา 933 194 20.79 1 0.11 4 0.43 36 3.86 112 12.00 17 1.82 24 2.57 153 16.40
ชลบุรี 781 383 49.04 0 0.00 5 0.64 58 7.43 212 27.14 47 6.02 61 7.81 320 40.97
ตราด 272 132 48.53 0 0.00 0 0.00 7 2.57 23 8.46 100 36.76 2 0.74 125 45.96
ปราจีนบุรี 749 224 29.91 6 0.80 3 0.40 58 7.74 48 6.41 11 1.47 98 13.08 157 20.96
ระยอง 510 142 27.84 4 0.78 3 0.59 35 6.86 76 14.90 9 1.76 15 2.94 100 19.61
สมุทรปราการ 504 134 26.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 87 17.26 8 1.59 39 7.74 134 26.59
สระแก้ว 775 486 62.71 1 0.13 5 0.65 21 2.71 137 17.68 24 3.10 298 38.45 459 59.23
รวม 5,286 1,803 34.11 13 0.25 22 0.42 225 4.26 753 14.25 231 4.37 559 29.19 1,543 29.19


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 1,363 86.05 2 0.13 13 0.82 95 6.00 244 15.40 110 6.94 899 56.76 1,253 79.10
ขอนแก่น 2,552 2,255 88.36 11 0.43 34 1.33 238 9.33 679 26.61 273 10.70 1,020 39.97 1,972 77.27
มหาสารคาม 1,980 478 24.14 1 0.05 5 0.25 38 1.92 96 4.85 64 3.23 274 13.84 434 21.92
ร้อยเอ็ด 2,466 2,209 89.58 0 0.00 12 0.49 73 2.96 480 19.46 164 6.65 1,480 60.02 2,124 86.13
รวม 8,582 6,305 73.47 14 0.16 64 0.75 444 5.17 1,499 17.47 611 7.12 3,673 67.39 5,783 67.39


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,153 1,127 97.75 1 0.09 10 0.87 41 3.56 205 17.78 253 21.94 617 53.51 1,075 93.24
บึงกาฬ 639 547 85.60 0 0.00 23 3.60 73 11.42 182 28.48 55 8.61 214 33.49 451 70.58
เลย 958 454 47.39 11 1.15 7 0.73 67 6.99 128 13.36 55 5.74 186 19.42 369 38.52
สกลนคร 1,599 950 59.41 5 0.31 5 0.31 132 8.26 375 23.45 166 10.38 267 16.70 808 50.53
หนองคาย 753 254 33.73 0 0.00 0 0.00 5 0.66 33 4.38 29 3.85 187 24.83 249 33.07
หนองบัวลำภู 717 455 63.46 5 0.70 6 0.84 38 5.30 135 18.83 38 5.30 233 32.50 406 56.62
อุดรธานี 2,003 1,134 56.62 2 0.10 17 0.85 72 3.59 336 16.77 146 7.29 561 28.01 1,043 52.07
รวม 7,822 4,921 62.91 24 0.31 68 0.87 428 5.47 1,394 17.82 742 9.49 2,265 56.26 4,401 56.26


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 522 31.64 18 1.09 4 0.24 76 4.61 262 15.88 35 2.12 127 7.70 424 25.70
นครราชสีมา 4,026 2,327 57.80 0 0.00 14 0.35 249 6.18 913 22.68 183 4.55 968 24.04 2,064 51.27
บุรีรัมย์ 2,584 2,451 94.85 1 0.04 4 0.15 25 0.97 293 11.34 252 9.75 1,876 72.60 2,421 93.69
สุรินทร์ 2,239 1,203 53.73 4 0.18 20 0.89 131 5.85 482 21.53 48 2.14 518 23.14 1,048 46.81
รวม 10,499 6,503 61.94 23 0.22 42 0.40 481 4.58 1,950 18.57 518 4.93 3,489 56.74 5,957 56.74


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 375 66.96 7 1.25 9 1.61 51 9.11 164 29.29 22 3.93 122 21.79 308 55.00
ยโสธร 908 583 64.21 6 0.66 7 0.77 90 9.91 225 24.78 102 11.23 153 16.85 480 52.86
ศรีสะเกษ 2,671 1,817 68.03 16 0.60 20 0.75 193 7.23 719 26.92 158 5.92 711 26.62 1,588 59.45
อำนาจเจริญ 637 556 87.28 1 0.16 7 1.10 65 10.20 175 27.47 46 7.22 262 41.13 483 75.82
อุบลราชธานี 2,862 2,829 98.85 7 0.24 15 0.52 103 3.60 1,103 38.54 426 14.88 1,175 41.06 2,704 94.48
รวม 7,638 6,160 80.65 37 0.48 58 0.76 502 6.57 2,386 31.24 754 9.87 2,423 72.83 5,563 72.83


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 444 217 48.87 3 0.68 6 1.35 29 6.53 59 13.29 38 8.56 82 18.47 179 40.32
ชุมพร 827 532 64.33 0 0.00 20 2.42 109 13.18 221 26.72 53 6.41 129 15.60 403 48.73
นครศรีธรรมราช 1,632 281 17.22 0 0.00 5 0.31 55 3.37 114 6.99 17 1.04 90 5.51 221 13.54
พังงา 340 165 48.53 0 0.00 1 0.29 11 3.24 46 13.53 16 4.71 91 26.76 153 45.00
ภูเก็ต 103 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 196 183 93.37 0 0.00 4 2.04 13 6.63 68 34.69 14 7.14 84 42.86 166 84.69
สุราษฎร์ธานี 1,218 1,171 96.14 16 1.31 31 2.55 183 15.02 450 36.95 103 8.46 388 31.86 941 77.26
รวม 4,760 2,549 53.55 19 0.40 67 1.41 400 8.40 958 20.13 241 5.06 864 43.34 2,063 43.34


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 799 368 46.06 0 0.00 2 0.25 44 5.51 174 21.78 63 7.88 85 10.64 322 40.30
นราธิวาส 718 12 1.67 0 0.00 0 0.00 1 0.14 1 0.14 0 0.00 10 1.39 11 1.53
ปัตตานี 723 249 34.44 0 0.00 5 0.69 31 4.29 157 21.72 18 2.49 38 5.26 213 29.46
พัทลุง 720 426 59.17 1 0.14 5 0.69 38 5.28 249 34.58 61 8.47 72 10.00 382 53.06
ยะลา 459 194 42.27 0 0.00 7 1.53 21 4.58 78 16.99 50 10.89 38 8.28 166 36.17
สงขลา 1,050 501 47.71 4 0.38 3 0.29 116 11.05 206 19.62 72 6.86 100 9.52 378 36.00
สตูล 331 182 54.98 0 0.00 1 0.30 23 6.95 91 27.49 36 10.88 31 9.37 158 47.73
รวม 4,800 1,932 40.25 5 0.10 23 0.48 274 5.71 956 19.92 300 6.25 374 33.96 1,630 33.96