รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,816 548 30.18 11 0.61 6 0.33 151 8.31 250 13.77 26 1.43 104 5.73 380 20.93
เชียงใหม่ 2,164 1,533 70.84 33 1.52 35 1.62 239 11.04 575 26.57 156 7.21 495 22.87 1,226 56.65
น่าน 921 230 24.97 3 0.33 6 0.65 31 3.37 112 12.16 37 4.02 41 4.45 190 20.63
พะเยา 820 807 98.41 0 0.00 13 1.59 73 8.90 294 35.85 72 8.78 355 43.29 721 87.93
แพร่ 726 243 33.47 1 0.14 7 0.96 44 6.06 110 15.15 10 1.38 71 9.78 191 26.31
แม่ฮ่องสอน 421 261 62.00 3 0.71 4 0.95 44 10.45 125 29.69 36 8.55 49 11.64 210 49.88
ลำปาง 1,016 552 54.33 10 0.98 10 0.98 74 7.28 285 28.05 41 4.04 132 12.99 458 45.08
ลำพูน 601 66 10.98 0 0.00 6 1.00 14 2.33 20 3.33 13 2.16 13 2.16 46 7.65
รวม 8,485 4,240 49.97 61 0.72 87 1.03 670 7.90 1,771 20.87 391 4.61 1,260 40.33 3,422 40.33


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 606 131 21.62 17 2.81 9 1.49 21 3.47 42 6.93 19 3.14 23 3.80 84 13.86
พิษณุโลก 1,049 356 33.94 11 1.05 17 1.62 91 8.67 162 15.44 30 2.86 45 4.29 237 22.59
เพชรบูรณ์ 1,498 221 14.75 9 0.60 9 0.60 50 3.34 78 5.21 22 1.47 53 3.54 153 10.21
สุโขทัย 869 376 43.27 0 0.00 3 0.35 56 6.44 220 25.32 22 2.53 75 8.63 317 36.48
อุตรดิตถ์ 646 176 27.24 1 0.15 2 0.31 15 2.32 88 13.62 37 5.73 33 5.11 158 24.46
รวม 4,668 1,260 26.99 38 0.81 40 0.86 233 4.99 590 12.64 130 2.78 229 4.91 949 20.33


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,002 216 21.56 1 0.10 2 0.20 31 3.09 56 5.59 26 2.59 100 9.98 182 18.16
ชัยนาท 536 152 28.36 10 1.87 2 0.37 39 7.28 45 8.40 12 2.24 44 8.21 101 18.84
นครสวรรค์ 1,586 635 40.04 4 0.25 23 1.45 214 13.49 302 19.04 26 1.64 66 4.16 394 24.84
พิจิตร 948 884 93.25 21 2.22 31 3.27 224 23.63 374 39.45 99 10.44 135 14.24 608 64.14
อุทัยธานี 657 126 19.18 4 0.61 0 0.00 22 3.35 58 8.83 5 0.76 37 5.63 100 15.22
รวม 4,729 2,013 42.57 40 0.85 58 1.23 530 11.21 835 17.66 168 3.55 382 8.08 1,385 29.29


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 45 10.14 1 0.23 5 1.13 17 3.83 16 3.60 3 0.68 3 0.68 22 4.95
นนทบุรี 779 32 4.11 0 0.00 0 0.00 10 1.28 8 1.03 0 0.00 14 1.80 22 2.82
ปทุมธานี 523 130 24.86 1 0.19 2 0.38 19 3.63 77 14.72 6 1.15 25 4.78 108 20.65
พระนครศรีอยุธยา 1,516 1,257 82.92 14 0.92 48 3.17 215 14.18 728 48.02 57 3.76 195 12.86 980 64.64
ลพบุรี 1,192 322 27.01 29 2.43 15 1.26 89 7.47 145 12.16 10 0.84 34 2.85 189 15.86
สระบุรี 1,057 9 0.85 0 0.00 4 0.38 1 0.09 2 0.19 1 0.09 1 0.09 4 0.38
สิงห์บุรี 391 12 3.07 0 0.00 6 1.53 2 0.51 0 0.00 0 0.00 4 1.02 4 1.02
อ่างทอง 547 113 20.66 0 0.00 6 1.10 14 2.56 19 3.47 19 3.47 55 10.05 93 17.00
รวม 6,449 1,920 29.77 45 0.70 86 1.33 367 5.69 995 15.43 96 1.49 331 5.13 1,422 22.05


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,067 901 84.44 333 31.21 9 0.84 69 6.47 243 22.77 29 2.72 218 20.43 490 45.92
นครปฐม 941 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 485 145 29.90 5 1.03 4 0.82 23 4.74 61 12.58 11 2.27 41 8.45 113 23.30
เพชรบุรี 745 506 67.92 3 0.40 7 0.94 167 22.42 278 37.32 24 3.22 27 3.62 329 44.16
ราชบุรี 1,056 949 89.87 35 3.31 32 3.03 89 8.43 393 37.22 91 8.62 309 29.26 793 75.09
สมุทรสงคราม 309 109 35.28 5 1.62 3 0.97 10 3.24 32 10.36 12 3.88 47 15.21 91 29.45
สมุทรสาคร 358 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,055 488 46.26 4 0.38 5 0.47 33 3.13 98 9.29 37 3.51 311 29.48 446 42.27
รวม 6,016 3,098 51.50 385 6.40 60 1.00 391 6.50 1,105 18.37 204 3.39 953 37.60 2,262 37.60


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 762 110 14.44 1 0.13 2 0.26 10 1.31 60 7.87 15 1.97 22 2.89 97 12.73
ฉะเชิงเทรา 942 209 22.19 1 0.11 4 0.42 37 3.93 126 13.38 17 1.80 24 2.55 167 17.73
ชลบุรี 781 393 50.32 0 0.00 5 0.64 60 7.68 211 27.02 55 7.04 62 7.94 328 42.00
ตราด 272 136 50.00 0 0.00 0 0.00 7 2.57 27 9.93 100 36.76 2 0.74 129 47.43
ปราจีนบุรี 749 231 30.84 7 0.93 3 0.40 58 7.74 49 6.54 11 1.47 103 13.75 163 21.76
ระยอง 510 142 27.84 4 0.78 3 0.59 35 6.86 76 14.90 9 1.76 15 2.94 100 19.61
สมุทรปราการ 504 134 26.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 87 17.26 8 1.59 39 7.74 134 26.59
สระแก้ว 775 510 65.81 1 0.13 5 0.65 34 4.39 142 18.32 30 3.87 298 38.45 470 60.65
รวม 5,295 1,865 35.22 14 0.26 22 0.42 241 4.55 778 14.69 245 4.63 565 29.99 1,588 29.99


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 1,384 87.37 6 0.38 14 0.88 100 6.31 248 15.66 101 6.38 915 57.77 1,264 79.80
ขอนแก่น 2,552 2,284 89.50 10 0.39 33 1.29 236 9.25 676 26.49 271 10.62 1,058 41.46 2,005 78.57
มหาสารคาม 1,980 570 28.79 2 0.10 5 0.25 47 2.37 131 6.62 69 3.48 316 15.96 516 26.06
ร้อยเอ็ด 2,466 2,240 90.84 0 0.00 13 0.53 75 3.04 482 19.55 168 6.81 1,502 60.91 2,152 87.27
รวม 8,582 6,478 75.48 18 0.21 65 0.76 458 5.34 1,537 17.91 609 7.10 3,791 69.18 5,937 69.18


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,153 1,127 97.75 1 0.09 10 0.87 41 3.56 197 17.09 255 22.12 623 54.03 1,075 93.24
บึงกาฬ 650 549 84.46 0 0.00 23 3.54 73 11.23 183 28.15 55 8.46 215 33.08 453 69.69
เลย 958 493 51.46 17 1.77 8 0.84 85 8.87 136 14.20 54 5.64 193 20.15 383 39.98
สกลนคร 1,599 964 60.29 6 0.38 5 0.31 137 8.57 375 23.45 170 10.63 271 16.95 816 51.03
หนองคาย 753 267 35.46 0 0.00 0 0.00 5 0.66 43 5.71 29 3.85 190 25.23 262 34.79
หนองบัวลำภู 717 455 63.46 5 0.70 6 0.84 38 5.30 135 18.83 37 5.16 234 32.64 406 56.62
อุดรธานี 2,003 1,216 60.71 3 0.15 19 0.95 94 4.69 353 17.62 149 7.44 598 29.86 1,100 54.92
รวม 7,833 5,071 64.74 32 0.41 71 0.91 473 6.04 1,422 18.15 749 9.56 2,324 57.39 4,495 57.39


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 624 37.82 19 1.15 5 0.30 107 6.48 315 19.09 35 2.12 143 8.67 493 29.88
นครราชสีมา 4,026 2,378 59.07 1 0.02 15 0.37 262 6.51 944 23.45 189 4.69 967 24.02 2,100 52.16
บุรีรัมย์ 2,584 2,451 94.85 1 0.04 4 0.15 25 0.97 292 11.30 251 9.71 1,878 72.68 2,421 93.69
สุรินทร์ 2,239 1,274 56.90 5 0.22 21 0.94 141 6.30 497 22.20 66 2.95 544 24.30 1,107 49.44
รวม 10,499 6,727 64.07 26 0.25 45 0.43 535 5.10 2,048 19.51 541 5.15 3,532 58.30 6,121 58.30


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 387 69.11 7 1.25 13 2.32 52 9.29 164 29.29 23 4.11 128 22.86 315 56.25
ยโสธร 908 587 64.65 6 0.66 5 0.55 90 9.91 224 24.67 102 11.23 160 17.62 486 53.52
ศรีสะเกษ 2,671 1,849 69.23 18 0.67 22 0.82 198 7.41 728 27.26 160 5.99 723 27.07 1,611 60.31
อำนาจเจริญ 637 561 88.07 1 0.16 7 1.10 65 10.20 173 27.16 46 7.22 269 42.23 488 76.61
อุบลราชธานี 2,862 2,836 99.09 7 0.24 15 0.52 110 3.84 1,103 38.54 428 14.95 1,173 40.99 2,704 94.48
รวม 7,638 6,220 81.43 39 0.51 62 0.81 515 6.74 2,392 31.32 759 9.94 2,453 73.37 5,604 73.37


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 444 241 54.28 3 0.68 6 1.35 32 7.21 65 14.64 42 9.46 93 20.95 200 45.05
ชุมพร 826 532 64.41 0 0.00 20 2.42 109 13.20 221 26.76 53 6.42 129 15.62 403 48.79
นครศรีธรรมราช 1,632 291 17.83 0 0.00 5 0.31 56 3.43 116 7.11 19 1.16 95 5.82 230 14.09
พังงา 340 165 48.53 0 0.00 1 0.29 11 3.24 46 13.53 16 4.71 91 26.76 153 45.00
ภูเก็ต 103 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 196 188 95.92 0 0.00 4 2.04 13 6.63 71 36.22 15 7.65 85 43.37 171 87.24
สุราษฎร์ธานี 1,220 1,170 95.90 15 1.23 31 2.54 183 15.00 446 36.56 100 8.20 395 32.38 941 77.13
รวม 4,761 2,587 54.34 18 0.38 67 1.41 404 8.49 965 20.27 245 5.15 888 44.07 2,098 44.07


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 799 378 47.31 0 0.00 2 0.25 47 5.88 180 22.53 62 7.76 87 10.89 329 41.18
นราธิวาส 718 39 5.43 0 0.00 0 0.00 2 0.28 13 1.81 1 0.14 23 3.20 37 5.15
ปัตตานี 723 296 40.94 4 0.55 5 0.69 57 7.88 163 22.54 20 2.77 47 6.50 230 31.81
พัทลุง 720 438 60.83 3 0.42 5 0.69 41 5.69 254 35.28 60 8.33 75 10.42 389 54.03
ยะลา 460 199 43.26 1 0.22 7 1.52 22 4.78 80 17.39 50 10.87 39 8.48 169 36.74
สงขลา 1,050 515 49.05 6 0.57 3 0.29 114 10.86 211 20.10 72 6.86 109 10.38 392 37.33
สตูล 337 185 54.90 0 0.00 1 0.30 26 7.72 91 27.00 36 10.68 31 9.20 158 46.88
รวม 4,807 2,050 42.65 14 0.29 23 0.48 309 6.43 992 20.64 301 6.26 411 35.45 1,704 35.45