รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,827 548 29.99 11 0.60 6 0.33 151 8.26 250 13.68 26 1.42 104 5.69 380 20.80
เชียงใหม่ 2,164 1,533 70.84 33 1.52 35 1.62 239 11.04 575 26.57 156 7.21 495 22.87 1,226 56.65
น่าน 921 230 24.97 3 0.33 6 0.65 31 3.37 112 12.16 37 4.02 41 4.45 190 20.63
พะเยา 853 807 94.61 0 0.00 13 1.52 73 8.56 294 34.47 72 8.44 355 41.62 721 84.53
แพร่ 726 243 33.47 1 0.14 7 0.96 44 6.06 110 15.15 10 1.38 71 9.78 191 26.31
แม่ฮ่องสอน 421 261 62.00 3 0.71 4 0.95 44 10.45 125 29.69 36 8.55 49 11.64 210 49.88
ลำปาง 1,018 552 54.22 10 0.98 10 0.98 74 7.27 285 28.00 41 4.03 132 12.97 458 44.99
ลำพูน 601 66 10.98 0 0.00 6 1.00 14 2.33 20 3.33 13 2.16 13 2.16 46 7.65
รวม 8,531 4,240 49.70 61 0.72 87 1.02 670 7.85 1,771 20.76 391 4.58 1,260 40.11 3,422 40.11


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 607 132 21.75 17 2.80 9 1.48 21 3.46 43 7.08 19 3.13 23 3.79 85 14.00
พิษณุโลก 1,050 356 33.90 11 1.05 17 1.62 91 8.67 162 15.43 30 2.86 45 4.29 237 22.57
เพชรบูรณ์ 1,500 221 14.73 9 0.60 9 0.60 50 3.33 78 5.20 22 1.47 53 3.53 153 10.20
สุโขทัย 869 376 43.27 0 0.00 3 0.35 56 6.44 220 25.32 22 2.53 75 8.63 317 36.48
อุตรดิตถ์ 646 176 27.24 1 0.15 2 0.31 15 2.32 88 13.62 37 5.73 33 5.11 158 24.46
รวม 4,672 1,261 26.99 38 0.81 40 0.86 233 4.99 591 12.65 130 2.78 229 4.90 950 20.33


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,008 216 21.43 1 0.10 2 0.20 31 3.08 56 5.56 26 2.58 100 9.92 182 18.06
ชัยนาท 541 152 28.10 10 1.85 2 0.37 39 7.21 45 8.32 12 2.22 44 8.13 101 18.67
นครสวรรค์ 1,590 635 39.94 4 0.25 23 1.45 214 13.46 302 18.99 26 1.64 66 4.15 394 24.78
พิจิตร 948 884 93.25 21 2.22 31 3.27 224 23.63 374 39.45 99 10.44 135 14.24 608 64.14
อุทัยธานี 657 126 19.18 4 0.61 0 0.00 22 3.35 58 8.83 5 0.76 37 5.63 100 15.22
รวม 4,744 2,013 42.43 40 0.84 58 1.22 530 11.17 835 17.60 168 3.54 382 8.05 1,385 29.19


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 45 10.14 1 0.23 5 1.13 17 3.83 16 3.60 3 0.68 3 0.68 22 4.95
นนทบุรี 779 36 4.62 0 0.00 0 0.00 12 1.54 8 1.03 0 0.00 16 2.05 24 3.08
ปทุมธานี 541 135 24.95 2 0.37 2 0.37 19 3.51 78 14.42 6 1.11 28 5.18 112 20.70
พระนครศรีอยุธยา 1,565 1,257 80.32 14 0.89 48 3.07 215 13.74 729 46.58 57 3.64 194 12.40 980 62.62
ลพบุรี 1,192 322 27.01 29 2.43 15 1.26 89 7.47 145 12.16 10 0.84 34 2.85 189 15.86
สระบุรี 1,057 9 0.85 0 0.00 4 0.38 1 0.09 2 0.19 1 0.09 1 0.09 4 0.38
สิงห์บุรี 391 12 3.07 0 0.00 6 1.53 2 0.51 0 0.00 0 0.00 4 1.02 4 1.02
อ่างทอง 547 113 20.66 0 0.00 6 1.10 14 2.56 19 3.47 19 3.47 55 10.05 93 17.00
รวม 6,516 1,929 29.60 46 0.71 86 1.32 369 5.66 997 15.30 96 1.47 335 5.14 1,428 21.92


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,065 901 84.60 333 31.27 9 0.85 69 6.48 243 22.82 29 2.72 218 20.47 490 46.01
นครปฐม 945 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 486 145 29.84 5 1.03 4 0.82 23 4.73 61 12.55 11 2.26 41 8.44 113 23.25
เพชรบุรี 745 506 67.92 3 0.40 7 0.94 167 22.42 278 37.32 24 3.22 27 3.62 329 44.16
ราชบุรี 1,056 949 89.87 35 3.31 32 3.03 89 8.43 393 37.22 91 8.62 309 29.26 793 75.09
สมุทรสงคราม 309 109 35.28 5 1.62 3 0.97 10 3.24 32 10.36 12 3.88 47 15.21 91 29.45
สมุทรสาคร 360 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,055 488 46.26 4 0.38 5 0.47 33 3.13 98 9.29 37 3.51 311 29.48 446 42.27
รวม 6,021 3,098 51.45 385 6.39 60 1.00 391 6.49 1,105 18.35 204 3.39 953 37.57 2,262 37.57


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 765 110 14.38 1 0.13 2 0.26 10 1.31 60 7.84 15 1.96 22 2.88 97 12.68
ฉะเชิงเทรา 973 209 21.48 1 0.10 4 0.41 37 3.80 126 12.95 17 1.75 24 2.47 167 17.16
ชลบุรี 781 397 50.83 0 0.00 5 0.64 60 7.68 211 27.02 55 7.04 66 8.45 332 42.51
ตราด 272 136 50.00 0 0.00 0 0.00 7 2.57 27 9.93 100 36.76 2 0.74 129 47.43
ปราจีนบุรี 749 231 30.84 7 0.93 3 0.40 58 7.74 49 6.54 11 1.47 103 13.75 163 21.76
ระยอง 546 142 26.01 4 0.73 3 0.55 35 6.41 76 13.92 9 1.65 15 2.75 100 18.32
สมุทรปราการ 508 134 26.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 87 17.13 8 1.57 39 7.68 134 26.38
สระแก้ว 785 517 65.86 1 0.13 6 0.76 37 4.71 145 18.47 31 3.95 297 37.83 473 60.25
รวม 5,379 1,876 34.88 14 0.26 23 0.43 244 4.54 781 14.52 246 4.57 568 29.65 1,595 29.65


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 1,384 87.37 6 0.38 14 0.88 100 6.31 248 15.66 101 6.38 915 57.77 1,264 79.80
ขอนแก่น 2,565 2,285 89.08 11 0.43 33 1.29 236 9.20 676 26.35 271 10.57 1,058 41.25 2,005 78.17
มหาสารคาม 1,980 570 28.79 2 0.10 5 0.25 47 2.37 131 6.62 69 3.48 316 15.96 516 26.06
ร้อยเอ็ด 2,467 2,240 90.80 0 0.00 13 0.53 71 2.88 470 19.05 173 7.01 1,513 61.33 2,156 87.39
รวม 8,596 6,479 75.37 19 0.22 65 0.76 454 5.28 1,525 17.74 614 7.14 3,802 69.11 5,941 69.11


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,154 1,127 97.66 1 0.09 10 0.87 41 3.55 197 17.07 255 22.10 623 53.99 1,075 93.15
บึงกาฬ 638 549 86.05 0 0.00 23 3.61 73 11.44 183 28.68 55 8.62 215 33.70 453 71.00
เลย 964 493 51.14 17 1.76 8 0.83 85 8.82 136 14.11 54 5.60 193 20.02 383 39.73
สกลนคร 1,599 964 60.29 6 0.38 5 0.31 137 8.57 375 23.45 170 10.63 271 16.95 816 51.03
หนองคาย 752 267 35.51 0 0.00 0 0.00 5 0.66 43 5.72 29 3.86 190 25.27 262 34.84
หนองบัวลำภู 717 455 63.46 5 0.70 6 0.84 38 5.30 134 18.69 38 5.30 234 32.64 406 56.62
อุดรธานี 2,007 1,216 60.59 3 0.15 19 0.95 94 4.68 353 17.59 149 7.42 598 29.80 1,100 54.81
รวม 7,831 5,071 64.76 32 0.41 71 0.91 473 6.04 1,421 18.15 750 9.58 2,324 57.40 4,495 57.40


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 624 37.82 19 1.15 5 0.30 107 6.48 315 19.09 35 2.12 143 8.67 493 29.88
นครราชสีมา 4,035 2,389 59.21 1 0.02 15 0.37 262 6.49 944 23.40 190 4.71 977 24.21 2,111 52.32
บุรีรัมย์ 2,587 2,451 94.74 1 0.04 4 0.15 25 0.97 292 11.29 251 9.70 1,878 72.59 2,421 93.58
สุรินทร์ 2,248 1,281 56.98 6 0.27 22 0.98 145 6.45 497 22.11 66 2.94 545 24.24 1,108 49.29
รวม 10,520 6,745 64.12 27 0.26 46 0.44 539 5.12 2,048 19.47 542 5.15 3,543 58.30 6,133 58.30


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 387 69.11 7 1.25 13 2.32 52 9.29 164 29.29 23 4.11 128 22.86 315 56.25
ยโสธร 908 587 64.65 6 0.66 5 0.55 90 9.91 224 24.67 102 11.23 160 17.62 486 53.52
ศรีสะเกษ 2,682 1,862 69.43 18 0.67 22 0.82 198 7.38 728 27.14 160 5.97 736 27.44 1,624 60.55
อำนาจเจริญ 634 561 88.49 1 0.16 7 1.10 65 10.25 173 27.29 46 7.26 269 42.43 488 76.97
อุบลราชธานี 2,829 2,836 100.25 7 0.25 15 0.53 110 3.89 1,103 38.99 428 15.13 1,173 41.46 2,704 95.58
รวม 7,613 6,233 81.87 39 0.51 62 0.81 515 6.76 2,392 31.42 759 9.97 2,466 73.78 5,617 73.78


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 449 241 53.67 3 0.67 6 1.34 32 7.13 65 14.48 42 9.35 93 20.71 200 44.54
ชุมพร 828 532 64.25 0 0.00 20 2.42 109 13.16 221 26.69 53 6.40 129 15.58 403 48.67
นครศรีธรรมราช 1,630 293 17.98 0 0.00 5 0.31 58 3.56 116 7.12 19 1.17 95 5.83 230 14.11
พังงา 337 165 48.96 0 0.00 1 0.30 11 3.26 46 13.65 16 4.75 91 27.00 153 45.40
ภูเก็ต 127 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 201 188 93.53 0 0.00 4 1.99 13 6.47 71 35.32 15 7.46 85 42.29 171 85.07
สุราษฎร์ธานี 1,239 1,170 94.43 15 1.21 31 2.50 183 14.77 446 36.00 100 8.07 395 31.88 941 75.95
รวม 4,811 2,589 53.81 18 0.37 67 1.39 406 8.44 965 20.06 245 5.09 888 43.61 2,098 43.61


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 802 378 47.13 0 0.00 2 0.25 47 5.86 180 22.44 62 7.73 87 10.85 329 41.02
นราธิวาส 719 39 5.42 0 0.00 0 0.00 2 0.28 13 1.81 1 0.14 23 3.20 37 5.15
ปัตตานี 737 296 40.16 4 0.54 5 0.68 57 7.73 163 22.12 20 2.71 47 6.38 230 31.21
พัทลุง 720 438 60.83 3 0.42 5 0.69 41 5.69 254 35.28 60 8.33 75 10.42 389 54.03
ยะลา 466 199 42.70 1 0.21 7 1.50 22 4.72 80 17.17 50 10.73 39 8.37 169 36.27
สงขลา 1,055 515 48.82 6 0.57 3 0.28 114 10.81 211 20.00 72 6.82 109 10.33 392 37.16
สตูล 337 185 54.90 0 0.00 1 0.30 26 7.72 91 27.00 36 10.68 31 9.20 158 46.88
รวม 4,836 2,050 42.39 14 0.29 23 0.48 309 6.39 992 20.51 301 6.22 411 35.24 1,704 35.24