รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,816 546 30.07 8 0.44 6 0.33 152 8.37 250 13.77 26 1.43 104 5.73 380 20.93
เชียงใหม่ 2,164 1,521 70.29 32 1.48 33 1.52 231 10.67 574 26.52 156 7.21 495 22.87 1,225 56.61
น่าน 921 230 24.97 3 0.33 6 0.65 31 3.37 112 12.16 37 4.02 41 4.45 190 20.63
พะเยา 820 802 97.80 1 0.12 10 1.22 74 9.02 293 35.73 75 9.15 349 42.56 717 87.44
แพร่ 726 200 27.55 0 0.00 3 0.41 29 3.99 96 13.22 10 1.38 62 8.54 168 23.14
แม่ฮ่องสอน 421 253 60.10 3 0.71 4 0.95 43 10.21 123 29.22 31 7.36 49 11.64 203 48.22
ลำปาง 1,016 534 52.56 10 0.98 10 0.98 72 7.09 279 27.46 41 4.04 122 12.01 442 43.50
ลำพูน 601 58 9.65 0 0.00 6 1.00 14 2.33 20 3.33 13 2.16 5 0.83 38 6.32
รวม 8,485 4,144 48.84 57 0.67 78 0.92 646 7.61 1,747 20.59 389 4.58 1,227 39.63 3,363 39.63


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 606 131 21.62 17 2.81 9 1.49 21 3.47 42 6.93 19 3.14 23 3.80 84 13.86
พิษณุโลก 1,049 353 33.65 11 1.05 16 1.53 89 8.48 162 15.44 30 2.86 45 4.29 237 22.59
เพชรบูรณ์ 1,498 221 14.75 9 0.60 9 0.60 50 3.34 79 5.27 22 1.47 52 3.47 153 10.21
สุโขทัย 869 376 43.27 0 0.00 3 0.35 56 6.44 218 25.09 22 2.53 77 8.86 317 36.48
อุตรดิตถ์ 646 154 23.84 1 0.15 1 0.15 12 1.86 79 12.23 37 5.73 24 3.72 140 21.67
รวม 4,668 1,235 26.46 38 0.81 38 0.81 228 4.88 580 12.43 130 2.78 221 4.73 931 19.94


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,002 216 21.56 1 0.10 2 0.20 31 3.09 56 5.59 26 2.59 100 9.98 182 18.16
ชัยนาท 536 152 28.36 10 1.87 2 0.37 39 7.28 45 8.40 12 2.24 44 8.21 101 18.84
นครสวรรค์ 1,587 630 39.70 4 0.25 23 1.45 213 13.42 301 18.97 23 1.45 66 4.16 390 24.57
พิจิตร 948 884 93.25 21 2.22 31 3.27 224 23.63 374 39.45 99 10.44 135 14.24 608 64.14
อุทัยธานี 657 126 19.18 4 0.61 0 0.00 22 3.35 58 8.83 5 0.76 37 5.63 100 15.22
รวม 4,730 2,008 42.45 40 0.85 58 1.23 529 11.18 834 17.63 165 3.49 382 8.08 1,381 29.20


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 45 10.14 1 0.23 5 1.13 17 3.83 16 3.60 3 0.68 3 0.68 22 4.95
นนทบุรี 779 7 0.90 0 0.00 0 0.00 4 0.51 1 0.13 0 0.00 2 0.26 3 0.39
ปทุมธานี 523 130 24.86 1 0.19 2 0.38 19 3.63 77 14.72 6 1.15 25 4.78 108 20.65
พระนครศรีอยุธยา 1,516 1,220 80.47 8 0.53 45 2.97 203 13.39 720 47.49 57 3.76 187 12.34 964 63.59
ลพบุรี 1,192 307 25.76 28 2.35 15 1.26 79 6.63 141 11.83 10 0.84 34 2.85 185 15.52
สระบุรี 1,057 9 0.85 0 0.00 4 0.38 1 0.09 2 0.19 1 0.09 1 0.09 4 0.38
สิงห์บุรี 391 12 3.07 0 0.00 6 1.53 2 0.51 0 0.00 0 0.00 4 1.02 4 1.02
อ่างทอง 547 113 20.66 0 0.00 6 1.10 14 2.56 19 3.47 19 3.47 55 10.05 93 17.00
รวม 6,449 1,843 28.58 38 0.59 83 1.29 339 5.26 976 15.13 96 1.49 311 4.82 1,383 21.45


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,067 896 83.97 333 31.21 9 0.84 69 6.47 239 22.40 29 2.72 217 20.34 485 45.45
นครปฐม 941 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 485 145 29.90 5 1.03 4 0.82 23 4.74 61 12.58 11 2.27 41 8.45 113 23.30
เพชรบุรี 745 506 67.92 3 0.40 7 0.94 167 22.42 278 37.32 24 3.22 27 3.62 329 44.16
ราชบุรี 1,056 948 89.77 35 3.31 35 3.31 88 8.33 389 36.84 91 8.62 310 29.36 790 74.81
สมุทรสงคราม 309 109 35.28 5 1.62 3 0.97 10 3.24 32 10.36 12 3.88 47 15.21 91 29.45
สมุทรสาคร 358 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,055 474 44.93 0 0.00 4 0.38 35 3.32 96 9.10 37 3.51 302 28.63 435 41.23
รวม 6,016 3,078 51.16 381 6.33 62 1.03 392 6.52 1,095 18.20 204 3.39 944 37.28 2,243 37.28


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 762 108 14.17 1 0.13 2 0.26 10 1.31 58 7.61 15 1.97 22 2.89 95 12.47
ฉะเชิงเทรา 933 209 22.40 1 0.11 4 0.43 37 3.97 126 13.50 17 1.82 24 2.57 167 17.90
ชลบุรี 781 391 50.06 0 0.00 5 0.64 58 7.43 211 27.02 55 7.04 62 7.94 328 42.00
ตราด 272 136 50.00 0 0.00 0 0.00 7 2.57 27 9.93 100 36.76 2 0.74 129 47.43
ปราจีนบุรี 749 224 29.91 6 0.80 3 0.40 58 7.74 48 6.41 11 1.47 98 13.08 157 20.96
ระยอง 510 142 27.84 4 0.78 3 0.59 35 6.86 76 14.90 9 1.76 15 2.94 100 19.61
สมุทรปราการ 504 134 26.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 87 17.26 8 1.59 39 7.74 134 26.59
สระแก้ว 775 486 62.71 1 0.13 5 0.65 21 2.71 137 17.68 24 3.10 298 38.45 459 59.23
รวม 5,286 1,830 34.62 13 0.25 22 0.42 226 4.28 770 14.57 239 4.52 560 29.68 1,569 29.68


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 1,384 87.37 6 0.38 14 0.88 100 6.31 248 15.66 102 6.44 914 57.70 1,264 79.80
ขอนแก่น 2,552 2,279 89.30 10 0.39 32 1.25 236 9.25 676 26.49 271 10.62 1,054 41.30 2,001 78.41
มหาสารคาม 1,980 551 27.83 2 0.10 5 0.25 45 2.27 128 6.46 68 3.43 303 15.30 499 25.20
ร้อยเอ็ด 2,466 2,238 90.75 0 0.00 13 0.53 74 3.00 482 19.55 168 6.81 1,501 60.87 2,151 87.23
รวม 8,582 6,452 75.18 18 0.21 64 0.75 455 5.30 1,534 17.87 609 7.10 3,772 68.92 5,915 68.92


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,153 1,127 97.75 1 0.09 10 0.87 41 3.56 204 17.69 253 21.94 618 53.60 1,075 93.24
บึงกาฬ 650 547 84.15 0 0.00 23 3.54 73 11.23 183 28.15 55 8.46 213 32.77 451 69.38
เลย 958 493 51.46 17 1.77 8 0.84 85 8.87 136 14.20 54 5.64 193 20.15 383 39.98
สกลนคร 1,599 964 60.29 6 0.38 5 0.31 137 8.57 375 23.45 170 10.63 271 16.95 816 51.03
หนองคาย 753 267 35.46 0 0.00 0 0.00 5 0.66 43 5.71 29 3.85 190 25.23 262 34.79
หนองบัวลำภู 717 455 63.46 5 0.70 6 0.84 38 5.30 135 18.83 38 5.30 233 32.50 406 56.62
อุดรธานี 2,003 1,216 60.71 3 0.15 19 0.95 94 4.69 353 17.62 149 7.44 598 29.86 1,100 54.92
รวม 7,833 5,069 64.71 32 0.41 71 0.91 473 6.04 1,429 18.24 748 9.55 2,316 57.36 4,493 57.36


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 579 35.09 19 1.15 4 0.24 87 5.27 298 18.06 35 2.12 136 8.24 469 28.42
นครราชสีมา 4,026 2,334 57.97 0 0.00 14 0.35 250 6.21 921 22.88 188 4.67 961 23.87 2,070 51.42
บุรีรัมย์ 2,584 2,451 94.85 1 0.04 4 0.15 25 0.97 293 11.34 252 9.75 1,876 72.60 2,421 93.69
สุรินทร์ 2,239 1,260 56.28 5 0.22 21 0.94 141 6.30 491 21.93 66 2.95 536 23.94 1,093 48.82
รวม 10,499 6,624 63.09 25 0.24 43 0.41 503 4.79 2,003 19.08 541 5.15 3,509 57.65 6,053 57.65


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 387 69.11 7 1.25 13 2.32 52 9.29 164 29.29 23 4.11 128 22.86 315 56.25
ยโสธร 908 587 64.65 6 0.66 5 0.55 90 9.91 224 24.67 102 11.23 160 17.62 486 53.52
ศรีสะเกษ 2,671 1,848 69.19 17 0.64 22 0.82 199 7.45 727 27.22 161 6.03 722 27.03 1,610 60.28
อำนาจเจริญ 637 561 88.07 1 0.16 7 1.10 66 10.36 174 27.32 47 7.38 266 41.76 487 76.45
อุบลราชธานี 2,862 2,829 98.85 7 0.24 15 0.52 103 3.60 1,103 38.54 426 14.88 1,175 41.06 2,704 94.48
รวม 7,638 6,212 81.33 38 0.50 62 0.81 510 6.68 2,392 31.32 759 9.94 2,451 73.34 5,602 73.34


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 444 227 51.13 3 0.68 6 1.35 34 7.66 60 13.51 38 8.56 86 19.37 184 41.44
ชุมพร 826 532 64.41 0 0.00 20 2.42 109 13.20 221 26.76 53 6.42 129 15.62 403 48.79
นครศรีธรรมราช 1,632 282 17.28 0 0.00 5 0.31 55 3.37 114 6.99 17 1.04 91 5.58 222 13.60
พังงา 340 165 48.53 0 0.00 1 0.29 11 3.24 46 13.53 16 4.71 91 26.76 153 45.00
ภูเก็ต 103 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 196 188 95.92 0 0.00 4 2.04 13 6.63 71 36.22 15 7.65 85 43.37 171 87.24
สุราษฎร์ธานี 1,220 1,170 95.90 15 1.23 31 2.54 183 15.00 446 36.56 100 8.20 395 32.38 941 77.13
รวม 4,761 2,564 53.85 18 0.38 67 1.41 405 8.51 958 20.12 239 5.02 877 43.56 2,074 43.56


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 799 374 46.81 0 0.00 2 0.25 47 5.88 176 22.03 62 7.76 87 10.89 325 40.68
นราธิวาส 718 12 1.67 0 0.00 0 0.00 1 0.14 1 0.14 0 0.00 10 1.39 11 1.53
ปัตตานี 723 257 35.55 0 0.00 5 0.69 37 5.12 158 21.85 19 2.63 38 5.26 215 29.74
พัทลุง 720 432 60.00 2 0.28 5 0.69 39 5.42 251 34.86 60 8.33 75 10.42 386 53.61
ยะลา 460 199 43.26 1 0.22 7 1.52 22 4.78 80 17.39 50 10.87 39 8.48 169 36.74
สงขลา 1,050 515 49.05 6 0.57 3 0.29 114 10.86 211 20.10 72 6.86 109 10.38 392 37.33
สตูล 336 182 54.17 0 0.00 1 0.30 23 6.85 91 27.08 36 10.71 31 9.23 158 47.02
รวม 4,806 1,971 41.01 9 0.19 23 0.48 283 5.89 968 20.14 299 6.22 389 34.46 1,656 34.46