รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,816 542 29.85 8 0.44 5 0.28 151 8.31 248 13.66 26 1.43 104 5.73 378 20.81
เชียงใหม่ 2,164 1,484 68.58 32 1.48 28 1.29 212 9.80 574 26.52 148 6.84 490 22.64 1,212 56.01
น่าน 921 230 24.97 3 0.33 6 0.65 31 3.37 112 12.16 37 4.02 41 4.45 190 20.63
พะเยา 820 802 97.80 1 0.12 9 1.10 74 9.02 293 35.73 75 9.15 350 42.68 718 87.56
แพร่ 726 200 27.55 0 0.00 3 0.41 29 3.99 96 13.22 10 1.38 62 8.54 168 23.14
แม่ฮ่องสอน 421 253 60.10 3 0.71 4 0.95 43 10.21 123 29.22 31 7.36 49 11.64 203 48.22
ลำปาง 1,016 533 52.46 10 0.98 10 0.98 72 7.09 277 27.26 41 4.04 123 12.11 441 43.41
ลำพูน 601 58 9.65 0 0.00 6 1.00 14 2.33 20 3.33 13 2.16 5 0.83 38 6.32
รวม 8,485 4,102 48.34 57 0.67 71 0.84 626 7.38 1,743 20.54 381 4.49 1,224 39.46 3,348 39.46


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 606 131 21.62 17 2.81 9 1.49 21 3.47 42 6.93 19 3.14 23 3.80 84 13.86
พิษณุโลก 1,049 353 33.65 11 1.05 16 1.53 89 8.48 162 15.44 30 2.86 45 4.29 237 22.59
เพชรบูรณ์ 1,498 219 14.62 9 0.60 9 0.60 49 3.27 78 5.21 22 1.47 52 3.47 152 10.15
สุโขทัย 869 376 43.27 0 0.00 3 0.35 56 6.44 218 25.09 22 2.53 77 8.86 317 36.48
อุตรดิตถ์ 647 151 23.34 0 0.00 1 0.15 12 1.85 79 12.21 35 5.41 24 3.71 138 21.33
รวม 4,669 1,230 26.34 37 0.79 38 0.81 227 4.86 579 12.40 128 2.74 221 4.73 928 19.88


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,002 214 21.36 1 0.10 2 0.20 29 2.89 56 5.59 26 2.59 100 9.98 182 18.16
ชัยนาท 536 152 28.36 10 1.87 2 0.37 39 7.28 45 8.40 12 2.24 44 8.21 101 18.84
นครสวรรค์ 1,587 630 39.70 4 0.25 23 1.45 213 13.42 301 18.97 23 1.45 66 4.16 390 24.57
พิจิตร 948 883 93.14 21 2.22 31 3.27 224 23.63 373 39.35 99 10.44 135 14.24 607 64.03
อุทัยธานี 657 122 18.57 4 0.61 0 0.00 22 3.35 54 8.22 5 0.76 37 5.63 96 14.61
รวม 4,730 2,001 42.30 40 0.85 58 1.23 527 11.14 829 17.53 165 3.49 382 8.08 1,376 29.09


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 40 9.01 1 0.23 5 1.13 17 3.83 16 3.60 0 0.00 1 0.23 17 3.83
นนทบุรี 779 6 0.77 0 0.00 0 0.00 4 0.51 1 0.13 0 0.00 1 0.13 2 0.26
ปทุมธานี 523 130 24.86 1 0.19 2 0.38 19 3.63 77 14.72 6 1.15 25 4.78 108 20.65
พระนครศรีอยุธยา 1,516 1,220 80.47 8 0.53 45 2.97 203 13.39 720 47.49 57 3.76 187 12.34 964 63.59
ลพบุรี 1,192 300 25.17 28 2.35 15 1.26 74 6.21 141 11.83 10 0.84 32 2.68 183 15.35
สระบุรี 1,057 1 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.09 1 0.09
สิงห์บุรี 391 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่างทอง 547 113 20.66 0 0.00 6 1.10 14 2.56 19 3.47 19 3.47 55 10.05 93 17.00
รวม 6,449 1,810 28.07 38 0.59 73 1.13 331 5.13 974 15.10 92 1.43 302 4.68 1,368 21.21


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,067 896 83.97 333 31.21 9 0.84 69 6.47 239 22.40 29 2.72 217 20.34 485 45.45
นครปฐม 941 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 485 145 29.90 5 1.03 4 0.82 23 4.74 61 12.58 11 2.27 41 8.45 113 23.30
เพชรบุรี 745 496 66.58 3 0.40 7 0.94 165 22.15 277 37.18 22 2.95 22 2.95 321 43.09
ราชบุรี 1,056 932 88.26 35 3.31 18 1.70 88 8.33 383 36.27 98 9.28 310 29.36 791 74.91
สมุทรสงคราม 309 109 35.28 5 1.62 3 0.97 10 3.24 32 10.36 12 3.88 47 15.21 91 29.45
สมุทรสาคร 358 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1,055 439 41.61 0 0.00 2 0.19 33 3.13 87 8.25 33 3.13 284 26.92 404 38.29
รวม 6,016 3,017 50.15 381 6.33 43 0.71 388 6.45 1,079 17.94 205 3.41 921 36.65 2,205 36.65


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 762 108 14.17 1 0.13 2 0.26 10 1.31 58 7.61 15 1.97 22 2.89 95 12.47
ฉะเชิงเทรา 933 194 20.79 1 0.11 4 0.43 36 3.86 112 12.00 17 1.82 24 2.57 153 16.40
ชลบุรี 781 391 50.06 0 0.00 5 0.64 58 7.43 211 27.02 55 7.04 62 7.94 328 42.00
ตราด 272 132 48.53 0 0.00 0 0.00 7 2.57 23 8.46 100 36.76 2 0.74 125 45.96
ปราจีนบุรี 749 224 29.91 6 0.80 3 0.40 58 7.74 48 6.41 11 1.47 98 13.08 157 20.96
ระยอง 510 142 27.84 4 0.78 3 0.59 35 6.86 76 14.90 9 1.76 15 2.94 100 19.61
สมุทรปราการ 504 134 26.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 87 17.26 8 1.59 39 7.74 134 26.59
สระแก้ว 775 486 62.71 1 0.13 5 0.65 21 2.71 137 17.68 24 3.10 298 38.45 459 59.23
รวม 5,286 1,811 34.26 13 0.25 22 0.42 225 4.26 752 14.23 239 4.52 560 29.34 1,551 29.34


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 1,372 86.62 5 0.32 13 0.82 100 6.31 243 15.34 111 7.01 900 56.82 1,254 79.17
ขอนแก่น 2,552 2,279 89.30 10 0.39 33 1.29 236 9.25 676 26.49 272 10.66 1,052 41.22 2,000 78.37
มหาสารคาม 1,980 479 24.19 1 0.05 5 0.25 39 1.97 96 4.85 64 3.23 274 13.84 434 21.92
ร้อยเอ็ด 2,466 2,218 89.94 0 0.00 12 0.49 73 2.96 472 19.14 161 6.53 1,500 60.83 2,133 86.50
รวม 8,582 6,348 73.97 16 0.19 63 0.73 448 5.22 1,487 17.33 608 7.08 3,726 67.83 5,821 67.83


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,153 1,127 97.75 1 0.09 10 0.87 41 3.56 205 17.78 253 21.94 617 53.51 1,075 93.24
บึงกาฬ 650 547 84.15 0 0.00 23 3.54 73 11.23 183 28.15 55 8.46 213 32.77 451 69.38
เลย 958 488 50.94 17 1.77 8 0.84 85 8.87 131 13.67 54 5.64 193 20.15 378 39.46
สกลนคร 1,599 960 60.04 5 0.31 5 0.31 137 8.57 375 23.45 170 10.63 268 16.76 813 50.84
หนองคาย 753 267 35.46 0 0.00 0 0.00 5 0.66 43 5.71 29 3.85 190 25.23 262 34.79
หนองบัวลำภู 717 455 63.46 5 0.70 6 0.84 38 5.30 135 18.83 38 5.30 233 32.50 406 56.62
อุดรธานี 2,003 1,216 60.71 3 0.15 19 0.95 94 4.69 353 17.62 149 7.44 598 29.86 1,100 54.92
รวม 7,833 5,060 64.60 31 0.40 71 0.91 473 6.04 1,425 18.19 748 9.55 2,312 57.26 4,485 57.26


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 522 31.64 19 1.15 4 0.24 76 4.61 261 15.82 35 2.12 127 7.70 423 25.64
นครราชสีมา 4,026 2,327 57.80 0 0.00 14 0.35 249 6.18 913 22.68 183 4.55 968 24.04 2,064 51.27
บุรีรัมย์ 2,584 2,451 94.85 1 0.04 4 0.15 25 0.97 293 11.34 252 9.75 1,876 72.60 2,421 93.69
สุรินทร์ 2,239 1,235 55.16 5 0.22 20 0.89 132 5.90 491 21.93 56 2.50 531 23.72 1,078 48.15
รวม 10,499 6,535 62.24 25 0.24 42 0.40 482 4.59 1,958 18.65 526 5.01 3,502 57.01 5,986 57.01


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 382 68.21 7 1.25 9 1.61 52 9.29 165 29.46 22 3.93 127 22.68 314 56.07
ยโสธร 908 583 64.21 6 0.66 5 0.55 89 9.80 226 24.89 102 11.23 155 17.07 483 53.19
ศรีสะเกษ 2,671 1,846 69.11 17 0.64 22 0.82 199 7.45 727 27.22 159 5.95 722 27.03 1,608 60.20
อำนาจเจริญ 637 556 87.28 1 0.16 7 1.10 65 10.20 174 27.32 47 7.38 262 41.13 483 75.82
อุบลราชธานี 2,862 2,829 98.85 7 0.24 15 0.52 103 3.60 1,103 38.54 426 14.88 1,175 41.06 2,704 94.48
รวม 7,638 6,196 81.12 38 0.50 58 0.76 508 6.65 2,395 31.36 756 9.90 2,441 73.21 5,592 73.21


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 444 224 50.45 3 0.68 6 1.35 32 7.21 59 13.29 38 8.56 86 19.37 183 41.22
ชุมพร 827 532 64.33 0 0.00 20 2.42 109 13.18 221 26.72 53 6.41 129 15.60 403 48.73
นครศรีธรรมราช 1,632 282 17.28 0 0.00 5 0.31 55 3.37 114 6.99 17 1.04 91 5.58 222 13.60
พังงา 340 165 48.53 0 0.00 1 0.29 11 3.24 46 13.53 16 4.71 91 26.76 153 45.00
ภูเก็ต 103 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ระนอง 196 183 93.37 0 0.00 4 2.04 13 6.63 68 34.69 14 7.14 84 42.86 166 84.69
สุราษฎร์ธานี 1,218 1,171 96.14 15 1.23 31 2.55 183 15.02 446 36.62 100 8.21 396 32.51 942 77.34
รวม 4,760 2,557 53.72 18 0.38 67 1.41 403 8.47 954 20.04 238 5.00 877 43.47 2,069 43.47


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 799 368 46.06 0 0.00 2 0.25 44 5.51 174 21.78 63 7.88 85 10.64 322 40.30
นราธิวาส 718 12 1.67 0 0.00 0 0.00 1 0.14 1 0.14 0 0.00 10 1.39 11 1.53
ปัตตานี 723 249 34.44 0 0.00 5 0.69 31 4.29 157 21.72 18 2.49 38 5.26 213 29.46
พัทลุง 720 428 59.44 2 0.28 5 0.69 39 5.42 247 34.31 60 8.33 75 10.42 382 53.06
ยะลา 460 199 43.26 1 0.22 7 1.52 22 4.78 78 16.96 50 10.87 41 8.91 169 36.74
สงขลา 1,050 510 48.57 4 0.38 3 0.29 115 10.95 210 20.00 72 6.86 106 10.10 388 36.95
สตูล 332 182 54.82 0 0.00 1 0.30 23 6.93 91 27.41 36 10.84 31 9.34 158 47.59
รวม 4,802 1,948 40.57 7 0.15 23 0.48 275 5.73 958 19.95 299 6.23 386 34.21 1,643 34.21