รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560 (รวมชุมชน)

ระดับเขตสุขภาพ 1

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เชียงราย 1,827 1,586 86.81 70 3.83 66 3.61 467 25.56 601 32.90 156 8.54 226 12.37 983 53.80
เชียงใหม่ 2,164 2,024 93.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,318 60.91 257 11.88 449 20.75 2,024 93.53
น่าน 921 685 74.38 16 1.74 9 0.98 112 12.16 255 27.69 65 7.06 228 24.76 548 59.50
พะเยา 821 799 97.32 0 0.00 7 0.85 75 9.14 313 38.12 85 10.35 319 38.86 717 87.33
แพร่ 726 324 44.63 22 3.03 4 0.55 71 9.78 116 15.98 43 5.92 68 9.37 227 31.27
แม่ฮ่องสอน 421 327 77.67 11 2.61 7 1.66 85 20.19 122 28.98 26 6.18 76 18.05 224 53.21
ลำปาง 1,018 824 80.94 7 0.69 15 1.47 99 9.72 460 45.19 97 9.53 146 14.34 703 69.06
ลำพูน 601 578 96.17 0 0.00 10 1.66 50 8.32 305 50.75 102 16.97 111 18.47 518 86.19
รวม 8,499 7,147 84.09 126 1.48 118 1.39 959 11.28 3,490 41.06 831 9.78 1,623 69.94 5,944 69.94


ระดับเขตสุขภาพ 2

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตาก 606 470 77.56 40 6.60 20 3.30 63 10.40 233 38.45 66 10.89 48 7.92 347 57.26
พิษณุโลก 1,050 889 84.67 20 1.90 18 1.71 181 17.24 462 44.00 82 7.81 126 12.00 670 63.81
เพชรบูรณ์ 1,500 1,448 96.53 13 0.87 58 3.87 473 31.53 600 40.00 144 9.60 160 10.67 904 60.27
สุโขทัย 869 817 94.02 3 0.35 9 1.04 140 16.11 418 48.10 72 8.29 175 20.14 665 76.52
อุตรดิตถ์ 646 627 97.06 0 0.00 6 0.93 7 1.08 462 71.52 62 9.60 90 13.93 614 95.05
รวม 4,671 4,251 91.01 76 1.63 111 2.38 864 18.50 2,175 46.56 426 9.12 599 12.82 3,200 68.51


ระดับเขตสุขภาพ 3

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กำแพงเพชร 1,002 899 89.72 23 2.30 24 2.40 187 18.66 323 32.24 60 5.99 282 28.14 665 66.37
ชัยนาท 541 428 79.11 2 0.37 5 0.92 49 9.06 250 46.21 58 10.72 64 11.83 372 68.76
นครสวรรค์ 1,590 1,490 93.71 0 0.00 48 3.02 320 20.13 827 52.01 119 7.48 176 11.07 1,122 70.57
พิจิตร 948 906 95.57 35 3.69 25 2.64 197 20.78 428 45.15 105 11.08 116 12.24 649 68.46
อุทัยธานี 657 639 97.26 7 1.07 25 3.81 50 7.61 492 74.89 14 2.13 51 7.76 557 84.78
รวม 4,738 4,362 92.06 67 1.41 127 2.68 803 16.95 2,320 48.97 356 7.51 689 14.54 3,365 71.02


ระดับเขตสุขภาพ 4

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครนายก 444 159 35.81 0 0.00 3 0.68 23 5.18 92 20.72 20 4.50 21 4.73 133 29.95
นนทบุรี 779 319 40.95 2 0.26 13 1.67 63 8.09 132 16.94 28 3.59 81 10.40 241 30.94
ปทุมธานี 523 490 93.69 9 1.72 4 0.76 30 5.74 320 61.19 53 10.13 74 14.15 447 85.47
พระนครศรีอยุธยา 1,558 1,403 90.05 6 0.39 19 1.22 142 9.11 835 53.59 106 6.80 295 18.93 1,236 79.33
ลพบุรี 1,192 1,077 90.35 37 3.10 30 2.52 206 17.28 575 48.24 56 4.70 173 14.51 804 67.45
สระบุรี 1,057 939 88.84 72 6.81 29 2.74 235 22.23 341 32.26 81 7.66 181 17.12 603 57.05
สิงห์บุรี 391 363 92.84 64 16.37 12 3.07 79 20.20 81 20.72 77 19.69 50 12.79 208 53.20
อ่างทอง 547 545 99.63 1 0.18 9 1.65 54 9.87 185 33.82 67 12.25 229 41.86 481 87.93
รวม 6,491 5,295 81.57 191 2.94 119 1.83 832 12.82 2,561 39.45 488 7.52 1,104 17.01 4,153 63.98


ระดับเขตสุขภาพ 5

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาญจนบุรี 1,067 1,012 94.85 5 0.47 11 1.03 86 8.06 572 53.61 95 8.90 243 22.77 910 85.29
นครปฐม 941 933 99.15 18 1.91 7 0.74 44 4.68 787 83.63 44 4.68 33 3.51 864 91.82
ประจวบคีรีขันธ์ 486 485 99.79 0 0.00 22 4.53 133 27.37 165 33.95 63 12.96 102 20.99 330 67.90
เพชรบุรี 745 707 94.90 13 1.74 41 5.50 154 20.67 376 50.47 67 8.99 56 7.52 499 66.98
ราชบุรี 1,056 1,017 96.31 0 0.00 25 2.37 94 8.90 409 38.73 165 15.63 324 30.68 898 85.04
สมุทรสงคราม 309 296 95.79 4 1.29 5 1.62 57 18.45 119 38.51 58 18.77 53 17.15 230 74.43
สมุทรสาคร 360 296 82.22 0 0.00 0 0.00 5 1.39 252 70.00 22 6.11 17 4.72 291 80.83
สุพรรณบุรี 1,055 767 72.70 12 1.14 2 0.19 9 0.85 238 22.56 196 18.58 310 29.38 744 70.52
รวม 6,019 5,513 91.59 52 0.86 113 1.88 582 9.67 2,918 48.48 710 11.80 1,138 79.18 4,766 79.18


ระดับเขตสุขภาพ 6

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จันทบุรี 765 743 97.12 0 0.00 3 0.39 32 4.18 325 42.48 290 37.91 93 12.16 708 92.55
ฉะเชิงเทรา 943 932 98.83 7 0.74 32 3.39 59 6.26 599 63.52 97 10.29 138 14.63 834 88.44
ชลบุรี 781 750 96.03 5 0.64 7 0.90 51 6.53 439 56.21 66 8.45 182 23.30 687 87.96
ตราด 272 213 78.31 0 0.00 1 0.37 9 3.31 173 63.60 13 4.78 17 6.25 203 74.63
ปราจีนบุรี 749 708 94.53 29 3.87 28 3.74 120 16.02 305 40.72 71 9.48 155 20.69 531 70.89
ระยอง 546 265 48.53 0 0.00 3 0.55 25 4.58 148 27.11 36 6.59 53 9.71 237 43.41
สมุทรปราการ 504 504 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 381 75.60 83 16.47 40 7.94 504 100.00
สระแก้ว 775 687 88.65 0 0.00 5 0.65 31 4.00 227 29.29 84 10.84 340 43.87 651 84.00
รวม 5,335 4,802 90.01 41 0.77 79 1.48 327 6.13 2,597 48.68 740 13.87 1,018 81.63 4,355 81.63


ระดับเขตสุขภาพ 7

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 1,584 1,579 99.68 0 0.00 8 0.51 113 7.13 275 17.36 191 12.06 992 62.63 1,458 92.05
ขอนแก่น 2,555 2,453 96.01 1 0.04 23 0.90 78 3.05 799 31.27 276 10.80 1,276 49.94 2,351 92.02
มหาสารคาม 1,980 1,980 100.00 0 0.00 1 0.05 44 2.22 630 31.82 263 13.28 1,042 52.63 1,935 97.73
ร้อยเอ็ด 2,467 2,464 99.88 0 0.00 6 0.24 87 3.53 654 26.51 344 13.94 1,373 55.65 2,371 96.11
รวม 8,586 8,476 98.72 1 0.01 38 0.44 322 3.75 2,358 27.46 1,074 12.51 4,683 94.51 8,115 94.51


ระดับเขตสุขภาพ 8

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นครพนม 1,153 1,123 97.40 0 0.00 10 0.87 62 5.38 309 26.80 328 28.45 414 35.91 1,051 91.15
บึงกาฬ 650 614 94.46 4 0.62 22 3.38 108 16.62 208 32.00 79 12.15 193 29.69 480 73.85
เลย 964 932 96.68 0 0.00 14 1.45 124 12.86 308 31.95 128 13.28 358 37.14 794 82.37
สกลนคร 1,599 1,479 92.50 2 0.13 6 0.38 60 3.75 605 37.84 241 15.07 565 35.33 1,411 88.24
หนองคาย 753 733 97.34 0 0.00 3 0.40 20 2.66 137 18.19 67 8.90 506 67.20 710 94.29
หนองบัวลำภู 717 567 79.08 4 0.56 13 1.81 47 6.56 152 21.20 75 10.46 276 38.49 503 70.15
อุดรธานี 2,007 1,991 99.20 28 1.40 23 1.15 89 4.43 791 39.41 183 9.12 877 43.70 1,851 92.23
รวม 7,843 7,439 94.85 38 0.48 91 1.16 510 6.50 2,510 32.00 1,101 14.04 3,189 86.70 6,800 86.70


ระดับเขตสุขภาพ 9

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ชัยภูมิ 1,650 1,574 95.39 92 5.58 35 2.12 166 10.06 602 36.48 156 9.45 523 31.70 1,281 77.64
นครราชสีมา 4,026 3,861 95.90 0 0.00 58 1.44 202 5.02 1,359 33.76 406 10.08 1,836 45.60 3,601 89.44
บุรีรัมย์ 2,586 2,544 98.38 0 0.00 9 0.35 32 1.24 312 12.06 438 16.94 1,753 67.79 2,503 96.79
สุรินทร์ 2,238 1,966 87.85 18 0.80 18 0.80 144 6.43 741 33.11 231 10.32 814 36.37 1,786 79.80
รวม 10,500 9,945 94.71 110 1.05 120 1.14 544 5.18 3,014 28.70 1,231 11.72 4,926 87.34 9,171 87.34


ระดับเขตสุขภาพ 10

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มุกดาหาร 560 556 99.29 1 0.18 9 1.61 40 7.14 290 51.79 56 10.00 160 28.57 506 90.36
ยโสธร 908 644 70.93 5 0.55 28 3.08 105 11.56 261 28.74 51 5.62 194 21.37 506 55.73
ศรีสะเกษ 2,682 2,261 84.30 17 0.63 28 1.04 268 9.99 745 27.78 294 10.96 909 33.89 1,948 72.63
อำนาจเจริญ 634 348 54.89 0 0.00 2 0.32 13 2.05 122 19.24 39 6.15 172 27.13 333 52.52
อุบลราชธานี 2,864 2,783 97.17 8 0.28 3 0.10 80 2.79 940 32.82 470 16.41 1,282 44.76 2,692 93.99
รวม 7,648 6,592 86.19 31 0.41 70 0.92 506 6.62 2,358 30.83 910 11.90 2,717 78.26 5,985 78.26


ระดับเขตสุขภาพ 11

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กระบี่ 445 422 94.83 5 1.12 10 2.25 53 11.91 183 41.12 56 12.58 115 25.84 354 79.55
ชุมพร 826 702 84.99 4 0.48 19 2.30 129 15.62 279 33.78 94 11.38 177 21.43 550 66.59
นครศรีธรรมราช 1,630 1,099 67.42 28 1.72 31 1.90 159 9.75 386 23.68 153 9.39 342 20.98 881 54.05
พังงา 337 137 40.65 0 0.00 2 0.59 4 1.19 45 13.35 20 5.93 66 19.58 131 38.87
ภูเก็ต 127 52 40.94 0 0.00 3 2.36 17 13.39 13 10.24 5 3.94 14 11.02 32 25.20
ระนอง 196 193 98.47 0 0.00 0 0.00 4 2.04 35 17.86 34 17.35 120 61.22 189 96.43
สุราษฎร์ธานี 1,241 1,074 86.54 16 1.29 35 2.82 133 10.72 440 35.46 110 8.86 340 27.40 890 71.72
รวม 4,802 3,679 76.61 53 1.10 100 2.08 499 10.39 1,381 28.76 472 9.83 1,174 63.04 3,027 63.04


ระดับเขตสุขภาพ 12

จังหวัด จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ตรัง 802 790 98.50 1 0.12 21 2.62 92 11.47 402 50.12 108 13.47 166 20.70 676 84.29
นราธิวาส 718 710 98.89 0 0.00 22 3.06 25 3.48 191 26.60 67 9.33 405 56.41 663 92.34
ปัตตานี 737 545 73.95 10 1.36 16 2.17 91 12.35 226 30.66 122 16.55 80 10.85 428 58.07
พัทลุง 720 714 99.17 1 0.14 23 3.19 83 11.53 388 53.89 112 15.56 107 14.86 607 84.31
ยะลา 464 442 95.26 0 0.00 1 0.22 20 4.31 254 54.74 44 9.48 123 26.51 421 90.73
สงขลา 1,053 995 94.49 21 1.99 27 2.56 175 16.62 449 42.64 124 11.78 199 18.90 772 73.31
สตูล 337 298 88.43 0 0.00 4 1.19 15 4.45 178 52.82 81 24.04 20 5.93 279 82.79
รวม 4,831 4,494 93.02 33 0.68 114 2.36 501 10.37 2,088 43.22 658 13.62 1,100 79.61 3,846 79.61