รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นราธิวาส อำเภอ จะแนะ ตำบล ดุซงญอ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
96120201 ดุซงญอ ระดับดีเยี่ยม
96120202 แมะแซ ระดับดี
96120203 สุแฆ ระดับมาก
96120204 รือเปาะ ระดับดี
96120205 กาแย ระดับดี
96120206 กาเตาะ ระดับมาก
96120207 น้ำหอม ระดับดี
96120208 ลาเมาะ ระดับดี