รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นราธิวาส อำเภอ แว้ง ตำบล แม่ดง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
96080501 จือแร ระดับดีเยี่ยม
96080502 ตอแล ระดับดีเยี่ยม
96080503 ยะหอ ระดับดีเยี่ยม
96080504 กาแม ระดับดีเยี่ยม
96080505 แม่ดง ระดับดีเยี่ยม
96080506 บาเละ ระดับดีเยี่ยม
96080507 เปราะห์ ระดับดีเยี่ยม