รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นราธิวาส อำเภอ บาเจาะ ตำบล กาเยาะมาตี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
96030301 จำปากอ ระดับดี
96030302 ยะลูตง ระดับดี
96030303 กาเยาะมาตี ระดับมาก
96030304 ส้มป่อย ระดับมาก
96030305 ปะลุกา ระดับมาก
96030306 ยะลูตงตูวอ ระดับดีเยี่ยม