รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยะลา อำเภอ รามัน ตำบล วังพญา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
95061401 ปากาสะแม ระดับมาก
95061402 โต๊ะปาเก๊ะ ระดับมาก
95061403 ตาลาแน ระดับมาก
95061404 อูเป๊าะ ระดับมาก
95061405 บูเก๊ะจือฆา ระดับมาก
95061406 บ้านหัวควน ระดับมาก
95061407 บาโงบองอ ระดับมาก