รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยะลา อำเภอ รามัน ตำบล บือมัง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
95061201 ตะโละเลาะ ระดับพัฒนา
95061202 บือมัง ระดับพัฒนา
95061203 ดูซงตาวา ระดับพัฒนา
95061204 มาแฮ ระดับพัฒนา
95061205 ปงตา ระดับพัฒนา
95061206 ปีแยะ ระดับพัฒนา