รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ยะหริ่ง ตำบล ตันหยงดาลอ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94090301 ตันหยงดาลอ ระดับดี
94090302 ตือระ ระดับมาก
94090303 ตำมะสู ระดับดี
94090304 ยือริง ระดับดี
94090305 จาบังโต๊ะกู ระดับมาก