รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ปะนาเระ ตำบล บ้านกลาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94040901 มะรวด ระดับดี
94040902 ท่าชะเมา ระดับดี
94040903 หัวเขาแก้ว ระดับดี
94040904 ป่ากะพ้อ ระดับดี
94040905 กลาง ระดับดี
94040906 บ่ออิฐ ระดับดี
94040907 ไสพญา ระดับดี
94040908 แหลมแป้ง ระดับดี
94040909 บนดอน ระดับดี