รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ โคกโพธิ์ ตำบล ทุ่งพลา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94020801 ทุ่งพลา ระดับดี
94020802 ป่าไร่ ระดับดี
94020803 เกาะตา ระดับพัฒนา
94020804 ห้วยเงาะ ระดับดี
94020805 เกาะวิหาร ระดับดี