รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ เมืองปัตตานี ตำบล จะบังติกอ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94010331 ตะลูโบ๊ะ ยังไม่ประเมิน
94010301 ตะลูโบ๊ะ ยังไม่ประเมิน
94010302 วังเก่า ยังไม่ประเมิน
94010303 ริมคลอง ยังไม่ประเมิน
94010304 วอกะเจ๊ะหะ ยังไม่ประเมิน
94010332 ริมคลอง ยังไม่ประเมิน
94010333 วังเก่า ยังไม่ประเมิน
94010334 วอกะเจ๊ะหะ ยังไม่ประเมิน