รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พัทลุง อำเภอ เมืองพัทลุง ตำบล ร่มเมือง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
93011201 โหล๊ะพันพงศ์ ระดับดี
93011202 บ่อโพธิ์ ระดับดี
93011203 หูแร่ ระดับดี
93011204 นาโอ่ ระดับดี
93011205 ร่มเมือง ระดับดี
93011206 ยางยายขลุย ระดับดี
93011207 ลำ ระดับดี
93011208 ป่าตอ ระดับดี
93011209 นาภู่ ระดับดี