รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พัทลุง อำเภอ เมืองพัทลุง ตำบล ท่าแค
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
93010801 ควนคง ระดับดี
93010802 ลำมุด ระดับดี
93010803 ปลวกร้อน ระดับดี
93010804 หนองเพ็ง ระดับดี
93010805 กลาง ระดับดี
93010806 ตกวัด ระดับดี
93010807 เขาโคเกวียน ระดับดี
93010808 ศาลาไม้ไผ่ ระดับดี
93010809 บ้านไสถั่ว ระดับดี
93010810 โคกโพธิ์ ระดับมาก
93010811 ควนปอม ระดับดี
93010812 ต้นปริง ระดับดี