รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ กันตัง ตำบล ย่านซื่อ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92020901 โคกทราย ระดับดี
92020902 ย่านซื่อ ระดับดี
92020903 ในลุ่ม ระดับดีเยี่ยม
92020904 ทุ่งอิฐ ระดับดี